Công văn 1572/TLĐ

Công văn 1572/TLĐ hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2014 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1572/TLĐ hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn 2014


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1572/TLĐ
“V/v hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2014”

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố,
- Các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn

 

Thực hiện Chương trình toàn khoá của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khoá XI), căn cứ các nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2014, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tiến hành xây dựng báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2014 và xây dựng chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2015 của cấp mình, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

I. TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

- Nêu khái quát tình hình kinh tế- xã hội của ngành, địa phương tác động trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn.

- Phản ánh về số lượng, chất lượng công nhân, viên chức, lao động của địa phương, ngành; tình hình việc làm, tiền lương, nhà ở, điều kiện lao động, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp, về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tình hình tranh chấp lao động, đình công; tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2014

1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động

- Công tác nghiên cứu tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp, nhằm phát hiện các vi phạm, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, kịp thời giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

- Công tác phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết chế độ, chính sách cho công nhân, lao động ở những doanh nghiệp phải sắp xếp lại, tái cơ cấu, chủ bỏ trốn. phá sản, giải thể. Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động, nhất là công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo nghiệp theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ và việc thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”.

- Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý của Công đoàn theo Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đề ra.

- Hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014 với chủ đề “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc ” .

- Hoạt động của các Trung tâm giới thiệu việc làm, các Trường Trung cấp nghề Công đoàn.

- Các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái trong công nhân, viên chức, lao động; Hoạt động hướng tới ngư dân, biển đảo.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn, trong đó là việc tuyên truyền hướng dẫn Luật Công đoàn năm 2012, Bộ Luật Lao động năm 2012; Hiến pháp năm 2013 .

- Các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2014).

- Các hoạt động hưởng ứng Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa và Trường Sa”; tuyên truyền về thành lập và phát triển nghiệp đoàn nghề cá…

- Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện Chỉ thị 03 CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; tuyên truyền thực hiện chỉ tiêu và 4 Chương trình hành động theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.

- Các hoạt động trong “Tháng công nhân” và các đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động .

- Thực hiện Kế hoạch thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

- Thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động” theo Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.

- Hoạt động của tổ tự quản trong công nhân, lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất; công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, phòng chống tệ nạn xã hội trong công nhân, viên chức, lao động.

- Công tác tham gia cải cách hành chính và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện pháp luật về An toàn giao thông, văn hóa giao thông trong công nhân, viên chức, lao động.

- Công tác vận động cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đảng trong công nhân, lao động.

3. Tổ chức các phong trào thi đua

- Kết quả các phong trào thi đua nhân dịp diễn ra các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước, đặc biệt là phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2014).

- Công tác phối hợp chỉ đạo, thực hiện tổ chức phong trào thi đua liên kết phục vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mà trọng tâm là “Xây dựng nông thôn mới”. Phong trào thi đua “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”.

- Việc triển khai kế hoạch tổ chức đại hội thi đua các cấp, tiến tới Đại hội thi đua cấp Tổng Liên đoàn.

- Công tác khen thưởng trong các phong trào thi đua.

4. Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn

- Triển khai thực hiện Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 – 2018” và Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”. Kết quả công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở năm 2014.

- Việc triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Công tác xây dựng mô hình, cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, bố trí cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2012.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn.

5. Công tác nữ công

- Công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nữ, về giới, bình đẳng giới; việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; triển khai Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020; Nghị quyết 6b của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Công tác vận động nữ công nhân, lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” .

- Hoạt động nữ công trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; các hoạt động truyền thông về dân số, kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng trong các bếp ăn tập thể; việc xây dựng cabin vắt trữ sữa cho con công nhân, lao động đang nuôi con nhỏ ở các doanh nghiệp.

- Công tác tham gia xây dựng và kiểm tra chính sách, pháp luật có liên quan đến lao động nữ.

- Công tác chăm lo cho con em công nhân, lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Các phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan" trong nữ công nhân, viên chức, lao động.

6. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế

- Tình hình thực hiện thu- chi, quản lý ngân sách công đoàn, nhất là việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Công đoàn năm 2012 và các văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn về tài chính công đoàn.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và hoạt động kinh tế công đoàn.

- Công tác sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công đoàn.

- Công tác phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về đóng và sử dụng nguồn kinh phí công đoàn theo Luật công đoàn năm 2012 và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 “Quy định chi tiết về tài chính công đoàn”.

7. Công tác đối ngoại (nếu có)

8. Hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra

9. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện

10. Những kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2015

Từ thực tiễn tình hình phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2014 và căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp mình, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xác định nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong năm 2015.

Báo cáo nhanh gửi về Tổng Liên đoàn qua Văn phòng Tổng Liên đoàn trước ngày 30/11/2014, tại địa chỉ hộp thư: [email protected] với bảng số liệu thống kê (theo biểu mẫu gửi kèm). Báo cáo chính thức gửi đúng theo thời gian quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VT, Tổng hợp

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Tiến Hòa

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1572/TLĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1572/TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2014
Ngày hiệu lực21/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1572/TLĐ

Lược đồ Công văn 1572/TLĐ hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1572/TLĐ hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1572/TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýTrần Tiến Hòa
        Ngày ban hành21/10/2014
        Ngày hiệu lực21/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1572/TLĐ hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn 2014

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1572/TLĐ hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn 2014

           • 21/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực