Công văn 150/SXD-XDCB

Công văn 150/SXD-XDCB năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2013 do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 150/SXD-XDCB năm 2013 dự toán công trình theo mức lương tối thiểu mới Quảng Trị


UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/SXD-XDCB
V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2013.

Quảng Trị, ngày 16 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ;

Thực hiện công văn số 829/UBND-CN ngày 03/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng trên địa bàn theo chế độ tiền lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2013;

Sau khi tham khảo ý kiến các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới, từ 01/01/2013 trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Thẩm quyền điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:

1.1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán do Chủ đầu tư thực hiện nhưng không được vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.

1.2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành. Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công, (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới (quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ) đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/01/2013; Nếu dự toán công trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

2. Phương pháp điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

2.1. Đối với dự toán xây dựng công trình lập theo bộ đơn giá xây dựng do UBND tỉnh Quảng Trị công bố (tại văn bản số: 22/UBND-CN 23/UBND-CN 24/UBND-CN 25/UBND-CN ngày 04/1/2008), trong đó chi phí nhân công trong dự toán đã tính với mức lương tối thiểu: 350.000 đồng/tháng và cấp bậc tiền lương A1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, được nhân hệ số điều chỉnh (KĐCNC) xác định bằng mức lương tối thiểu vùng theo quy định mới (tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ) chia cho mức lương tối thiểu 350.000 đồng/tháng đã tính trong dự toán xây dựng công trình, như sau:

KĐCNC = Lm / Lđg

- KĐCNC: Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công.

- Lm: Mức lương tối thiểu mới, theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012.

- Lđg: Mức lương tối thiểu trong đơn giá do UBND tỉnh Quảng Trị công bố.

Cụ thể như sau:

- Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công (KĐCNC) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (trừ thành phố Đông Hà) là:

KĐCNC = 1.650.000/350.000 = 4,714

- Đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đông Hà, hệ số điều chỉnh nhân công là:

KĐCNC = 1.800.000/350.000 = 5,143

2.2. Đối với trường hợp dự toán xây dựng công trình lập theo bộ đơn giá địa phương tỉnh Quảng Trị, trong đó chi phí nhân công đã được điều chỉnh theo các mức lương tối thiểu vùng khác với mức 350.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh nhân với hệ số KĐCNC, xác định bằng mức lương tối thiểu vùng theo quy định mới (tại 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ) chia cho mức lương tối thiểu vùng đã điều chỉnh trong dự toán và được phê duyệt, như sau:

KĐCNC = Lm / Ldt

- KĐCNC: Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công.

- Lm: Mức lương tối thiểu mới theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012.

- Ldt: Mức lương tối thiểu trong dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Theo đó:

- Đối với dự toán được điều chỉnh với mức lương tối thiểu 1.400.000 đ/tháng hệ số điều chỉnh nhân công là:

KĐCNC = 1.650.000 / 1.400.000 = 1,178

- Đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đông Hà có dự toán đã điều chỉnh với mức lương tối thiểu là 1.550.000 đ/tháng (là mức lương tương đương mức 1.400.000 đ/tháng của các vùng khác trong tỉnh tại thời điểm điều chỉnh mức lương tối thiểu) và đã được phê duyệt, hệ số điều chỉnh nhân công là:

KĐCNC = 1.800.000 / 1.550.000 = 1,161

3. Phương pháp điều chỉnh dự toán máy thi công:

Phương pháp điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán máy thi công thực hiện theo phương pháp điều chỉnh tại Điểm 2. nêu trên.

4. Phương pháp điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát: Phương pháp điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán máy thi công thực hiện theo phương pháp điều chỉnh tại Điểm 2. nêu trên.

5. Căn cứ điều chỉnh là dự toán của công trình được lập theo đơn giá xây dựng địa phương tỉnh Quảng Trị (được công bố tại văn bản số 22, 23, 24, 25/UBND-CN ngày 04/01/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị) và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

6. Một số chi phí khác tính bằng tỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo quy định hiện hành của Nhà nước.

7. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo quy định. Chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn quản lý dự án, tư vấn khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm xác nhận những phần khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/01/2013 để tiến hành điều chỉnh dự toán xây dựng theo hướng dẫn này; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu, mức lương tối thiểu, thời điểm áp dụng tính toán điều chỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Bộ Xây dựng; (để báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, XDCB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Cao Văn Kết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 150/SXD-XDCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu150/SXD-XDCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2013
Ngày hiệu lực16/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 150/SXD-XDCB năm 2013 dự toán công trình theo mức lương tối thiểu mới Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 150/SXD-XDCB năm 2013 dự toán công trình theo mức lương tối thiểu mới Quảng Trị
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu150/SXD-XDCB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýCao Văn Kết
        Ngày ban hành16/04/2013
        Ngày hiệu lực16/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 150/SXD-XDCB năm 2013 dự toán công trình theo mức lương tối thiểu mới Quảng Trị

         Lịch sử hiệu lực Công văn 150/SXD-XDCB năm 2013 dự toán công trình theo mức lương tối thiểu mới Quảng Trị

         • 16/04/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/04/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực