Công văn 1568/TCHQ-GSQL

Công văn 1568/TCHQ-GSQL năm 2016 về thủ tục nhập khẩu đất do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1568/TCHQ-GSQL thủ tục nhập khẩu đất 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1568/TCHQ-GSQL
V/v về thủ tục nhập khẩu đất

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 784/HQHP-GSQL ngày 01/02/2016 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo vướng mắc về thủ tục nhập khẩu và kiểm dịch đối với các loại đất nhập khu (đất sét, đất sét cao lanh, đất chịu lửa, đất sét bentonite...) đã nung, đã qua xử lý nhiệt, thuộc nhóm 2507 và 2508. Để phối hợp giải quyết vướng mắc, Tổng cục Hải quan trao đi với Quý Cục một số nội dung như sau:

1. Về nhập khẩu “đất”.

Tại Luật Thương mại; Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và Thông tư s 187/2013/NĐ-CP">04/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không đề cập đến chính sách quản lý, cấm nhập khẩu, nhập khẩu có Điều kiện đối với “đất” nói chung. Tuy nhiên, tại Khoản 5 Điều 13 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013 quy định hành vi bị cấm là “Đưa đất, ... trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.”

Theo Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 và Quyết định 2515/QĐ-BNN-BVTV ngày 29/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì mặt hàng nhập khẩu thuộc nhóm 25.07 và 25.08 không thuộc Danh Mục phải kiểm dịch thực vật, tuy nhiên tại công văn số 2395/BNN-BVTV ngày 24/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Bảo vệ thực vật ký thừa ủy quyền) thì phải kiểm dịch thực vật; còn theo công văn số 2183/BVTV-KD của Cục Bảo vệ thực vật thì không phải kiểm dịch thực vật.

Hiện tại, chính sách nhập khẩu “đất” chưa quy định đầy đủ, cụ th đối với từng loại đất dẫn đến doanh nghiệp và cơ quan hải quan gặp khó khăn vướng mắc trong khi làm thủ tục nhập khu.

2. Đề xuất của Tổng cục Hải quan

- Về nhập khẩu “đất”: Đề nghị Quý Bộ hướng dẫn cụ thể chính sách, thủ tục nhập khẩu “đất” nói chung và đối với từng loại đất cụ thể để thực hiện Luật Thương mại, Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật được thống nhất.

- Về kiểm dịch “đất” nhập khẩu: Đề nghị Quý Bộ có văn bản hướng dẫn kiểm dịch đối với các loại đất nhập khẩu khác nhau để thống nhất các văn bản hướng dẫn có liên quan trong thời gian gần đây. Trong đó, đề nghị không yêu cầu kiểm dịch đối với loại “đất” đã qua nung hoặc xử lý nhiệt, hoặc đất được cơ quan kim dịch cho miễn kiểm dịch; đối với đất nhập khẩu theo cây trồng có mang theo bầu đất (tạm nhập, tái xuất) thì thực hiện kiểm dịch đất theo cây trồng.

Tng cục Hải quan rất mong sự quan tâm của Quý Bộ để sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện thống nhất./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Cục Hải quan TP.Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, GSQL(02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1568/TCHQ-GSQL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1568/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/03/2016
Ngày hiệu lực 01/03/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1568/TCHQ-GSQL thủ tục nhập khẩu đất 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1568/TCHQ-GSQL thủ tục nhập khẩu đất 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1568/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành 01/03/2016
Ngày hiệu lực 01/03/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1568/TCHQ-GSQL thủ tục nhập khẩu đất 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 1568/TCHQ-GSQL thủ tục nhập khẩu đất 2016

  • 01/03/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/03/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực