Công văn 1564/BGDĐT-KHTC

Công văn 1564/BGDĐT-KHTC báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2011 và cập nhật số liệu tăng, giảm năm 2009, 2010, 2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1564/BGDĐT-KHTC báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1564/BGDĐT-KHTC
V/v: báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2011 và cập nhật số liệu tăng, giảm năm 2009, 2010, 2011

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Các dự án trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 06/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và Thông tư số 52/2009/NĐ-CP Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước">245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ; trong đó quy định thời hạn báo cáo hàng năm về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản là trước ngày 28 tháng 01 hàng năm, để Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp gửi Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Tuy nhiên, đến nay các đơn vị trực thuộc Bộ chưa thực hiện việc gửi báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2011 về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để có số liệu tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện báo cáo về Bộ theo các nội dung sau đây:

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2011 theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 52/2009/NĐ-CP Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước">245/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Báo cáo tình hình biến động về tăng, giảm tài sản của đơn vị năm 2009, 2010, 2011 (bao gồm: Trụ sở làm việc, quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất; Xe ô tô các loại; Các tài sản có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 triệu đồng trở lên /1 đơn vị tài sản) (có các mẫu biểu kèm theo).

Báo cáo của đơn vị xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch-Tài chính) trước ngày 31 tháng 3 năm 2012 để Bộ tổng hợp, lập báo cáo gửi Bộ Tài chính theo thời hạn quy định. Đối với các đơn vị không có biến động về tăng, giảm tài sản năm 2009, 2010 và 2011 cũng phải có văn bản báo cáo Bộ để xác nhận việc không có biến động về tài sản và làm căn cứ để Bộ cập nhật thông tin về việc tăng, giảm tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, KHTC.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Hồng Quang

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1564/BGDĐT-KHTC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1564/BGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/03/2012
Ngày hiệu lực 20/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1564/BGDĐT-KHTC

Lược đồ Công văn 1564/BGDĐT-KHTC báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1564/BGDĐT-KHTC báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1564/BGDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký Bùi Hồng Quang
Ngày ban hành 20/03/2012
Ngày hiệu lực 20/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1564/BGDĐT-KHTC báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm

Lịch sử hiệu lực Công văn 1564/BGDĐT-KHTC báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm

  • 20/03/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/03/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực