Công văn 1544/BNN-TCCB

Công văn 1544/BNN-TCCB năm 2018 về đánh giá tình hình thực hiện chế độ ăn giữa ca, ăn định lượng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1544/BNN-TCCB 2018 đánh giá tình hình thực hiện chế độ ăn giữa ca ăn định lượng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1544/BNN-TCCB
V/v đánh giá tình hình thực hiện chế độ ăn giữa ca, ăn định lượng

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 593/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 12/02/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đánh giá tình hình thực hiện chế độ ăn giữa ca, ăn định lượng, thời hạn gửi báo cáo trước ngày 28/02/2018.

Để kịp thời tổng hợp báo cáo gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá tình hình áp dụng, thực hiện chế độ ăn giữa ca, ăn định lượng đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Nội dung báo cáo bao gồm: Căn cứ áp dụng chế độ ăn giữa ca, ăn định lượng đi với từng cơ quan, đơn vị; đối tượng áp dụng chế độ ăn giữa ca, ăn định lượng; tình hình triển khai thực hiện chế độ ăn giữa ca, ăn định lượng; cách tổ chức thực hiện/chi trả chế độ ăn giữa ca, ăn định lượng; đánh giá những mặt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và những đề xuất kiến nghị, giải pháp thực hiện theo biểu mẫu báo cáo đính kèm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất vào ngày 27/02/2018 (đồng thời gửi bản mềm báo cáo về địa chỉ email: viethd.tccb@mard.gov.vn: điện thoại liên hệ: 024.3.843.4676).

Các cơ quan, đơn vị tra cứu Công văn số 593/LĐTBXH-QHLĐTL và bản mềm công văn này trên Cổng thông tin điện tử - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa ch: http://www.mard.gov.vn. Mục Thông báo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, TCCB (115b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Sông Thao

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đơn vị:

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĂN CA, ĂN ĐỊNH LƯỢNG CỦA CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

(Ban hành kèm theo công văn số 1544/BNN-TCCB ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Bô Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Tên cơ quan đơn vị

Tổng số người

Chế độ ăn ca

Chế độ ăn định lượng

Ghi chú

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2016

Năm 2017

Số người

Mức tiền (1.000đ)

Số người

Mức tiền (1.000đ)

Số người

Mức tiền (1.000đ)

Số người

Mức tiền (1.000đ)

1

Tổng cục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

….., ngày …. tháng … … năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1544/BNN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1544/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2018
Ngày hiệu lực26/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1544/BNN-TCCB

Lược đồ Công văn 1544/BNN-TCCB 2018 đánh giá tình hình thực hiện chế độ ăn giữa ca ăn định lượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1544/BNN-TCCB 2018 đánh giá tình hình thực hiện chế độ ăn giữa ca ăn định lượng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1544/BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Sông Thao
        Ngày ban hành26/02/2018
        Ngày hiệu lực26/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1544/BNN-TCCB 2018 đánh giá tình hình thực hiện chế độ ăn giữa ca ăn định lượng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1544/BNN-TCCB 2018 đánh giá tình hình thực hiện chế độ ăn giữa ca ăn định lượng

              • 26/02/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/02/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực