Công văn 16/BXD-TTr

Công văn 16/BXD-TTr hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/2009/NĐ-CP và Thông tư 24/2009/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16/BXD-TTr hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/2009/NĐ-CP


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 16/BXD-TTr
V/v: Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định số 23/2009/NĐ-CP và thông tư số 23/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản">24/2009/TT-BXD

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 8482/SXD-TT ngày 27/10/2010 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn, giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở (gọi tắt là Nghị định số 23/2009/NĐ-CP) và Thông tư số 23/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản">24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP của Chính phủ (gọi tắt là Thông tư số 23/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản">24/2009/TT-BXD) Sau khi nghiên cứu, xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thông tư số 23/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản">24/2009/TT-BXD

a) Về xử phạt hành vi vi phạm các quy định về trật tự xây dựng

- Đối với nhà ở riêng lẻ, nếu việc thay đổi kiến trúc bên trong công trình xây dựng không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính thì không xử phạt về hành vi xây dựng sai Giấy phép xây dựng (tham khảo điểm a khoản 4 Điều 4 Thông tư số 23/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản">24/2009/TT-BXD);

Đối với công trình xây dựng không phải là nhà ở riêng lẻ, nếu xây dựng sai thiết kế được duyệt thì xử phạt theo một trong hai trường hợp: nếu công trình được miễn Giấy phép xây dựng thì áp dụng khoản 2 Điều 4 Thông tư số 23/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản">24/2009/TT-BXD; nếu công trình phải có Giấy phép xây dựng thì áp dụng Điều 8 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP để xử phạt chủ đầu tư hoặc xử phạt các nhà thầu theo quy định tại Mục II, Mục III Chương II Nghị định số 23/2009/NĐ-CP.

- Trường hợp chủ đầu tư xây dựng đúng số tầng, có phát sinh thêm tầng lửng nhưng không vượt quá chiều cao công trình theo Giấy phép xây dựng thì không xử phạt về hành vi xây dựng sai Giấy phép xây dựng (tham khảo khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Thông tư số 23/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản">24/2009/TT-BXD).

- Trường hợp chủ đầu tư lấp ô thông tầng tại tầng lửng để tạo thêm một tầng trong công trình xây dựng thuộc loại công trình dân dụng, công trình công nghiệp và nhà ở riêng lẻ trong đô thị thì bị coi là xây dựng vượt quá số tầng quy định trong Giấy phép xây dựng (tham khảo điểm e khoản 1 Điều 4 Thông tư số 23/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản">24/2009/TT-BXD).

- Việc xây dựng công trình có diện tích nhỏ hơn Giấy phép xây dựng chỉ được coi là không vi phạm trong trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những nơi chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị đã được phê duyệt nhưng nằm trong diện tích đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của chủ nhà, không gây khiếu kiện, không lấn chiếm chỉ giới đường đỏ hoặc chỉ giới xây dựng, không vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ Hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng (tham khảo điểm a khoản 3 Thông tư số 23/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản">24/2009/TT-BXD).

b) Về xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng đã được xử lý trước ngày Nghị định số 23/2009/NĐ-CP có hiệu lực nhưng chưa xử lý dứt điểm

- Về việc áp dụng Điều 15 Thông tư số 23/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản">24/2009/TT-BXD: những hành vi vi phạm trật tự xây dựng đã bị xử lý vi phạm trước thời điểm Nghị định số 23/2009/NĐ-CP có hiệu lực nhưng chưa dứt điểm thì áp dụng quy định tại Điều 15 Thông tư số 23/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản">24/2009/TT-BXD để xử lý triệt để.

Đối với những hành vi vi phạm trật tự xây dựng xảy ra trước thời điểm Nghị định số 23/2009/NĐ-CP có hiệu lực nhưng được phát hiện ra sau thời điểm Nghị định số 23/2009/NĐ-CP có hiệu lực thì không áp dụng Nghị định số 23/2009/NĐ-CP để xử lý, vì Nghị định số 23/2009/NĐ-CP không quy định hiệu lực hồi tố, mà áp dụng Điều 15 Thông tư số 24/2009/NĐ-CP để xử lý.

- Công trình xây dựng không phép đã bị xử lý trước ngày Nghị định số 23/2009/NĐ-CP có hiệu lực nhưng chưa xử lý dứt điểm, nay tiếp tục xử lý như sau: nếu công trình vi phạm thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 15 Thông tư số 23/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản">24/2009/TT-BXD thì xử lý theo quy định tại các khoản này; nếu công trình vi phạm nằm trong quy hoạch xây dựng khu dân cư ổn định, việc xây dựng không ảnh hưởng đến công trình lân cận thì tiếp tục áp dụng quy định tại Nghị định số 180/2007/NĐ-CP để xử lý.

- Việc áp dụng khoản 1 và khoản 3 Điều 15 Thông tư số 23/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản">24/2009/TT-BXD cụ thể như sau:

Tuy đều là công trình xây dựng vi phạm nằm trong quy hoạch xây dựng khu dân cư ổn định, nhưng nếu hành vi vi phạm là sai phép về số tâng, diện tích thì áp dụng quy định tại khoản 1 để xử lý, nếu hành vi vi phạm là lấn chiếm chỉ giới xây dựng thì áp dụng quy định tại khoản 3 để xử lý.

2. Nghị định số 23/2009/NĐ-CP

- Điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP không quy định chức danh chủ trì thẩm định thiết kế công trình. Theo quy định hiện hành, việc xử lý cán bộ, công chức có vi phạm liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao được xử lý theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước... chưa áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với cán bộ, công chức.

- Công trình xây dựng tuy không che chắn nhưng không để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh vẫn bị coi là hành vi vi phạm và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 26 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP.

- Việc tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề của Chánh thanh tra Sở Xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP đã được hướng dẫn cụ thể tại Điều 9 Thông tư số 23/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản">24/2009/TT-BXD.

Đối với một số ý kiến, đề xuất của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét và cân nhắc việc điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tiễn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, triển khai thực hiện phù hợp với quy định pháp luật hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (b/c);
- TT. Nguyễn Trần Nam (b/c);
- Lưu: VP, TTr.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH THANH TRA
Phạm Gia Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 16/BXD-TTr

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 16/BXD-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/12/2010
Ngày hiệu lực 09/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 16/BXD-TTr

Lược đồ Công văn 16/BXD-TTr hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/2009/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 16/BXD-TTr hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/2009/NĐ-CP
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 16/BXD-TTr
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Phạm Gia Yên
Ngày ban hành 09/12/2010
Ngày hiệu lực 09/12/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 16/BXD-TTr hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/2009/NĐ-CP

Lịch sử hiệu lực Công văn 16/BXD-TTr hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/2009/NĐ-CP

  • 09/12/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/12/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực