Công văn 15648/BTC-TCHQ

Công văn 15648/BTC-TCHQ năm 2015 Hướng dẫn thực hiện quyết định 39/2015/QĐ-TTg về kinh doanh bán hàng miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 15648/BTC-TCHQ Hướng dẫn quyết định 39/2015/QĐ-TTg kinh doanh bán hàng miễn thuế 2015


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 15648/BTC-TCHQ
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 39/2015/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nng, Khánh Hòa, Kiên Giang;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Đà Nng;
- Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang;
- Cục Hải quan tnh Khánh Hòa.

Ngày 11/9/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 39/2015/QĐ-TTg về việc sửa đi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Trong khi chờ ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013, Bộ Tài chính sau khi xin ý kiến của các Bộ và UBND của tỉnh, thành phố liên quan, hưng dẫn thực hiện việc bán hàng cho hành khách đi trên các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam như sau:

I. Về công tác quản lý, giám sát và thủ tục liên quan đến việc hàng hóa bán trên các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam

Hàng hóa bán trên các chuyến bay quốc tế thực hiện theo đúng các quy định tại Quyết định s 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013, Quyết định số 39/2015/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 và Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính ngoài ra phải thực hiện các nội dung hướng dẫn nêu tại mục II của công văn này.

II. Công tác quản lý bán hàng, giám sát hàng hóa miễn thuế từ kho chứa hàng miễn thuế lên tàu bay và ngược lại

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên phối hợp với các thương nhân bán hàng miễn thuế và các hãng hàng không Việt Nam triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung sau:

1. Giám sát hải quan đối với hàng xuất bán trên các chuyến bay quc tế

a. Căn cứ vào lịch trình của các chuyến bay quốc tế, doanh nghiệp thực hiện lập phiếu yêu cầu cấp hàng cho từng chuyến bay. Phiếu yêu cầu cấp hàng phải có thông tin: tên hàng, đơn vị tính, số lượng, mã hàng hóa (nếu có).

b. Công chức hải quan thực hiện việc giám sát hàng hóa xếp lên xe hàng, thực hiện niêm phong hải quan và xác nhận vào phiếu giao nhận hàng hóa (mẫu 01 kèm theo công văn này) do doanh nghiệp lập ghi rõ số niêm phong hải quan.

c. Xe hàng được đưa đến cửa máy bay dưới sự giám sát của công chức giám sát sân đỗ.

2. Thtục bán hàng trên tàu bay

a. Tiếp viên bán hàng trên máy bay phải thông báo về định mức miễn thuế cho hành khách đối với các chuyến bay nhập cảnh.

b. Khi bán hàng tiếp viên phải ghi đầy đủ thông tin: tên khách hàng, số hộ chiếu, số chuyến bay, số ghế, tên hàng, số lượng hàng. Đối với khách mua hàng vượt định mức cần điền đầy đủ thông tin trên 02 Phiếu thông báo vượt định mức của khách mua hàng miễn thuế (theo mẫu 03/PTBHVĐM quy định tại Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính).

c. Tiếp viên hàng không thực hiện tổng hợp các thông tin liên quan đến khách mua hàng trước khi máy bay hạ cánh.

d. Khi máy bay hoàn thành thủ tục nhập cảnh, tiếp viên trưởng bàn giao với đại diện doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế các thông tin liên quan đến khách mua hàng vượt định mức; đại diện doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế có trách nhiệm thông báo với bộ phận hải quan tại cửa khẩu nhập đối vi những khách hàng mua hàng vượt định mức trước thời điểm khách hoàn tnh thủ tục nhập cảnh để thực hiện thu thuế theo quy định. Khi thông báo, xuất trình 02 Phiếu thông báo và nhn lại 01 phiếu thông báo được công chức hải quan tại cửa khẩu nhập ký tên, đóng dấu.

e. Chậm nht 24 giờ, kể từ khi tàu bay đỗ tại vị trí chđịnh của Cảng vụ Hàng không sân bay quốc tế, doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế phải nhập đầy đủ thông tin trên chương trình phần mềm quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế có kết nối với cơ quan hải quan các nội dung gồm: Họ tên người mua hàng, số hiệu chuyến bay, ngày bay, tên hàng, số lượng, trị giá, tổng lượng, tổng trị giá.

3. Về giám sát hải quan đối với hàng bán không hết thu hồi từ các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam

a. Hàng bán không hết trên các chuyến bay quốc tế phải được niêm phong hải quan trước khi đưa ra khỏi máy bay.

b. Xe hàng được niêm phong từ máy bay xuống để nhập kho chịu sự giám sát của công chức giám sát sân đỗ.

c. Việc kiểm đếm, giao nhận hàng hóa giữa doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế và tiếp viên hàng không phải có sự chứng kiến của công chức hải quan và được thực hiện sau khi đưa xe hàng ra khỏi máy bay và trước khi hàng đưc đưa vào kho.

d. Công chức giám sát kho kiểm tra tình trạng niêm phong của xe hàng và thực hiện giám sát xe hàng vào kho, xác nhận vào phiếu nhập kho của doanh nghiệp.

4. Về giám sát hải quan đối với tiền mặt, ngoại tệ bán hàng khi làm thủ tục nhập cảnh

Khi làm thủ tục nhập cảnh, tiếp viên trưởng hoặc đại diện của doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế xuất trình lượng tiền, ngoại tệ và 02 bảng kê lượng tiền mặt, ngoại tệ thu được từ bán hàng miễn thuế trên máy bay (mẫu số 02 kèm theo công văn này) cho công chức hải quan kiểm tra, xác nhận trên 02 bảng kê, công chức hải quan lưu 01 bản chuyển bộ phận quản lý cửa hàng miễn thuế để làm căn cứ kiểm tra, trả lại cho doanh nghiệp 01 bản.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên gửi văn bản thông báo cho Cảng hàng không dân dụng quốc tế và các hãng hàng không Việt Nam, các doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế biết nội dung văn bản để phối hợp thực hiện.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Vụ Chính sách thuế (để biết);
- Lưu: VT, TCHQ (20 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Mẫu số 01

PHIẾU GIAO NHẬN HÀNG HÓA

(1) Shiệu xe hàng :.................. ngày giờ bay: ........................ địa chỉ bay:...............

(2) Giao hàng từ: .............................................

(3) Thời gian giao nhận:................................................................................................

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Mã hàng hóa (nếu có)

Ghi chú

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN
(Ghi rõ sniêm phong hải quan, ký tên, đóng dấu công chức)

NGƯỜI BÀN GIAO
(ký ghi rõ họ tên)

NGƯỜI NHN BÀN GIAO
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú: Tại mục (2) Ghi rõ hàng từ kho bàn giao lên xe hoặc hàng từ xe hàng bàn giao vào kho. Nếu doanh nghiệp theo dõi hàng hóa theo mã riêng thì khai vào cột số (8), nếu không theo dõi thì cột này đ trng.

 

Mẫu số 02

BẢNG KÊ LƯỢNG TIỀN MẶT, NGOẠI TỆ THU ĐƯỢC TỪ BÁN HÀNG MIỄN THUẾ TRÊN MÁY BAY

Số hiệu chuyến bay ........................... từ sân bay ..................... đến sân bay................

Shiệu xe hàng: ................................... ngày giờ bay:..................................................

Họ và tên người giao tiền:..............................................................................................

Chức vụ: ........................................................................................................................

Tiền Việt Nam

Đồng USD

Đng EUR

Đồng JPY

Đồng THB

Mệnh giá

Slượng

Tổng cộng

Mệnh giá

Số lượng

Tổng cộng

Mệnh giá

Số lượng

Tổng cộng

Mệnh giá

Số lượng

Tổng cộng

Mệnh giá

Số lượng

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng cộng

 

Tổng cộng

 

Tổng cộng

 

Tổng cộng

 

Đồng ....

Đng....

Đồng....

Đồng....

Đồng....

Mệnh giá

Slượng

Tổng cộng

Mệnh giá

Slượng

Tổng cộng

Mệnh giá

Slượng

Tổng cộng

Mệnh giá

Slượng

Tổng cộng

Mệnh giá

Slượng

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng cộng

 

Tổng cộng

 

Tổng cộng

 

Tổng cộng

 

 

XÁC NHẬN CỦA
CƠ QUAN HẢI QUAN
(Ký tên, đóng dấu công chức)

NGƯỜI BÀN GIAO
(Tiếp viên hàng không)

NGƯỜI NHN BÀN GIAO
(doanh nghiệp)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 15648/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu15648/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2015
Ngày hiệu lực29/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 15648/BTC-TCHQ Hướng dẫn quyết định 39/2015/QĐ-TTg kinh doanh bán hàng miễn thuế 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 15648/BTC-TCHQ Hướng dẫn quyết định 39/2015/QĐ-TTg kinh doanh bán hàng miễn thuế 2015
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu15648/BTC-TCHQ
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
       Ngày ban hành29/10/2015
       Ngày hiệu lực29/10/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 15648/BTC-TCHQ Hướng dẫn quyết định 39/2015/QĐ-TTg kinh doanh bán hàng miễn thuế 2015

          Lịch sử hiệu lực Công văn 15648/BTC-TCHQ Hướng dẫn quyết định 39/2015/QĐ-TTg kinh doanh bán hàng miễn thuế 2015

          • 29/10/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/10/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực