Công văn 1595/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 1595/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2020 về hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1595/BGDĐT-NGCBQLGD 2020 đánh giá Chuẩn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1595/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và BDTX giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2020

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Do có sự điều chỉnh Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 vì dịch bệnh Covid-19, để phù hp với tình hình thực tiễn, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các Sở GDĐT triển khai công tác đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, Chuẩn hiệu trưởng (sau đây gọi là Chuẩn) năm học 2019-2020 và công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi là cơ sở giáo dục) năm học 2020-2021 như sau:

1. Công tác đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo Chuẩn năm học 2019-2020

Các Sở GDĐT sẽ lùi thời gian đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá theo Chuẩn. Hạn báo cáo kết quả tổng hp đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo Chuẩn gửi về Bộ GDĐT chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm học (theo thời gian thực tế).

Các Sở GDĐT cần hướng dẫn các cơ sở giáo dục bổ sung những minh chứng của quá trình quản lý, tổ chức dạy học qua Internet và dạy học trên truyền hình để làm căn cứ đánh giá kết quả đạt được của các tiêu chí theo Chuẩn.

2. Công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục năm học 2020-2021

a) Về xây dựng và triển khai kế hoạch BDTX

Căn cứ các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn do Bộ GDĐT ban hành, các Sở GDĐT chủ động điều chỉnh kế hoạch BDTX năm học 2019-2020 cùng với việc xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2020-2021 đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo đúng quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm GDTX (Thông tư số 19) và các chương trình BDTX tương ứng với các cấp học do Bộ GDĐT đã ban hành đảm bảo phù hp với đối tượng và yêu cầu thực tiễn của địa phương.

b) Về nội dung BDTX

- Nội dung bồi dưỡng gồm: nội dung theo hướng dẫn của Bộ GDĐT (các vụ, cục, dự án, đề án, chương trình); nội dung của địa phương; các mô-đun tự chọn của giáo viên trong các chương trình BDTX đã ban hành của các cấp học.

- Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông cần lưu ý:

+ Nội dung bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1201/BGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2020 của Bộ GDĐT về việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Công văn số 1201) là một phần trong thời lượng 120 tiết được quy định theo Quy chế BDTX ban hành kèm theo Thông tư số 19. Thời lượng còn lại, các Sở GDĐT xây dựng các nội dung phù hợp với địa phương; hướng dẫn giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục lựa chọn những mô-đun thiết thực (trong số các mô-đun tự chọn của các chương trình BDTX) phục vụ cho việc nâng cao năng lực thực hiện Chương trình giáo dục ph thông 2018.

+ Năm học 2020-2021, những giáo viên dự kiến phân công dạy lp 1 ưu tiên tập trung bồi dưỡng những nội dung đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo Công văn số 1201 và bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu dạy sách giáo khoa mới do các nhà xuất bản thực hiện. Thời lượng còn lại sẽ lựa chọn các mô-đun để bồi dưỡng trong các chương trình BDTX.

c) Các vấn đề khác

Các Sở GDĐT cần chỉ đạo và triển khai việc BDTX theo đúng các quy định trong Quy chế BDTX, như: tổ chức BDTX; tài liệu BDTX; kiểm tra, đánh giá kết quả BDTX; cấp chứng chỉ (thay thế cho việc cấp chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX trước đây); cơ chế phối hp giữa các bên liên quan để tổ chức BDTX..., trong đó cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả trong tất cả các khâu của quá trình triển khai công tác BDTX. Chú trọng việc tự học, tự bồi dưỡng có sự hỗ trợ của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán, đảm bảo hoàn thành chương trình BDTX hiệu quả, thiết thực, phù hp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc cần báo cáo về Bộ GDĐT (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) để kịp thời giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Như trên; Sở Giáo dục-KHCN Bạc Liêu;
- Bộ trư
ng (để b/c);
- Các thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Các đ
ơn vị liên quan thuộc Bộ GDĐT (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1595/BGDĐT-NGCBQLGD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1595/BGDĐT-NGCBQLGD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2020
Ngày hiệu lực08/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(09/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1595/BGDĐT-NGCBQLGD 2020 đánh giá Chuẩn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1595/BGDĐT-NGCBQLGD 2020 đánh giá Chuẩn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1595/BGDĐT-NGCBQLGD
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Ngọc Thưởng
        Ngày ban hành08/05/2020
        Ngày hiệu lực08/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (09/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1595/BGDĐT-NGCBQLGD 2020 đánh giá Chuẩn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1595/BGDĐT-NGCBQLGD 2020 đánh giá Chuẩn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

             • 08/05/2020

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/05/2020

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực