Công văn 1484/SXD-QLXD

Công văn 1484/SXD-QLXD năm 2016 về hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo Thông tư 05/2016/TT-BXD và điều chỉnh đơn giá một số công tác trong đơn giá sửa chữa do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1484/SXD-QLXD 2016 hệ số điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng công trình Cần Thơ


UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1484/SXD-QLXD
V/v hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo Thông tư số 05/2016/TT- BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng và điều chỉnh đơn giá một số công tác trong đơn giá sửa chữa.

Cần Thơ, ngày 27 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Chủ đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ;
- Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn số 8087/VPUB-XDĐT ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng;

Sở Xây dựng hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình, và điều chỉnh đơn giá một số công tác trong đơn giá sửa chữa trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo mức lương cơ sở đầu vào quy định tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (2.150.000 đồng/tháng đối với vùng II và 2.000.000 đồng/tháng đối với vùng III); điều chỉnh chi phí máy thi công theo giá nhiên liệu tại thời điểm tháng 5 năm 2016 (giá dầu Diesel: 11.300 đồng/lít và giá xăng RON 92: 15.820đồng/lít) với các nội dung chủ yếu như sau:

I. HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

1. Đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các quận thuộc thành phố Cần Thơ:

a. Điều chỉnh chi phí nhân công: chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn các quận thuộc thành phố Cần Thơ được lập theo bộ đơn giá xây dựng công trình do Sở Xây dựng công bố tại Quyết định số 94/QĐ-SXD ngày 21 tháng 4 năm 2014 được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC= 0,985.

b. Điều chỉnh chi phí máy thi công: chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn các quận thuộc thành phố Cần Thơ được lập theo bộ đơn gia xây dựng công trình do Sở Xây dựng công bố tại Quyết định số 94/QĐ- SXD ngày 21 tháng 4 năm 2014 được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCMTC= 0,821.

2. Đối với các công trình xây dựng trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Cần Thơ:

a. Điều chỉnh chi phí nhân công: chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Cần Thơ được lập theo bộ đơn giá xây dựng công trình do Sở Xây dựng công bố tại Quyết định số 94/QĐ-SXD ngày 21 tháng 4 năm 2014 được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC= 0,916.

b. Điều chỉnh chi phí máy thi công: chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Cần Thơ được lập theo bộ đơn gia xây dựng công trình do Sở Xây dựng công bố tại Quyết định số 94/QĐ- SXD ngày 21 tháng 4 năm 2014 được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCMTC= 0,809.

3. Điều chỉnh đơn giá một số công tác trong đơn giá sửa chữa trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Sở Xây dựng công bố tại Quyết định số 94/QĐ- SXD ngày 21 tháng 4 năm 2014:

a. Công tác tháo dỡ mái tole được điều chỉnh lại như sau:

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

SA.32311

SA.32312

SA.32321

Tháo dỡ các kết cấu mái

- Tháo dỡ mái tôn

- Tháo dỡ mái fibrô xi măng

- Tháo dỡ tấm che tường

 

100m2

100m2

100m2

 

 

697.774

897.138

897.138

 

159.903

159.903

370.795

b. Công tác tháo dỡ nền gạch, nền bêtông được điều chỉnh lại như sau:

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

SA.11211


SA.11212

SA.11213


SA.11214

- Phá dỡ nền gạch đất nung không vỉa nghiêng

- Phá dỡ nền gạch lá nem

- Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại

- Phá dỡ nền gạch đất nung vỉa nghiêng

m2


m2

m2


m2

 

25.917


59.809

59.809


59.809

 

SA.11221

SA.11222


SA.11223

SA.11224

- Phá dỡ nền bê tông gạch vỡ

- Phá dỡ nền bê tông không cốt thép

- Phá dỡ nền bê tông có cốt thép

m2

m2


m2

m2

 

51.835

59.809


75.504

75.504

 

c. Công tác cạo lớp vôi, sơn cũ được điều chỉnh lại như sau:

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

 

SA.11811

SA.11812

 

SA.11821

SA.11822

SA.11823

SA.11824

Cạo bá lớp vôi cũ

- Cạo bá lớp vôi cũ tường, cột, trụ

- Cạo bá lớp vôi cũ xà, dầm, trần

Cạo bá lớp sơn cũ

- Cạo bá lớp sơn cũ trên bê tông

- Cạo bá lớp sơn cũ trên gỗ

 

m2

m2

 

m2

m2

m2

m2

 

 

9.962

11.962

 

11.962

19.936

19.936

29.905

 

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ MÁY THI CÔNG

1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình đã thực hiên phê duyệt dự toán công trình và đã tổ chức đấu thầu hoặc đã ký kết hợp đồng với hình thức hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định trước ngày ký Công văn hướng dẫn này thì chủ đầu tư tiếp tục áp dụng đơn giá xây dựng công trình công bố tại Quyết định số 94/QĐ-SXD ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Sở Xây dựng và Công văn số 3277/SXD-QLXD ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây dựng hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Bộ Xây dựng.

2. Kể từ ngày ký Công văn hướng dẫn này, các dự án đầu tư xây dựng công trình đã thực hiên phê duyệt dự toán công trình nhưng chưa tổ chức đấu thầu hoặc chưa ký kết hợp đồng đối với trường hợp chỉ định thầu thì không phải phê duyệt lại dự toán công trình; chủ đầu tư tổ chức thẩm định điều chỉnh lại giá gói thầu theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức phản ánh về Sở Xây dựng để được xem xét, hỗ trợ. Trường hợp ngoài chức năng, nhiệm vụ, Sở Xây dựng tổng hợp, kiến nghị đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Xây dựng hướng dẫn giải quyết ./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND TP Cần Thơ (thay b/c);
- UBND các quận, huyện;
- Các BQLDA thành phố, quận, huyện;
- Ban QLDA ODA;
- Phòng Quản lý đô thị các quận;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện;
- Ban giám đốc Sở;
- Các phòng và các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng;
- Lưu : VT; P.QLXD.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tấn Dược

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1484/SXD-QLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1484/SXD-QLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2016
Ngày hiệu lực27/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1484/SXD-QLXD

Lược đồ Công văn 1484/SXD-QLXD 2016 hệ số điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng công trình Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1484/SXD-QLXD 2016 hệ số điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng công trình Cần Thơ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1484/SXD-QLXD
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Tấn Dược
        Ngày ban hành27/05/2016
        Ngày hiệu lực27/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1484/SXD-QLXD 2016 hệ số điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng công trình Cần Thơ

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1484/SXD-QLXD 2016 hệ số điều chỉnh chi phí nhân công trong xây dựng công trình Cần Thơ

         • 27/05/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/05/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực