Công văn 1501/SXD-HĐ

Công văn 1501/SXD-HĐ năm 2012 đính chính hệ số nhân công của đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần sửa chữa trong văn bản 141/SXD-HĐ

Công văn 1501/SXD-HĐ 2012 đính chính hệ số nhân công của đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An đã được thay thế bởi Công văn 1715/SXD-HĐ 2014 điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu 182/2013/NĐ-CP Long An và được áp dụng kể từ ngày 17/07/2014.

Nội dung toàn văn Công văn 1501/SXD-HĐ 2012 đính chính hệ số nhân công của đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An


UBND TỈNH LONG AN
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1501/SXD-HĐ
V/v đính chính hệ số nhân công của đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần sửa chữa trong văn bản số 141/SXD-HĐ ngày 06/02/2012

Long An, ngày 14 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, Thành Phố Tân An.

 

Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 141/SXD-HĐ ngày 06/02/2012 V/v hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán công trình theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng hệ số nhân công của Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần sửa chữa nhà tại mục e, phần B. Dự toán công trình của văn bản số 141/SXD-HĐ có sai sót do lỗi nhập số liệu tính toán giữa hệ số 1,700 và 2,355 (Lấy bậc thợ bình quân 3,5/7 - nhóm I, bảng lương A6 [1,62 + 1,78)/ 2 = 1,70 ] với mức lương tối thiểu là 144.000 đồng quy định tại Nghị định số 05/CP ngày 26/01/1993 của Chính phủ. Lấy bậc thợ bình quân 3,5/7 - nhóm I, bảng lương A.1.8 [(2,16+2,55)/2 = 2,355] với mức lương tối thiểu là 450.000 đồng quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ).

Nay Sở Xây dựng đính chính hệ số nhân công của Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần sửa chữa nhà tại mục e, phần B. Dự toán công trình của văn bản số 141/SXD-HĐ như sau:

* Nội dung điều chỉnh:

- Tại trang 7, mục e, phần B - Dự toán công trình của văn bản số 141/SXD-HĐ , Chi phí nhân công đã ban hành (từ mức lương 144.000 đồng lên mức lương 1.550.000 đồng); điều chỉnh lại như sau:

+ Nơi phụ cấp khu vực

=

0,00

:

Hệ số là:

10,764; điều chỉnh lại hệ số là: 14,557

+ Nơi phụ cấp khu vực

=

0,10

:

Hệ số là:

11,223; điều chỉnh lại hệ số là: 15,017

+ Nơi phụ cấp khu vực

=

0,20

:

Hệ số là:

11,683; điều chỉnh lại hệ số là: 15,476

+ Nơi phụ cấp khu vực

=

0,30

:

Hệ số là:

12,143; điều chỉnh lại hệ số là: 15,936

- Các nội dung khác của văn bản số 141/SXD-HĐ ngày 06/02/2012 không thay đổi.

* Xử lý chuyển tiếp:

- Đối với các hạng mục công trình áp dụng hệ số nhân công của Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần sửa chữa nhà tại mục e, phần B - Dự toán công trình của văn bản số 141/SXD-HĐ ngày 06/02/2012 nhưng đã thanh quyết toán xong thì không điều chỉnh hệ số nhân công theo văn bản này;

- Đối với các hạng mục công trình áp dụng hệ số nhân công của Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An - Phần sửa chữa nhà tại mục e, phần B - Dự toán công trình của văn bản số 141/SXD-HĐ ngày 06/02/2012 nhưng chưa thanh quyết toán thì thực hiện điều chỉnh hệ số nhân công theo văn bản này.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Võ Văn Thành

 

THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ: NHÂN CÔNG

_ Lấy bậc thợ bình quân 3.5/7, nhóm I, bảng lương A6 [1.62+1.78) / 2 = 1,70]; mức lương tối thiểu là 144.000 đồng quy định tại Nghị định số 05/CP ngày 26/01/1993 của Chính phủ và Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2005 của Bộ Xây dựng để tính hệ số điều chỉnh đơn giá nhân công.

_ Lấy bậc thợ bình quân 3.5/7, nhóm I, bảng lương A.1.8 [(2,16+2,55) / 2 = 2,355]; mức lương tối thiểu là 450.000 đồng quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình để tính hệ số điều chỉnh đơn giá nhân công.

_ Phụ cấp khu vực áp dụng các mức: 0,10; 0,20 và 0,30 so với mức lương tối thiểu theo Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Liên Tịch Bộ Nội vụ - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ủy ban Dân Tộc.

CÁCH TÍNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG - XIN ĐÍNH CHÍNH

(Theo mức lương tối thiểu 144.000 lên 1.550.000)

Hệ số điều chỉnh đơn giá
nhân công theo khu vực.

1.550.000 đ/tháng

Cách tính

K = 0

K = 0.10

K = 0.20

K = 0.30

1

2

(3) = (2a)/1

(4)=(2b)/1

(5)=(2c)/1

(6)=(2d)/1

144.000*(0,2+1,26*1,70)=

337.248

a) Phụ cấp khu vực K = 0

14,557

15,017

15,476

15,936

 

 

1.550.000 *(0,2+1,26*2,355) =

4.909.315

 

 

 

 

 

 

b) Phụ cấp khu vực K = 0,1

 

 

 

 

 

 

4.909.315+(1.550.000*0,1) =

5.064.315

 

 

 

 

 

 

c) Phụ cấp khu vực K = 0,2

 

 

 

 

 

 

4.909.315+(1.550.000*0,2) =

5.219.315

 

 

 

 

 

 

d) Phụ cấp khu vực K = 0,3

 

 

 

 

 

 

4.909.315+(1.550.000*0,3) =

5374315

 

 

 

 

Trong đó:

1

● 0,20

: là phụ cấp lưu động.

 

● 1,26

: là hệ số tăng so với lượng cấp bậc (gồm: một số khoản lương phụ = 12% + một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động = 4% + phụ cấp không ổn định trong sản xuất = 10%).

2

● 0,10

: là phụ cấp khu vực.

 

 

● 0,20

: là phụ cấp khu vực.

So với mức lương tối thiểu

 

● 0,30

: là phụ cấp khu vực.

 

 

+ Mức tiền phụ cấp khu vực = Hệ số phụ cấp khu vực x mức lương tối thiểu chung

 

+ Đơn giá nhân công = Lương cơ bản + Mức tiền phụ cấp khu vực

 

THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ: NHÂN CÔNG

_ Lấy bậc thợ bình quân 3.5/7, nhóm I, bảng lương A6 [1,62+1,78) / 2 = 1,70]; quy định tại Nghị định số 05/CP ngày 26/01/1993 của Chính phủ và Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2005 của Bộ Xây dựng để tính hệ số điều chỉnh đơn giá nhân công.

_ Phụ cấp khu vực áp dụng các mức: 0,10; 0,20 và 0,30 so với mức lương tối thiểu theo Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Liên Tịch Bộ Nội vụ - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ủy ban Dân Tộc.

CÁCH TÍNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG - ĐÃ BAN HÀNH
THEO VĂN BẢN 141/SXD-HĐ

(Theo mức lương tối thiểu 144.000 lên 1.550.000)

Hệ số điều chỉnh đơn giá nhân công theo khu vực.

1.550.000 đ/tháng

Cách tính

K = 0

K = 0.10

K = 0.20

K = 0.30

1

2

(3)=(2a)/1

(4)=(2b)/1

(5)=(2c)/1

(6)=(2d)/1

144.000*(0,2+1,26*1,70)=

337.248

a) Phụ cấp khu vực K = 0

10,764

11,223

11,683

12,143

 

 

1.550.000 *(0,2+1,26*1.70) =

3.630.100

 

 

 

 

 

 

b) Phụ cấp khu vực K = 0,1

 

 

 

 

 

 

3.630.100+(1.550.000*0,1) =

3.785.100

 

 

 

 

 

 

c) Phụ cấp khu vực K = 0,2

 

 

 

 

 

 

3.630.100+(1.550.000*0,2) =

3.940.100

 

 

 

 

 

 

d) Phụ cấp khu vực K = 0,3

 

 

 

 

 

 

3.630.100+(1.550.000*0,3) =

4095100

 

 

 

 

Trong đó:

1

● 0,20

: là phụ cấp lưu động.

 

● 1,26

: là hệ số tăng so với lượng cấp bậc (gồm: một số khoản lương phụ = 12% + một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động = 4% + phụ cấp không ổn định trong sản xuất = 10%).

2

● 0,10

: là phụ cấp khu vực.

 

 

● 0,20

: là phụ cấp khu vực.

So với mức lương tối thiểu

 

● 0,30

: là phụ cấp khu vực.

 

 

+ Mức tiền phụ cấp khu vực = Hệ số phụ cấp khu vực x mức lương tối thiểu chung.

 

+ Đơn giá nhân công = Lương cơ bản + Mức tiền phụ cấp khu vực.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1501/SXD-HĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1501/SXD-HĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2012
Ngày hiệu lực14/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1501/SXD-HĐ

Lược đồ Công văn 1501/SXD-HĐ 2012 đính chính hệ số nhân công của đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1501/SXD-HĐ 2012 đính chính hệ số nhân công của đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1501/SXD-HĐ
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýVõ Văn Thành
       Ngày ban hành14/08/2012
       Ngày hiệu lực14/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Công văn 1501/SXD-HĐ 2012 đính chính hệ số nhân công của đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1501/SXD-HĐ 2012 đính chính hệ số nhân công của đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An