Công văn 1482/BXD-KHCN

Công văn 1482/BXD-KHCN năm 2021 vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện QCVN 16:2019/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1482/BXD-KHCN 2021 vướng mắc bất cập trong việc thực hiện QCVN 16:2019/BXD


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1482/BXD-KTXD
V/v vướng mc, bất cập trong việc thực hiện QCVN 16:2019/BXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2021

 

Kính gi: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1902/SXD-KTXD ngày 16/3/2021 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về việc vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện QCVN 16:2019/BXD. Sau khi nghiên cu, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

1. Cơ quan kim tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (SP HH VLXD) nhập khẩu:

Căn cứ khoản 1, khoản 2, Điều 20, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định:

“Cơ quan kiểm tra cht lượng sản phẩm, hàng hóa ở địa phương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng qun lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở địa phương tiến hành việc kim tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn quản lý theo quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực”.

Như vậy, cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng SP HH VLXD nhập khẩu là Sở Xây dựng địa phương.

2. SP HH VLXD cần được đánh giá bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc thừa nhận là toàn bộ các sản phẩm hàng hóa trong danh mục bng 1 phần II QCVN 16:2019/BXD

3. Kiểm tra nhà nước về chất lượng và tiếp nhận công bố hợp quy đối với SP HH VLXD nhập khẩu:

Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Trình tự, thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy được quy định trong Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đề nghị Sở Xây dựng căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 giải quyết theo quy định.

4. Về thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước

Thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm hàng hóa nhập khẩu trong đó có SP HH VLXD được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018. Bộ Xây dựng sẽ nghiên cu kiến nghị của Quý Sở để tham gia ý kiến với Bộ Khoa học và Công nghệ trong quá trình xây dựng dự tho sửa đổi, bổ sung Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về một số kiến nghị của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội liên quan đến QCVN 16:2019/BXD. Đnghị Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội và Sở Xây dựng các địa phương nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Vụ VLXD; TT Thông tin (website);
- Sở Xây dựng các địa phương;
- Tổng cục Hải quan;
- Các tổ chức được ch định đánh giá sự phù hợp theo QCVN 16:2019/BXD;
- Lưu: VT, KHCN&MT, N (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ
MÔI TRƯỜNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1482/BXD-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1482/BXD-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2021
Ngày hiệu lực05/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(07/05/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1482/BXD-KHCN 2021 vướng mắc bất cập trong việc thực hiện QCVN 16:2019/BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1482/BXD-KHCN 2021 vướng mắc bất cập trong việc thực hiện QCVN 16:2019/BXD
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1482/BXD-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành05/05/2021
        Ngày hiệu lực05/05/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (07/05/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1482/BXD-KHCN 2021 vướng mắc bất cập trong việc thực hiện QCVN 16:2019/BXD

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1482/BXD-KHCN 2021 vướng mắc bất cập trong việc thực hiện QCVN 16:2019/BXD

         • 05/05/2021

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/05/2021

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực