Công văn 1544/BKHĐT-TH

Công văn 1544/BKHĐT-TH năm 2016 kết quả giải ngân và danh mục dự án kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1544/BKHĐT-TH kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương vốn trái phiếu 2016


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1544/BKHĐT-TH
V/v kết quả giải ngân và danh mục dự án kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW và TPCP năm 2015

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

 

Theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (dưới đây gọi tắt là các bộ, ngành trung ương và địa phương) báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2015; danh mục dự án có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch vốn ngân sách trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 sang năm 2016. Cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2015

Đề nghị các Bộ, ngành trung ương và địa phương:

1. Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2016 theo Biểu mẫu số I, II, III ban hành kèm theo Quyết định số 1926/QĐ-BKHĐT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015.

2. Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2016 theo Biểu mẫu số I và II ban hành kèm theo Quyết định số 1918/QĐ-BKHĐT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015.

3. Đánh giá kết quả đạt được và các tồn tại, hạn chế của việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2015.

II. DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIAN THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2015 SANG NĂM 2016

Căn cứ tình hình thực hiện và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2015, nhu cầu thực hiện của từng dự án, đề nghị các Bộ, ngành trung ương và địa phương đề xuất danh mục dự án kéo dài thời gian thanh toán kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 sang năm 2016 như sau:

1. Danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương năm 2015

a) Danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) kế hoạch năm 2015 có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2016 báo cáo theo Biểu mẫu số I kèm theo văn bản này.

b) Danh mục dự án sử dụng vốn nước ngoài kế hoạch năm 2015 thực hiện theo cơ chế tài chính trong nước của các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu (SPRCC), chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP), chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, chương trình phát triển giáo dục đại học (WB) có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2016 báo cáo theo Biểu mẫu số II kèm theo văn bản này.

Lưu ý: Đối với các dự án sử dụng vốn nước ngoài khác không thuộc các dự án quy định tại điểm b nêu trên không được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2015 sang năm 2016.

2. Danh mục dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2016 báo cáo theo Biểu mẫu số III kèm theo văn bản này.

3. Các dự án đề nghị kéo dài phải làm rõ lý do không thực hiện được hết trong năm 2015 và sự cần thiết phải kéo dài trong năm 2016, kèm theo xác nhận của Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch về số giải ngân đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2016.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Đề nghị các Bộ, ngành trung ương và địa phương:

1. Khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015, trong đó lưu ý báo cáo đầy đủ kết quả giải ngân các dự án sử dụng vốn nước ngoài nguồn ngân sách nhà nước để có căn cứ báo cáo Quốc hội cho phép quyết toán số vốn nước ngoài tăng thêm so với Quyết định đã giao của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2016.

Các Bộ, ngành trung ương và địa phương chuẩn bị các nội dung nêu trên gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (02 bản), Bộ Tài chính và qua thư điện tử tới [email protected] trước ngày 15 tháng 03 năm 2016 theo đúng quy định của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ. Sau thời gian nêu trên, Bộ, ngành trung ương và địa phương nào không gửi báo cáo sẽ phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về sự chậm trễ này.

Đề nghị các Bộ, ngành trung ương và địa phương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c TTg);
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Lãnh đạo Bộ;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố;
- Các vụ: KTNN, KTCN, KTDV, KCHTĐT, QLKKT, QPAN, LĐVX, KHGDTNMT, KTĐN, KTĐP<, HTX;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TH (03 bản).

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1544/BKHĐT-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1544/BKHĐT-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2016
Ngày hiệu lực08/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1544/BKHĐT-TH

Lược đồ Công văn 1544/BKHĐT-TH kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương vốn trái phiếu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1544/BKHĐT-TH kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương vốn trái phiếu 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1544/BKHĐT-TH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýBùi Quang Vinh
        Ngày ban hành08/03/2016
        Ngày hiệu lực08/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1544/BKHĐT-TH kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương vốn trái phiếu 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1544/BKHĐT-TH kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương vốn trái phiếu 2016

           • 08/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực