Công văn 1507/TCĐBVN-QLPT&NL

Công văn 1507/TCĐBVN-QLPT&NL năm 2019 về quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1507/TCĐBVN-QLPT&NL 2019 quản lý chặt chẽ đào tạo sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1507/TCĐBVN-QLPT&NL
V/v quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải và xây dựng Lào Cai;
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã nhận được ý kiến góp ý của các Sở Giao thông vận tải về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23 tháng 8 nằm 2018 về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong vận tải đường bộ, Thông báo số 25/TB-VPCP ngày 19 tháng 01 năm 2019 về triển khai giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tải và Xây dựng Lào Cai, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Về công tác đào tạo, sát hạch lái xe

1.1. Chỉ đạo, yêu cu các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện các công việc:

a) Tổ chức tuyển sinh học lái xe đảm bảo các điều kiện về độ tuổi, sức khỏe và địa điểm đã đăng ký trong giấy phép đào tạo; thường xuyên kiểm tra, theo dõi xử lý hoặc báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các trường hợp mạo danh cơ sở đào tạo để tuyển sinh và quảng cáo sai quy định;

b) Tổ chức ký, thanh lý hợp đồng đào tạo với người học; tổ chức đào tạo lý thuyết, thực hành lái xe theo đúng nội dung, chương trình và thời gian đào tạo; tổ chức kiểm tra hết môn, kiểm tra cấp chứng chỉ và lưu trữ hồ sơ đào tạo theo đúng quy định;

c) Yêu cầu học viên tự khai đầy đủ thông tin, ký và ghi rõ họ, tên trong tờ đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe để phát hiện học viên không biết chữ tham gia học và sát hạch lái xe.

1.2. Chỉ đạo các trung tâm sát hạch lái xe thực hiện các công việc:

a) Bố trí tủ đựng đồ cá nhân cho học viên trong quá trình sát hạch lý thuyết và sát hạch lái xe trong hình; tổ chức theo dõi, có biện pháp ngăn chặn các đối tượng sử dụng điện thoại di động, thiết bị thu phát tín hiệu và các ứng dụng công nghệ để chỉ dẫn người dự sát hạch làm sai lệch kết quả;

b) Thường xuyên kiểm tra hệ thống âm thanh, hệ thống camera giám sát trong phòng sát hạch lý thuyết, hệ thống màn hình trong phòng chờ sát hạch lý thuyết, phòng chờ sát hạch lái xe trong hình và trên đường để công khai quá trình, kết quả sát hạch và lưu trữ theo quy định; trường hợp có kế hoạch bổ sung, nâng cấp trang thiết bị, cần nghiên cứu quy định mới trong Thông tư sửa đi, bổ sung mt số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải để đầu tư phù hợp;

c) Tổ chức lưu trữ dữ liệu giám sát phòng sát hạch lý thuyết, kết quả sát hạch lý thuyết, trong hình và trên đường theo quy định;

d) Cố định các cọc chuẩn và vỉa hè hình của bài sát hạch ghép xe dọc vào nơi đỗ hạng FC trên mặt sân sát hạch, đảm bảo không được dịch chuyn trong quá trình sát hạch;

đ) Lắp đặt Camera giám sát quá trình sát hạch lái xe trong hình các hạng F và lưu trữ dữ liệu tại Trung tâm sát hạch trong thi gian tối thiểu 01 năm;

1.3. Chỉ đạo Cơ quan quản lý sát hạch, Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch thực hiện các công việc:

a) Tổ chức giám sát các kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ của cơ sở đào tạo; tăng cường kiểm tra đột xuất công tác đào tạo, sát hạch lái xe để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định;

b) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra dữ liệu giám sát phòng sát hạch lý thuyết để kịp thời phát hiện, xử lý sát hạch viên thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao;

c) Thường xuyên đảo đề thi lý thuyết trắc nghiệm trên giấy khi sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1;

d) Kiểm tra chặt chẽ điều kiện và hồ sơ dự sát hạch, không để học viên mang điện thoại và các thiết bị thu phát vào trong phòng sát hạch lý thuyết và trên xe sát hạch lái xe trong hình; trường hp học viên cố tình sdụng điện thoại và các thiết bị thu phát thì lập biên bản hủy bỏ kết quả sát hạch và xử lý theo quy định;

đ) Yêu cầu học viên tự khai đầy đủ thông tin, ký và ghi rõ họ, tên trong các biên bản sát hạch lý thuyết, thực hành trong hình và trên đường, để phát hiện học viên không biết chữ tham gia sát hạch lái xe; trường hp phát hiện xử lý cơ sở đào tạo theo quy định;

e) Người dự sát hạch lái xe hạng A1, A2, A3 và A4 không được công nhận trúng tuyển, tối thiểu sau 02 tuần kể từ ngày sát hạch không đạt; được đăng ký với cùng một cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe để sát hạch lại;

g) Người dự sát hạch lái xe ô tô không được công nhận trúng tuyển, tối thiểu sau 01 tháng kể từ ngày sát hạch không đạt; được đăng ký với cùng một cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe để sát hạch lại.

2. Về công tác cấp, đổi và quản lý giấy phép lái xe

a) Chđạo bộ phận tiếp nhận và xử lý hồ sơ đổi giấy phép lái xe thực hiện tra cứu cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe để kịp thời phát hiện các trường hợp giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng nhưng giả khai báo mất để xin cấp lại hoặc các trường hợp sử dụng giấy phép lái xe không hợp lệ, giấy phép lái xe đã khai báo mất để đổi giấy phép lái xe;

b) Phối hp thống kê, báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông tin dữ liệu về người lái xe gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng như: Cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, thâm niên....

c) Yêu cầu thực hiện xác minh giấy phép lái xe nước ngoài, quân đội, công an có nghi vấn trước khi đổi giấy phép lái xe và lưu lại hồ sơ đổi giấy phép lái xe trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp.

d) Chỉ đạo bộ phận cấp đổi giấy phép lái xe kiểm tra, xác minh việc học tập, công tác ở nước ngoài của người Việt Nam để kịp thời ngăn chặn các trường hợp sử dụng giấy phép lái xe nước ngoài không hợp lệ đổi giấy phép lái xe như:

- Kiểm tra tính phù hợp giữa thời gian cấp giấy phép lái xe ở nước ngoài với thời gian cấp thị thực xuất nhập cảnh trên hộ chiếu tại quốc gia cấp giấy phép lái xe;

- Kiểm tra tính phù hợp giữa thời gian học lái xe của nước ngoài với thời gian lưu trú ở nước ngoài để học lái xe;

- Kiểm tra việc học lái xe ở nước ngoài bằng cách đề nghị người đổi giấy phép lái xe viết và đọc (có ghi âm) tối thiểu 15 câu hỏi trong bộ câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ hiện hành bằng ngôn ngữ dùng để học hoặc sát hạch cấp giấy phép lái xe nước ngoài để xác minh; trường hợp người đổi giấy phép lái xe không thực hiện được, cơ quan cấp, đổi giấy phép lái xe có văn bản" đề nghị Đại sứ quán, Lãnh sự quán của quốc gia cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam xác minh.

Quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nên đề nghị Sở Giao thông vận tải và Xây dựng Lào Cai, các Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch triển khai thực hiện.

Văn bản này thay thế văn bản số 812/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 01/02/2019 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam/.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLPTNL.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1507/TCĐBVN-QLPT&NL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1507/TCĐBVN-QLPT&NL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2019
Ngày hiệu lực14/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1507/TCĐBVN-QLPT&NL 2019 quản lý chặt chẽ đào tạo sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1507/TCĐBVN-QLPT&NL 2019 quản lý chặt chẽ đào tạo sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1507/TCĐBVN-QLPT&NL
        Cơ quan ban hànhTổng cục đường bộ Việt Nam
        Người kýNguyễn Văn Huyện
        Ngày ban hành14/03/2019
        Ngày hiệu lực14/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1507/TCĐBVN-QLPT&NL 2019 quản lý chặt chẽ đào tạo sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1507/TCĐBVN-QLPT&NL 2019 quản lý chặt chẽ đào tạo sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe

           • 14/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực