Công văn 1528/BTP-VP

Công văn 1528/BTP-VP đề nghị báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2010 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1528/BTP-VP công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2010


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1528/BTP-VP
V/v đề nghị báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2010

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2010

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Tư pháp.

 

Để chuẩn bị cho việc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp, tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2010.

Khi chuẩn bị Báo cáo, cần lưu ý các vấn đề sau:

1. Nội dung cần tập trung báo cáo

1.1. Đánh giá toàn diện kết quả công tác đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2010 ở từng lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; bám sát vào các nhiệm vụ đã được xác định trong Chương trình và Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2010 (ban hành kèm theo các Quyết định số 651/QĐ-BTP ngày 05/02/2010, số 833/QĐ-BTP ngày 08/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) và theo yêu cầu nêu tại Công văn số 1000/BTP-VP ngày 13/4/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc sơ kết, tổng kết công tác năm 2010 của Ngành Tư pháp.

Trong từng lĩnh vực công tác, Báo cáo cần nhận định khái quát về đặc điểm tình hình, kết quả đạt được; chỉ rõ những công việc đã hoàn thành hoặc đang hoàn thành (về số lượng, mức độ) so với yêu cầu kế hoạch đã đề ra, những công việc đang tiếp tục tiến hành hoặc phải chuyển sang kế hoạch 6 tháng cuối năm 2010; so sánh kết quả thực hiện nhiệm vụ với cùng kỳ năm trước (hoặc kết quả cả năm 2009 đối với những công việc bắt đầu triển khai vào 6 tháng cuối năm 2009) và có đánh giá sự tiến triển của nhiệm vụ (phát triển hoặc thụt lùi); lưu ý đề cập những cách làm mới, hiệu quả; những khó khăn, vướng mắc, bất cập gặp phải trong việc thực hiện nhiệm vụ, phân tích sâu nguyên nhân (cơ chế, chính sách, bộ máy, con người, quan hệ phối hợp công tác, cơ sở vật chất...) đồng thời chỉ rõ những giải pháp đã chủ động áp dụng hoặc đề xuất kiến nghị nhằm khắc phục các khó khăn, vướng mắc, bất cập đó.

Đối với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp, bên cạnh việc đánh giá chung tình hình công tác ở lĩnh vực mà đơn vị, cơ quan phụ trách, quản lý, cần có nhận định, đánh giá sâu những kết quả nổi bật và những mặt còn hạn chế, yếu kém, những “điểm nghẽn” trong công tác 6 tháng đầu năm 2010 (bao gồm cả công tác thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước (Đề án 30) thuộc trách nhiệm của Ngành Tư pháp do cơ quan, đơn vị thực hiện); nguyên nhân và đề xuất định hướng, giải pháp cụ thể để triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đúng trọng tâm, trọng điểm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của Ngành 6 tháng cuối năm 2010 và thời gian tiếp theo.

1.2. Đánh giá, góp ý về sự chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ đối với Sở Tư pháp, Tổ chức pháp chế Bộ, ngành, trong đó chỉ rõ những mặt được, chưa được và đề xuất giải pháp khắc phục.

1.3. Những đơn vị sau báo cáo sâu về những lĩnh vực được phân công phụ trách:

- Viện Khoa học pháp lý báo cáo về tình hình triển khai Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

- Vụ Pháp luật hình sự - hành chính báo cáo kết quả cải cách hành chính của Bộ Tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2010.

- Vụ Bổ trợ tư pháp báo cáo về kết quả hoạt động quản lý nhà nước về giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại trong 6 tháng đầu năm 2010.

- Vụ Hành chính tư pháp báo cáo về kết quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng thực, hộ tịch trong 6 tháng đầu năm 2010.

2. Hình thức và cơ cấu báo cáo

Báo cáo cần cụ thể, chi tiết, rõ ràng, mạch lạc, bố cục hợp lý; tập trung phân tích, đánh giá tình hình triển khai công tác; có minh chứng cụ thể đối với những nhận định, đánh giá. Số liệu báo cáo theo hướng dẫn tại Công văn số 1000/BTP-VP ngày 13/4/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc sơ kết, tổng kết công tác năm 2010 của Ngành Tư pháp và Công văn số 306/BTP- KHTC ngày 16/10/2009 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tạm thời về công tác thống kê trong ngành Tư pháp. Số liệu báo cáo của các Sở Tư pháp cần tổng hợp cả ở cấp tỉnh và cấp huyện.

3. Thời gian gửi báo cáo được thực hiện theo Kế hoạch số 5513/KH-BTP ngày 27/5/2010 của Bộ Tư pháp về việc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2010.

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị được gửi về Văn phòng Bộ bằng hình thức văn bản (theo địa chỉ: Phòng Tổng hợp - Văn phòng Bộ Tư pháp, số 58 - 60 Trần Phú, Hà Nội) và bản điện tử (hộp thư: [email protected]).

(Lưu ý: Sở Tư pháp địa phương, Tổ chức pháp chế Bộ, ngành có thể nêu các câu hỏi yêu cầu giải đáp vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp chung chuyển cho các đơn vị chức năng giải đáp và tập hợp ý kiến trả lời)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Cục Công nghệ thông tin (đưa lên mạng);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG




Lê Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1528/BTP-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1528/BTP-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2010
Ngày hiệu lực28/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1528/BTP-VP

Lược đồ Công văn 1528/BTP-VP công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1528/BTP-VP công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2010
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1528/BTP-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành28/05/2010
        Ngày hiệu lực28/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1528/BTP-VP công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2010

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1528/BTP-VP công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2010

           • 28/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực