Công văn 153/BTC-QLCS

Công văn 153/BTC-QLCS năm 2019 về rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 153/BTC-QLCS 2019 rà soát chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/BTC-QLCS
V/v rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

Kính gi: Sở Tài chính tỉnh Điện Biên

Tại khoản 4 Điều 126 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 ca Chính phủ quy định về thời hạn báo cáo kê khai tài sản công như sau: (i) Đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này: Thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính; (ii) Đối với các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 3 Điều này: Không quả 30 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi. Đối với tài sản đưa vào sử dụng do hoàn thành đầu tư xây dựng; nâng cấp, cải tạo thì thời gian thay đi tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng;

Tại khoản 3 Điều 127 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định về trình tự, hồ sơ báo cáo kê khai lần đầu và báo cáo kê khai bổ sung như sau: Cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý tài sản công của Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính thực hiện cập nhật thông tin của tài sản phải báo cáo kê khai thuộc phạm vi qun lý vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công;

Tại điểm c khoản 2 Điều 130 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định về thời hạn gửi báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sn công hàng năm như sau: Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cp tỉnh lập báo cáo tình hình quản , sử dụng tài sn công thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 3;

Tuy nhiên, qua rà soát số liệu trên Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về tài sản công hiện nay, việc kê khai tài sản vào CSDL quốc gia của một số đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên còn chưa đầy đủ, kịp thời và chính xác (Báo cáo về tình hình cập nhật số liệu vào CSDL quc gia về tài sản công đính kèm).

Để việc quản lý, sử dụng tài sản công được công khai, minh bạch; đảm bảo tiến độ cập nhật tình hình biến động tài sản được đầy đ, kịp thời, chính xác theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính tỉnh Điện Biên:

1. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa sliệu tại Báo cáo kê khai tài sản với số liệu đã nhập vào CSDL quốc gia về tài sản công và thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2018 theo quy định, số liệu về tài sản công trong CSDL quốc gia sau khi được rà soát, chuẩn hóa là số liệu chính thức về tài sản công của tỉnh Điện Biên.

2. Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý kê khai tài sản để đăng nhập vào CSDL quốc gia không đúng thời hạn quy định, cơ quan tài chính có thể gửi cho cơ quan thanh tra để xem xét, xử lý theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước.

3. Báo cáo kết quả rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong CSDL quốc gia về tài sản công cùng với Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018, gi Bộ Tài chính trước ngày 15/3/2019. Sau thời gian nêu trên, Bộ Tài chính sẽ khóa số liệu và không cho phép cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu trên Phần mềm. Sở Tài chính tính Điện Biên chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của số liệu trong CSDL quốc gia về tài sản công.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) theo số điện thoại 024.626.27.888 (số máy lẻ: 199, 116, 124, 186); email: taisancong@mof.gov.vn để được hướng dẫn xử lý.

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- UBND tỉnh Điện Biên;

- Lưu: VT, QLCS.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tân Thịnh

 

PHỤ LỤC 1:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẬP NHẬT SỐ LIỆU VÀO CSDL QUỐC GIA V TÀI SN CÔNG CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN (TÍNH ĐẾN NGÀY 20/12/2018)
(Đính kèm Công văn số 153/BTC-QLCS ngày 04/01/2019 của Bộ Tài chính)

I. Tình hình cập nhật số liệu vào CSDL quốc gia về tài sản công

1. Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước (tài sản công)

a. Tình hình cập nhật số liệu

- Tính đến 20/12/2018, số lượng tài sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã cập nhật trong CSDL là 4.956 tài sản với tổng nguyên giá là 6.432,29 tỷ đồng và giá trị còn lại là 4.690,92 tỷ đồng.

- Tình hình biến động tài sản năm 2017: số lượng tài sản tăng là 32 tài sản, giảm 55 tài sản.

- Tình hình biến động tài sản năm 2018; số lượng tài sản tăng là 17 tài sản, giảm 34 tài sản.

- Tính đến 20/12/2018, số lượng xe ô tô trên địa bàn tỉnh là 261 chiếc với tổng nguyên giá là 208,54 tỷ đồng và tổng giá trị còn lại là 59,53 tỷ đồng. Trong đó: xe chức danh là 04 chiếc, xe phục vụ chung là 178 chiếc, xe chuyên dùng là 79 chiếc.

b. Rà soát số liệu xe ô tô theo kết quả đã rà soát, sắp xếp theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg với sliệu đã cập nhật trong CSDL

Theo kết quả rà soát của Bộ Tài chính (tại Công văn số 8236/BTC-QLCS ngày 17/6/2016) thì: số lượng xe phục vụ chung theo tiêu chuẩn, định mức tối đa của tỉnh là: 172 xe (trừ các xe của các đơn vị không thuộc diện rà soát bao gồm; Hội chữ thập đỏ, Hội Luật gia, Hội Văn học nghệ thuật, Liên minh các hợp tác xã), đi chiếu số liệu xe ô tô phục vụ chung trên CSDL quốc gia về tài sản công sau khi trừ 04 xe của các đơn vị trên đã kê khai trong CSDL thì số lượng xe vượt tiêu chuẩn, định mức là 02 xe.

c. Một số trường hợp đề nghị rà soát lại

Ví dụ 1: Rà soát số liệu xe ô tô phục vụ công tác chung của Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh Điện Biên đang kê khai trong CSDL có 06 xe, tuy nhiên theo rà soát số lượng xe theo tiêu chuẩn định mức là 02 xe.

→Đề nghị Sở Tài chính thực hiện rà soát lại số liệu để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác.

Ví d2: Rà soát số liệu xe ô tô phục vụ công tác chung của Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên đang kê trong CSDL có 07 xe, tuy nhiên theo rà soát số lượng xe theo tiêu chuẩn định mức là 02 xe.

→ Đề nghị Sở Tài chính thực hiện rà soát lại số liệu để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác.

Ví d 3: Rà soát số liệu xe ô tô phục vụ công tác chung của Trung tâm giáo dục thưng xuyên đang kê trong CSDL có 02 xe, tuy nhiên theo rà soát số lượng xe theo tiêu chuẩn định mức là 01 xe.

Đề nghị Sở Tài chính thực hiện rà soát lại số liệu để đảm bảo tính đy đủ, chính xác.

ính kèm các trường hợp của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh).

2. Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản hạ tầng giao thông đường bộ

- Tính đến 20/12/2018, số lượng tài sản trên địa bàn tỉnh đã cập nhật trong CSDL là 128 tài sản với tổng nguyên giá 12.787 tỷ đồng và giá trị còn lại là 11.636 tỷ đồng.

- Trong năm 2017, 2018 trên địa bàn tỉnh không có biến động tăng, giảm tài sản là tài sản hạ tầng đường bộ.

Đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận ti rà soát lại số liệu để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác.

3. Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn

- Tính đến 20/12/2018, số lượng tài sản trên địa bàn tỉnh là 968 tài sản với tổng diện tích là 1.113.844 m2, tổng nguyên giá 668,25 tỷ đồng và giá trị còn lại là 61,61 tđồng.

- Trong năm 2017, 2018 trên địa bàn tỉnh không có biến động tăng, giảm tài sản là công trình cp nước sạch nông thôn tập trung.

→Đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát li số liệu để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác.

 

PHỤ LỤC 2

RÀ SOÁT SLIỆU XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG MỘT SĐƠN VỊ CA TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Tính đến ngày 20/12/2018)
ính kèm Công văn số 153/BTC-QLCS ngày 04/01/2019 của Bộ Tài chính)

STT

Tên đơn vị

Số lượng xe theo TCĐM (chiếc) tối đa

Slượng xe hiện có trong CSDL

Chênh lch so với TCĐM

Kết quả rà soát

 

TNG CNG

 

 

 

 

1

Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh Điện Biên

2

6

4

Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh Điện Biên đang kê khai trong CSDL có 06 xe, tuy nhiên theo rà soát số lượng xe theo tiêu chuẩn định mức là 02 xe.

Đề nghị Sở Tài chính thực hiện rà soát lại số liệu để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác.

2

Văn phòng UBND tỉnh Điện Bn

2

7

5

Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên đang kê trong CSDL có 07 xe, tuy nhiên theo rà soát số lượng xe theo tiêu chuẩn định mức là 02 xe.

Đề nghị Sở Tài chính thực hiện rà soát lại số liệu để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác.

3

Trung tâm giáo dục thường xuyên

1

2

1

Trung tâm giáo dục thường xuyên đang kê trong CSDL có 02 xe, tuy nhiên theo rà soát số lượng xe theo tiêu chuẩn định mức là 01 xe,

Đề nghị Sở Tài chính thực hiện rà soát lại số liệu để đảm bảo tính đầy đủ, chính xác.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 153/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu153/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2019
Ngày hiệu lực04/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 153/BTC-QLCS 2019 rà soát chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 153/BTC-QLCS 2019 rà soát chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu153/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Tân Thịnh
        Ngày ban hành04/01/2019
        Ngày hiệu lực04/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 153/BTC-QLCS 2019 rà soát chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công

           Lịch sử hiệu lực Công văn 153/BTC-QLCS 2019 rà soát chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công

           • 04/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực