Công văn 1553/BTC-CST

Công văn 1553/BTC-CST năm 2016 triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1553/BTC-CST triển khai thi hành Luật Phí lệ phí


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1553/BTC-CST
V/v trin khai thi hành Luật Phí và lệ phí

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Phí và lệ phí, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Pháp lệnh Phí và lệ phí sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Đđẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công và cải cách thủ tục hành chính, Luật phí và lệ phí đã bãi bỏ 26 khoản phí và 68 khoản lệ phí, chuyển 15 khoản phí sang cơ chế giá thị trường và 29 khoản phí sang cơ chế giá dịch vụ do Nhà nước định giá so với Danh mục phí, lệ phí kèm theo Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí.

Tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”. Vì vậy, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định về phí và lệ phí cũng sẽ hết hiệu lực do Pháp lệnh Phí và lệ phí và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Pháp lệnh hết hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2017.

Nhằm đảm bảo các điều kiện cho việc tổ chức thi hành Luật, thiết lập khung pháp lý đầy đủ và đồng bộ về quản lý phí, lệ phí, đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định mới của Luật phí và lệ phí, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí còn hiệu lực thi hành do Bộ, ngành, địa phương mình đang thu, quản lý và sử dụng, để phân loại xử lý làm cơ sở để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ban hành mới, bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật phí và lệ phí.

1. Việc rà soát các Nghị định, thông tư hướng dẫn khoản phí, lệ phí đang thu theo Danh mục kèm theo Pháp lệnh phí và lệ phí để xử lý như sau:

- Trường hợp khoản phí, lệ phí nào có tên trong Danh mục kèm theo Pháp lệnh phí và lệ phí, nay không có tên trong Danh mục phí kèm theo Luật phí và lệ phí thì kể từ ngày 01/01/2017 sẽ dừng thu.

- Trường hợp khoản phí, lệ phí nào có tên trong Danh mục kèm theo Luật phí và lệ phí, đề nghị các Bộ, ngành chủ động chỉ đạo xây dựng Đề án thu phí và dự thảo các thông tư thu phí cần ban hành gửi Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 7 năm 2016 (đối với các khoản phí thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành văn bản thu phí (đối với phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân), đảm bảo hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

- Trường hợp khoản phí nào có tên trong Danh mục kèm theo Pháp lệnh phí và lệ phí, nay thuộc Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá thì sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

2. Thực hiện phân loại tổ chức thu phí, lệ phí để xác định cơ chế quản lý sử dụng theo quy định của Luật phí và lệ phí:

a) Về phí:

- Tại khoản 1 và khoản 3 Điều 12 Luật phí và lệ phí quy định:

“1. Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện phải nộp vào ngân sách nhà nước, trường hợp cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thì được khấu trừ, phần còn lại nộp ngân sách nhà nước.

Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện được để lại một phần hoặc toàn bộ số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí trên cơ sở dự toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, phần còn lại nộp ngân sách nhà nước”.

“3. Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện được để lại một phần hoặc toàn bộ số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí; phần còn lại nộp ngân sách nhà nước; việc quản lý và sử dụng phí thu được theo quy định của pháp luật”.

- Như vậy, theo quy định của Luật phí và lệ phí thì thu, nộp, quản lý và sử dụng phí được phân biệt theo cơ quan Nhà nước (bao gồm trường hợp không được khoán chi phí hoạt động và được khoán chi phí hoạt động), đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện, cụ thể như sau:

+ Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan Nhà nước không được khoán chi phí hoạt động thì toàn bộ số tiền phí thu được phải nộp vào ngân sách nhà nước. Chi phí trang trải cho việc thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định.

+ Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thì tổ chức thu được để lại một phần số tiền phí thu được, phần còn lại nộp ngân sách nhà nước.

+ Trường hợp tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thì tổ chức thu được để lại một phần hoặc toàn bộ số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, phần còn lại nộp ngân sách nhà nước.

Để đảm bảo quản lý thống nhất nguồn thu từ phí, lệ phí; đồng bộ với quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Luật phí và lệ phí, đề nghị các Bộ, ngành địa phương thực hiện phân loại tổ chức thu theo các hình thức:

- Cơ quan nhà nước, chia ra 2 loại:

+ Không được khoán chi phí hoạt động;

+ Được khoán chi phí hoạt động;

- Đơn vị sự nghiệp.

- Tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí để gửi xin ý kiến trước khi trình Chính phủ ban hành.

b) Về lệ phí:

Tại Điều 13 Luật phí và lệ phí quy định:

“1. Tổ chức thu lệ phí phải nộp đầy đủ, kịp thời số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

2. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ quy định nêu trên, kể từ ngày 01/01/2017, các tổ chức thu lệ phí phải nộp toàn bộ số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Do đó, các văn bản quy định tỷ lệ để lại một phần số lệ phí thu được phải được sửa đổi hoặc thay thế để bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật phí và lệ phí.

Vì vậy, đề nghị các Bộ, ngành sớm xây dựng Đề án thu lệ phí và dự thảo các thông tư thu lệ phí cần ban hành, sửa đổi, bổ sung gửi Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 7 năm 2016 (đối với các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành văn bản thu lật phí (đối với lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân), đảm bảo hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Riêng đối với các trường hợp tổ chức thu nộp toàn bộ số tiền thu được vào ngân sách nhà nước, để đảm bảo kịp thời nguồn kinh phí hoạt động của tổ chức thu và căn cứ vào dự kiến số thu phí, lệ phí trong năm, tổ chức thu cần sớm xây dng dự toán chi phí cần thiết cho việc thu phí, lệ phí để tổng hợp vào dự toán hàng năm của Bộ, ngành, địa phương (tháng 7 - 8/2016) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Trên cơ sở rà soát các văn bản quy định về phí, lệ phí, Bộ Tài chính đề nghị:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổng hợp theo Mu biểu số 1 (đính kèm) và gửi về Bộ Tài chính trước ngày 29/02/2015 để Bộ Tài chính có cơ sở cùng phối hợp nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật phí và lệ phí;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban, ngành tổng hợp theo Mu biểu số 2 (đính kèm). Đồng thời trên cơ sở rà soát, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, Ban ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân nhân cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật phí và lệ phí.

Đối với các loại phí chuyển sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương đề xuất thẩm quyền định giá (theo Biểu số 3) để Bộ Tài chính tổng hợp, trình Chính phủ quy định.

4. Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định về phí và lệ phí sẽ hết hiệu lực thi hành từ 01/01/2017. Vì vậy, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật về phí và lệ phí, kể cả các văn bản quy định còn phù hợp với Luật Phí và lệ phí, chủ động xây dựng trình các cấp có thẩm quyền ban hành, bảo đảm tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Phí và lệ phí có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính để triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ số điện thoại 04. 22202828 (5121).

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của các cơ quan, đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST5).(
115)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Biểu số 01: BIU TNG HỢP VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VPHÍ VÀ LỆ PHÍ

TT

Tên, shiệu văn bn

Loại phí, lệ phí

Tổ chức thu phí, lệ phí

Quy định về quản lý sử dụng

Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

Tên tổ chức

Phân loại
(cơ quan nhà nước: khoán chi phí hoạt động - không khoản chi phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp hay tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao)

Tỷ lđể li (%)

Tỷ lệ nộp NSNN (%)

1

Ví dụ: Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006

- Phí thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất

- Lệ phí cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất

Cục Quản lý tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan Nhà nước (không khoán chi phí hoạt động)

 

 

10

 

10

 

 

90

 

90

Bãi bỏ khoản lệ phí vì theo Danh mục kèm theo Luật phí và lệ phí chỉ còn quy định phí không quy định thu lệ phí (đgiảm thủ tục hành chính)

2

Thông tư số 49/2013/TT-BTC ngày 26/4/2013

- Phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ

Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc Cục Đo đạc và bản đồ Việt Nam

Đơn vị sự nghiệp

 

 

60

 

 

40

Ban hành Thông tư thay thế do căn cứ ban hành là Pháp lệnh phí và lệ phí đã bị hết hiệu lực

3

Các Thông tư thu phí sử dụng đường bộ hoàn vốn dự án BOT - Phí sử dụng đường bộ

Doanh nghiệp

Tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao

100

0

Bãi bỏ, vì khoản phí này được chuyển sang giá dịch vụ, đồng thời đề xuất ban hành văn bản quy định về giá tại Biểu số 03

4

Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16/2/2012 - Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Cơ quan nhà nước (không khoán chi phí hoạt động)

10

90

Sửa tỷ lệ theo hướng nộp 100% vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật phí và lệ phí

5

Thông tư 97/2012/TT-BTC ngày 18/6/2012 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho công dân Niu Di-lân

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Cơ quan nhà nước (không khoán chi phí hoạt động)

0

100

Ban hành Thông tư thay thế do căn cứ ban hành là Pháp lệnh phí và lệ phí đã bị hết hiệu lực

...

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 02:

BIỂU TỔNG HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND TỈNH/THÀNH PHỐ TRC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Số TT

Tên, số hiệu văn bản

 

Loại phí, lệ phí

Tổ chức thu phí, lệ phí

Quy định về quản lý sử dụng

Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung

Tên tổ chức

Phân loại
(cơ quan nhà nước: khoản chi phí hoạt động - không khoán chi phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp hay tổ chức được cơ quan nhà nước có thm quyn giao)

Tỷ lđể li (%)

Tỷ lệ nộp NSNN (%)

1

Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

- Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

- Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam Singapore

Cơ quan Nhà nước

 

Đơn vị sự nghiệp

 

Đơn vị sự nghiệp

 

 

 

50

 

 

 

50

 

 

 

Nộp 100% vào NSNN

2

Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành mức thu phí chợ Đồng Xuân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội - Phí chợ

Công ty Cổ phần Đồng Xuân

Tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao

Doanh thu của đơn vị

Nộp thuế GTGT

Bãi bỏ, vì khoản phí này được chuyển sang giá dịch vụ. Đề xuất ban hành văn bản về giá

3

Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

- Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang

Cơ quan nhà nước (không được khoán chi phí hoạt động)

90

10

Sửa tỷ lệ theo hướng nộp 100% vào NSNN

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 03:

DANH MỤC CÁC SẢN PHM, DỊCH VỤ CHUYỂN TỪ PHÍ SANG GIÁ DỊCH VỤ DO NHÀ NƯỚC ĐỊNH GIÁ
(Theo Phụ lục số 02 Ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí s 97/2015/QH13)

Stt

Tên phí

Tên dịch vụ khi chuyển sang cơ chế giá

Hình thức định giá của nhà nước1

(Nhà nước định khung giá, giá cụ thể, giá tối đa, tối thiểu)

Thẩm quyền định giá

Giải trình lý do đề xuất

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Thủy lợi phí

Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

 

 

 

1.1

Cấp nước cho nhà máy nước sinh hoạt, chăn nuôi

….

Định giá cụ thể

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định giá đối với....;

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định giá đối với....

 

1.2

Cấp nước phục vụ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Định giá cụ thể

 

 

 

 

 

2

Phí kim nghiệm thuốc dùng cho động vật, thực vật

 

 

 

 

3

Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính

Dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính

Định giá cụ thể

UBND

 

4

Phí chợ

Dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

 

 

 

5

Phí sử dụng đường bộ

Dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ đ kinh doanh

 

 

 

6

....

 

 

 

 

 1 Các hình thức quản lý giá căn cứ theo quy định tại Luật giá và Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1553/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1553/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2016
Ngày hiệu lực28/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1553/BTC-CST triển khai thi hành Luật Phí lệ phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1553/BTC-CST triển khai thi hành Luật Phí lệ phí
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1553/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Thị Mai
        Ngày ban hành28/01/2016
        Ngày hiệu lực28/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1553/BTC-CST triển khai thi hành Luật Phí lệ phí

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1553/BTC-CST triển khai thi hành Luật Phí lệ phí

           • 28/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực