Công văn 1589/BXD-BCĐĐMG

Công văn 1589/BXD-BCĐĐMG năm 2018 thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá trị xây dựng do Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1589/BXD-BCĐĐMG 2018 thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức giá trị xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1589/BXD-BCĐĐMG
V/v thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá trị xây dựng

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: UBND tỉnh Điện Biên

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định s 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 phê duyệt Đ án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng, Bộ Xây dựng đã ban hành các văn bản để cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao, bao gồm:

- Quyết định số 220/QĐ-BXD ngày 27/02/2018 thành lập Ban chỉ đạo Đán Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo);

- Quyết định số 293/QĐ-BXD ngày 16/3/2018 thành lập Tổ chuyên gia Đán Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng;

- Quyết định số 294/QĐ-BXD ngày 16/3/2018 thành lập Tổ giúp việc Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng

- Quyết định số 565/QĐ-BCĐĐMG ngày 07/5/2018 của Trưởng Ban chỉ đạo Đán Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng về việc ban hành Kế hoạch trin khai thực hiện Đ án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng;

- Quyết định số 637/QĐ-BXD ngày 22/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành Hướng dẫn công tác rà soát định mức để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng trong quá trình thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống đnh mức và giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tưng Chính phủ;

Theo nhiệm vụ của Thủ tướng chính phủ giao tại Quyết định số 2038/QĐ-TTg , Ban Chỉ đạo đề nghị Quý cơ quan tổ chức thực hiện việc rà soát, bổ sung định mức, cụ thể:

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập kế hoạch (bao gồm cả dự toán kinh phí thực hiện), phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ, gửi kế hoạch triển khai thực hiện về Bộ Xây dựng để phối hợp trước ngày 30/7/2018;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, thực hiện rà soát, bổ sung định mức trong khuôn khổ Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng công trình đảm bảo theo yêu cầu, báo cáo kết quả rà soát theo mu tại Quyết định số 637/QĐ-BXD ngày 22/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Gửi kết quả rà soát, xây dựng bổ sung hệ thống định mức về Bộ Xây dựng trước ngày 30/10/2018 để có ý kiến thỏa thuận;

Trên đây là một số nội dung có liên quan đến việc thực hiện Đán Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng, Ban Chỉ đạo đề nghị Quý cơ quan khẩn trương tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Đặng Hoài Nam, điện thoại 0903.211.911 hoặc 04.39760271 (máy lẻ 337); email danghoainam77@gmail.com.

Trân trọng cám ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan!

 


Nơi nhận:
- Như Trên;
- Bộ
trưởng (để b/c);
- Các th
ành viên Ban Ch đạo Đề án (để biết);
- Các đ
ơn vị trực thuộc Bộ Xây dng (để thực hiện);
- SXD các địa phư
ơng;
- Lưu: VP, Cục KTXD.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1589/BXD-BCĐĐMG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1589/BXD-BCĐĐMG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2018
Ngày hiệu lực02/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1589/BXD-BCĐĐMG

Lược đồ Công văn 1589/BXD-BCĐĐMG 2018 thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức giá trị xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1589/BXD-BCĐĐMG 2018 thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức giá trị xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1589/BXD-BCĐĐMG
        Cơ quan ban hànhBan chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng
        Người kýBùi Phạm Khánh
        Ngày ban hành02/07/2018
        Ngày hiệu lực02/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1589/BXD-BCĐĐMG 2018 thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức giá trị xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1589/BXD-BCĐĐMG 2018 thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức giá trị xây dựng

           • 02/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực