Công văn 16/HĐPH

Công văn số 16/HĐPH ngày 17/10/2002 của Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL của Chính phủ về việc hướng dẫn khen thưởng công tác PBGDPL (1998-2002)

Nội dung toàn văn Công văn 16/HĐPH hướng dẫn khen thưởng công tác PBGDPL (1998-2002)


HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PBGDPL CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/HĐPH
V/v Hướng dẫn khen thưởng công tác PBGDPL (1998-2002)

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

- Hội đồng phối hợp công tác phổ biến,giáo dục pháp luật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Báo, Đài Trung ương.

 

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg và Quy định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã và đang trở thành một hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, quản lý xã hội.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, trên cơ sở kết quả Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 02, Quy định định số 03 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp xây dựng chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2003-2007. Để triển khai chương trình PBGDPL của Chính phủ nhiệm kỳ mới, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 02 và Quy định số 03 của Thủ tướng để đánh giá hoạt động này thời gian qua; khẳng định, phát huy vị trí, vai trò, bước phát triển mới của công tác PBGDPL nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại Hội Đảng IX, đáp ứng yêu cầu cấp bách của công cuộc cải cách tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ  quan tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế... Nhân dịp này, Hội đồng sẽ xem xét, lựa chọn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 1998 đến 2002 nhằm động viên, khuyến khích, biểu dương phong trào thi đua đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn quốc. Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ hướng dẫn một số Điểm về khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (từ năm 1998 đến năm 2002) như sau:

1. Về đối tượng và hình thức khen thưởng:

a. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ thực hiện khen thưởng bằng hình thức tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

- Chủ tịch Hội đồng đối với tập thể, cá nhân ngoài Ngành Tư pháp có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cụ thể:

- Các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ, ngành và tổ chức chính trị - xã hội, các Báo, Đài ở Trung ương;

- Các cơ quan, tổ chức ở địa phương: Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân cấp huyện, xã.

b. Việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân thuộc Ngành Tư pháp và Pháp chế các Bộ, ngành do Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành Tư pháp thực hiện.

2. Về tiêu chuẩn xét khen thưởng:

Việc xét khen thưởng căn cứ vào những tiêu chuẩn được quy định tại Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp; cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Lao động và các văn bản hiện hành khác.

Tập thể, cá nhân được khen thưởng là những điển hình có thành tích xuất sắc nhất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên tục trong các năm từ năm 1998 đến năm 2002, cụ thể là:

2.1. Đối với tập thể:

a. Xây dựng Nghị quyết, Kế hoạch; Chương trình triển khai hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện Chỉ thị số 02, Quyết định số 03 của Thủ tướng Chính phủ. Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng quý, năm.

b. Kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới, quan trọng liên quan đến lợi ích thiết thực của người dân ở lĩnh vực, địa bàn được phân công chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng nhiệm vụ chính trị - xã hội của Bộ, ngành, địa phương.

c. Củng cố, kiện toàn tổ chức và tăng cường hoạt động của Hội đồng. Xây dựng được đội ngũ những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ổn định, vững về chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với nghề, Xây dựng được mối quan hệ phối hợp tốt giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

d. Mở rộng và đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng; phù hợp với đặc thù từng Bộ, ngành, vùng, miền, địa phương đem lại chất lượng và hiệu quả cao (câu lạc bộ pháp luật; Bản tin Tư pháp, Tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn; Chuyên Mục pháp luật trên Báo, đài; Tổ chức các cuộc thi: Tuyên truyền viên pháp luật: Hội nghị, Hội thi Hoà giải viên giỏi; Hội nghị, Hội thi Hộ tịch viên giỏi: Cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 1999; Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý: Luật Hôn nhân & gia đình...).

2.2. Đối với cá nhân:

- Nhiệt tình, năng động, sáng tạo tổ chức được nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể phù hợp với Điều kiện của đơn vị góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống:

- Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác của đơn vị: nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Thực sự là tấm gương về chấp hành pháp luật và tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

3. Về thủ tục đề nghị khen thưởng:

a. Mỗi Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Báo, Đài Trung ương đề nghị Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ khen thưởng 01 đơn vị và 01 cá nhân. Hội đồng sẽ có quyết định sau khi tham khảo ý kiến các Ban của Hội đồng. Ngoài ra, qua theo dõi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các Ban của Hội đồng có thể đề xuất với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc Bộ, ngành, tổ chức đó.

b. Đối với Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, xã, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh đề nghị Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ khen thưởng 01 tập thể và 01 cá nhân. Hội đồng sẽ quyết định sau khi có ý kiến của Cơ quan Thường trực Hội đồng là Bộ Tư pháp.

c. Ngoài tập thể, cá nhân được Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh đề nghị Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ khen thưởng, đối với các tập thể, cá nhân khác có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thì cơ quan Tư pháp phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan ở địa phương báo cáo Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh xét và đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc khen thưởng.

Các Bộ, Ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Hội đồng các địa phương xét và đề nghị theo đúng tiêu chuẩn, số lượng quy định. Hồ sơ đề nghị Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ khen thưởng được gửi về Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng trước ngày 20 tháng 11 năm 2002.

(Hồ sơ khen thưởng gồm: Tờ trình đề nghị Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ khen thưởng, Biên bản họp Hội đồng xét khen thưởng, Báo cáo thành tích  của tập thể hoặc cá nhân có xác nhận của lãnh đạo).

Việc công bố, trao quyết định khen thưởng được tiến hành nhân dịp tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 02 và Quyết định số 03 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHCTPBGDPL CỦA CP
Uông Chu Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 16/HĐPH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16/HĐPH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2002
Ngày hiệu lực17/10/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 16/HĐPH

Lược đồ Công văn 16/HĐPH hướng dẫn khen thưởng công tác PBGDPL (1998-2002)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 16/HĐPH hướng dẫn khen thưởng công tác PBGDPL (1998-2002)
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu16/HĐPH
       Cơ quan ban hànhHội đồng Phối hợp công tác PBGDPL Chính phủ
       Người kýUông Chu Lưu
       Ngày ban hành17/10/2002
       Ngày hiệu lực17/10/2002
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 16/HĐPH hướng dẫn khen thưởng công tác PBGDPL (1998-2002)

          Lịch sử hiệu lực Công văn 16/HĐPH hướng dẫn khen thưởng công tác PBGDPL (1998-2002)

          • 17/10/2002

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 17/10/2002

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực