Công văn 1526/BTP-QLXLVPH&TDTHPL

Công văn 1526/BTP-QLXLVPH&TDTHPL năm 2016 triển khai thực hiện Nghị định 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1526/BTP-QLXLVPH&TDTHPL thực hiện Nghị định 20/2016/NĐ-CP xử lý vi phạm hành chính 2016


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1526/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
-
y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 30/3/2016, Chính phủ đã ban, hành Nghị định số 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2016. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan soạn thảo Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt vào tháng 10/2016) và soạn thảo Thông tư quy định về quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (dự kiến ban hành vào tháng 12/2016).

Đ triển khai thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số hoạt động sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị định số 20/2016/NĐ-CP đến các đối tượng áp dụng của Nghị định trong phạm vi quản lý của mình.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy trình cung cấp, tiếp nhận thông tin về xử lý vi phạm hành chính trong các cơ quan quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 2 Nghị định số 20/2016/NĐ-CP.

3. Chủ động tổ chức thực hiện các quy định về xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền và nhiệm vụ được quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 20/2016/NĐ-CP.

4. Cử cán bộ tham gia đầy đủ các Hội nghị tập huấn về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp tổ chức; các Bộ, ngành, địa phương chủ động tổ chức các lớp tập huấn triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 20/2016/NĐ-CP trong phạm vi quản lý của mình.

5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ giao tổ chức pháp chế hoặc đơn vị phù hợp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Tư pháp làm đầu mối tổ chức thực hiện và phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp trong triển khai thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP.

6. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy biên chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Đề án xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương (phê duyệt theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ), Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Trên đây là một số công việc cần tổ chức triển khai thực Nghị định số 20/2016/NĐ-CP đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh
Trung Tụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1526/BTP-QLXLVPH&TDTHPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1526/BTP-QLXLVPH&TDTHPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2016
Ngày hiệu lực12/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1526/BTP-QLXLVPH&TDTHPL

Lược đồ Công văn 1526/BTP-QLXLVPH&TDTHPL thực hiện Nghị định 20/2016/NĐ-CP xử lý vi phạm hành chính 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1526/BTP-QLXLVPH&TDTHPL thực hiện Nghị định 20/2016/NĐ-CP xử lý vi phạm hành chính 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1526/BTP-QLXLVPH&TDTHPL
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýĐinh Trung Tụng
        Ngày ban hành12/05/2016
        Ngày hiệu lực12/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1526/BTP-QLXLVPH&TDTHPL thực hiện Nghị định 20/2016/NĐ-CP xử lý vi phạm hành chính 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1526/BTP-QLXLVPH&TDTHPL thực hiện Nghị định 20/2016/NĐ-CP xử lý vi phạm hành chính 2016

           • 12/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực