Công văn 1496/BNN-HTQT

Công văn 1496/BNN-HTQT năm 2014 tăng cường công tác quản lý thực hiện Chương trình/dự án/hợp tác từ nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1496/BNN-HTQT 2014 quản lý thực hiện dự án từ nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1496/BNN-HTQT
V/v: Tăng cường công tác quản lý thực hiện các Chương trình/dự án/hợp tác từ nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Học Viện, Trung tâm, Trường trực thuộc Bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý kiểm tra, giám sát đối với nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN). Sau khi được báo cáo về tình hình tiếp nhận, thực hiện các chương trình/dự án/hợp tác từ nguồn phi chính phủ trong những năm gần đây. Bộ yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

1. Về vận động và quản lý thực hiện nguồn viện trợ PCPNN:

- Các đơn vị chủ động phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế để làm việc với các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2013-2017 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 40/2013/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2013.

- Tăng cường thu hút nguồn tài trợ từ phía các Tổ chức PCPNN trong lĩnh vực ưu tiên của ngành Nông nghiệp và PTNT như: An ninh lương thực và xóa đói giảm nghèo; Phát triển mạng lưới khuyến nông, khuyến ngư; Hỗ trợ nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ, quản lý môi trường, dịch bệnh thủy sản; Hạ tầng cơ sở nông thôn; Phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; Khoa học Công nghệ cần chuyển giao cho cộng đồng phục vụ nhiệm vụ tái cơ cấu ngành.

- Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ PCPNN theo Nghị định của Chính phủ số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 và Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 93/2009/NĐ-CP Quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài">07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN. Trong độ tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát về an ninh đối với hoạt động của các tổ chức PCPNN và về tài chính đối với các nguồn Viện trợ PCPNN.

- Các chương trình/dự án/hợp tác nghiên cứu nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài đều phải do Bộ thẩm định và phê duyệt (thông qua Vụ hợp tác quốc tế).

- Không sử dụng tài khoản cá nhân để tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ PCPNN thực hiện các chương trình dự án/hợp tác nghiên cứu.

- Giao Vụ Hợp tác quốc tế là cơ quan đầu mối tham mưu giúp Bộ trong việc quản lý sử dụng nguồn tài trợ PCPNN trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT. Vụ HTQT có nhiệm vụ: (i) Phối hợp với nhà tài trợ và các cơ quan, đơn vị liên quan đàm phán, xây dựng, thẩm định, đề xuất cơ quan thực hiện và các biện pháp quản lý thực hiện các chương trình/dự án/hợp tác nghiên cứu do các Tổ chức PCPNN tài trợ; (ii) Hướng dẫn thủ tục tiếp nhận, quản lý, tổng hợp các Chương trình/dự án/hợp tác nghiên cứu nguồn viện trợ PCPNN để báo cáo Bộ và các cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu; (iii) Hướng dẫn các Tổ chức PCPNN và các đơn vị tuân thủ các quy định của Việt Nam về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ PCPNN; (iv) Theo dõi, giám sát các hoạt động của các Tổ chức PCPNN trong ngành và giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các Tổ chức gặp phải ở các đơn vị trong Bộ và địa phương nơi dự án được thực hiện.

2. Về Báo cáo:

- Tuân thủ chế độ báo cáo tại Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 93/2009/NĐ-CP Quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài">07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN (6 tháng/năm/kết thúc Chương trình/dự án/hợp tác nghiên cứu) đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Các đơn vị thực hiện việc rà soát, thống kê và báo cáo cụ thể các chương trình/dự án/hợp tác nghiên cứu từ nguồn PCPNN chưa được Bộ phê duyệt mà đã/đang thực hiện gửi về Vụ Hợp tác quốc tế trước ngày 30/5/2014 để Vụ tổng hợp và trình Bộ có biện pháp xử lý và hoàn thành các thủ tục phê duyệt cho năm 2014.

3. Về kiểm tra, giám sát thực hiện:

Giao Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì tổ chức kiểm tra về an ninh đối với hoạt động của các tổ chức PCPNN. Về quản lý tài chính đối với các nguồn viện trợ PCPNN, những khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề nảy sinh... trong quá trình thực hiện các chương trình/dự án/hợp tác nghiên cứu nguồn PCPNN tại các đơn vị trực thuộc. Việc kiểm tra được tiến hành định kỳ hàng năm hoặc đột xuất. Kết quả kiểm tra, giám sát phải được báo cáo Bộ kịp thời để có biện pháp xử lý phù hợp, đồng thời có những khuyến nghị cho các Tổ chức PCPNN và các đơn vị trực thuộc theo hướng vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các Tổ chức, vừa đảm bảo tốt yêu cầu quản lý trong tình hình hiện nay.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc các yêu cầu nêu trên. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị báo cáo Bộ để có chỉ đạo xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VT - HTQT (NTNM).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1496/BNN-HTQT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1496/BNN-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/05/2014
Ngày hiệu lực 13/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1496/BNN-HTQT 2014 quản lý thực hiện dự án từ nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1496/BNN-HTQT 2014 quản lý thực hiện dự án từ nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1496/BNN-HTQT
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Cao Đức Phát
Ngày ban hành 13/05/2014
Ngày hiệu lực 13/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1496/BNN-HTQT 2014 quản lý thực hiện dự án từ nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Lịch sử hiệu lực Công văn 1496/BNN-HTQT 2014 quản lý thực hiện dự án từ nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài

  • 13/05/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/05/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực