Công văn 147/TB-VPCP

Công văn số 147/TB-VPCP ngày 05/08/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp

Nội dung toàn văn Công văn 147/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 147/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2004

 

CÔNG VĂN THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 204

Ngày 15 tháng 7 năm 2004, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Sau khi nghe đồng chí Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước 6 tháng đầu năm 2004, nhiệm vụ và giải pháp cho 6 tháng cuối năm, ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Sáu tháng đầu năm 2004 việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đã được triển khai tích cực và đạt kết quả khá hơn so cùng kỳ năm 2003. Ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương 9 Khoá IX, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết hai năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 và ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước; đồng thời tiếp tục ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện. Trên cơ sở sơ kết hai năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 về sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước các Bộ, ngành, địa phương, Tổng công ty 91 đã phấn đấu thực hiện sắp xếp doanh nghiệp nhà nước theo đề án Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chủ động đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, nhiều nơi thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp vượt tiến độ đề ra cho năm 2005.

Việc thí điểm chuyển Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, hình thành một số tập đoàn kinh tế, thí điểm Hội đồng quản trị  ký hợp đồng với Tổng giám đốc, thí điểm cổ phần hoá toàn bộ Tổng công ty, nghiên cứu thí điểm thành lập Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn v.v... đang được triển khai tích cực.

Kết quả sắp xếp doanh nghiệp nhà nước năm 2004 tuy đạt khá hơn so cùng kỳ năm 2003 nhưng nhìn chung vẫn còn thấp so với yêu cầu đề ra. Ngoài những nguyên nhân khách quan như: phải tập trung cho chuẩn bị và tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, việc thay đổi lãnh đạo ở nhiều địa phương, một số doanh nghiệp phải thực hiện di chuyển địa điểm sản xuất ra ngoài thành phố v.v... có nguyên nhân quan trọng là sự chỉ đạo thiếu chủ động và tập trung, kiên quyết ở một số Bộ, ngành, địa phương, Tổng công ty 91.

2. Để hoàn thành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước năm 2004, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty 91 cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

a) Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 và tổ chức triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước; Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 9.

Trong tháng 8 năm 2004 ban hành:

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg về ban hành tiêu chí và danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty nhà nước.

- Nghị định của Chính phủ về tổ chức quản lý Tổng công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

- Nghị định của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại, giải thể công ty nhà nước,

- Nghị định của Chính phủ về thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước,

- Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2002/NĐ-CP về chính sách đối với lao động dôi dư,

- Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 64/2002/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

- Nghị định của Chính phủ về Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác,

- Các Nghị định của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới các nông, lâm trường quốc doanh theo tinh thần Nghị quyết số 28/NQ-TW của Bộ Chính trị.

Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn đồng bộ thực hiện các Nghị định của Chính phủ.

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty 91 tập trung chỉ đạo thực hiện đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chủ động rà soát, tiếp tục phân loại doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty nhà nước theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để bổ sung những doanh nghiệp, Tổng công ty nhà nước cần được tiếp tục sắp xếp lại theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9; chủ động đề xuất điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo hướng tích cực hơn, khẩn trương hơn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong tháng 10 năm 2004.

Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục thực hiện việc giao ban hàng quý với một số Bộ, địa phương, Tổng công ty nhà nước có nhiều doanh nghiệp cần sắp xếp lại.

c) Đẩy mạnh thực hiện các mô hình thí điểm về đổi mới tổ chức quản lý công ty nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dẫn xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty nhà nước và công ty nhà nước độc lập hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con; Bộ Tài chính ban hành Quy chế tài chính cho Công ty me theo Luật Doanh nghiệp nhà nước và Nghị định của Chính phủ về tổ chức quản lý Tổng công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con đã ban hành.

Trong quý III năm 2004 hoàn thành việc phê duyệt đề án thí điểm hình thành tập đoàn bưu chính viễn thông. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng đề án thí điểm hình thành tập đoàn điện lực, dầu khí.

Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo việc thí điểm Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Tổng giám đốc tại Tổng công ty Công nghiệp tầu thuỷ, Tổng công ty Công nghiệp Ô tô, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2004.

Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành liên quan có kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của các Tổng công ty nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2004.

d) Tiếp tục kiện toàn Ban Đổi mới doanh nghiệp và bộ phận chuyên trách để giúp các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và Hội đồng quản trị các Tổng công ty nhà nước triển khai thực hiện việc sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân công đồng chí Phó chủ tịch phụ trách kinh tế làm Trưởng ban; các Bộ phân công một đồng chí Thứ trưởng làm Trưởng ban.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Minh Thông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 147/TB-VPCP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu147/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2004
Ngày hiệu lực05/08/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 147/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 147/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu147/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Minh Thông
        Ngày ban hành05/08/2004
        Ngày hiệu lực05/08/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 147/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 147/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp

           • 05/08/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/08/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực