Công văn 16/TCCP-CCVC

Công văn về việc bổ nhiệm và xếp lương CVC cho kỳ thi nâng ngạch năm 1998

Công văn 16/TCCP-CCVC bổ nhiệm và xếp lương CVC cho kỳ thi nâng ngạch năm 1998 đã được thay thế bởi Thông tư 39/2000/TT-BTCCBCP hướng dẫn việc xếp lương khi bổ nhiệm vào ngạch công chức đạt kỳ thi nâng ngạch và được áp dụng kể từ ngày 04/07/2000.

Nội dung toàn văn Công văn 16/TCCP-CCVC bổ nhiệm và xếp lương CVC cho kỳ thi nâng ngạch năm 1998


BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/TCCP-CCVC
Về việc bổ nhiệm và xếp lương CVC cho kỳ thi nâng ngạch năm 1998

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 1999

 

Kính gửi :

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Điều 14 Nghị định 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định việc thi nâng ngạch đối với công chức và tiếp tục thực hiện Quyết định số 250/TCCP-BCTL ngày 1/8/1996 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính về việc quy định tạm thời thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính, Quyết định số 466/1998-TCCP-BCTL ngày 5/9/1998 về quy chế thi nâng ngạch. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ đã có công văn số 322/TCCP-BCTL ngày 15/6/1998 hướng dẫn việc tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 1998. Ngày 31/8/1998, Bộ trưởng Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ra Quyết định số 448/1998-TCCP-BCTL về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 1998.

Đây là kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên vên chính được tổ chức ở nước ta với quy mô lớn, đối tượng tham gia nhiều. Tổng số người tham gia dự thi lần này là 905 người, được tổ chức tại hai địa điểm thi là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng thi đã tổ chức thi, chấm thi và kiểm tra các bài thi viết cho các thí sinh đạt tổng số điểm dưới 16 điểm, những thí sinh có điểm liệt (từ 4 điểm trở xuống) và báo cáo với Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có quyết định công nhận kết quả thi để thông báo tới các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có người dự thi và cho từng cá nhân. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ xin thông báo một số vấn đề và quy định việc bổ nhiệm, xếp hệ số lương cho những người đạt kết quả trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 1998 như sau:

1/ Theo kiến nghị của Hội đồng thi và được Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chấp nhận: những người tham gia kỳ thi phải đạt tổng số điểm là 16 điểm trở lên (kể cả phần thi bắt buộc, thi khuyến khích ngoại ngữ, riêng phần thi viết nếu đạt 4 điểm trở xuống là điểm liệt). Căn cứ vào quy định này số người đạt kết quả là 884/905 người, số người không đạt yêu cầu là 21/905 người.

2/ Phân loại kết quả thi như sau:

- Thí sinh đạt tổng số điểm từ 27 điểm trở lên xếp loại giỏi.

- Thí sinh đạt tổng số điểm từ 21 điểm đến dưới 27 điểm xếp loại khá.

- Thí sinh đạt tổng số điểm từ 16 điểm đến dưới 21 điểm xếp loại đạt yêu cầu (trừ những thí sinh có phần thi viết đạt từ 4 điểm trở xuống).

Theo quy định này, số người xếp loại giỏi: 0 người, số người xếp loại khá 385 người, số người xếp loại đạt yêu cầu là 499 người.

3/ Việc bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và xếp hệ số lương cho các ông, bà đạt kết quả thi được thực hiện như sau:

a) Bổ nhiệm vào ngạch:

Căn cứ vào kết quả thi, lãnh đạo các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định bổ nhiệm các ông, bà đạt kết quả thi vào ngạch chuyên viên chính theo phân cấp quản lý. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương có văn bản chính thức đề nghị việc xếp hệ số lương mới theo mẫu đính kèm để Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ thẩm định và thoả thuận trước khi có quyết định chính thức.

b) Về việc xếp lương:

Việc xếp hệ số lương cho các ông, bà đạt kết quả thi thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Những người thi đạt kết quả được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính nếu có hệ số lương đang hưởng thấp hơn hệ số lương khởi điểm của ngạch chuyên viên chính (hệ số lương khởi điểm của ngạch chuyên viên chính là 3,35) thì được xếp vào hệ số luơng khởi điểm của chuyên viên chính, thời điểm nâng bậc lương lần sau thống nhất tính từ ngày 1/2/1999).

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A, hiện giữ ngạch 01003 và đang hưởng hệ số lương 2,82, nay được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính, mã số 01002, được xếp hệ số lương là 3,35.

- Những người thi đạt kết quả được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính, nếu có hệ số lương đang hưởng xấp xỉ với hệ số lương ở ngạch chuyên viên chính thì được xếp vào hệ số lương xấp xỉ liền kề ở ngạch chuyên viên chính. Thời gian tính nâng bậc lần sau được tính từ khi hưởng hệ số lương ở ngạch chuyên viên.

Ví dụ: Bà Trần Thị B, hiện giữ ngạch 01003 và đang hưởng hệ số lương 3,31 từ ngày 1/5/1996 thi đạt yêu cầu (điểm từ 16 đến dưới 21 điểm) được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính, mã số 01002, xếp hệ số lương là 3,35. Thời điểm nâng lương lần sau ở ngạch chuyên viên chính tính từ ngày 1/5/1996.

- Những người thi đạt kết quả loại khá (điểm từ 21 đến dưới 27 điểm) đang hưởng hệ số lương ở ngạch chuyên viên xấp xỉ với hệ số lương ở ngạch chuyên viên chính và có thời gian giữ hệ số lương tối thiểu từ 1 năm trở lên thì được xếp vào hệ số lương ở ngạch chuyên viên chính liền kề trên (không được quá 2 hệ số lương). Thời điểm nâng lương lần sau ở ngạch chuyên viên chính tính từ ngày 1/2/1998.

Trường hợp nếu đang hưởng hệ số lương ở ngạch chuyên viên xấp xỉ với hệ số lương ở ngạch chuyên viên chính mà thời gian hưởng chưa đủ 1 năm thì trước mắt xếp vào hệ số lương liền kề ở ngạch chuyên viên chính, khi nào đủ thời gian 1 năm thì được phép thực hiện nâng lên hệ số lương liền kề của ngạch chuyên viên chính, nhưng phải báo cáo về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để thoả thuận trước khi ra quyết định. Thời điểm nâng lương lần sau tính từ khi có quyết định chính thức.

Ví dụ: Ông Hoàng Văn K, thi đạt kết quả 24 điểm, hiện đang hưởng hệ số lương 3,81 từ tháng 5/1996, nay được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính xếp hệ số lương 4,19. Nếu ông K đang hưởng hệ số lương 3,81 từ tháng 9/1998 thì trước mắt xếp hệ số lương 3,91 và đến tháng 9/1999 mới xếp hệ số lương 4,19. Thời điểm nâng bậc lần sau ở ngạch chuyên viên chính tính từ 9/1999.

- Những người thi đạt kết quả xếp loại giỏi (từ 27 điểm trở lên) nếu đang hưởng mức lương cũ ở ngạch chuyên viên xấp xỉ với hệ số lương khởi điểm ngạch chuyên viên chính được 2 năm thì được xếp lên 2 hệ số lương liền kề của ngạch chuyên viên chính. Thời điểm nâng lương lần sau ở ngạch chuyên viên chính tính từ ngày 1/2/1998.

Ví dụ 1: bà Trần Thị H đang hưởng hệ số lương 3,31 từ ngày1/1/1997 thi đạt loại giỏi được xếp vào hệ số lương 3,91. Thời điểm nâng lương lần sau tính từ ngày 1/2/1999.

Nếu hệ số lương đang hưởng chưa đủ 2 năm thì trước mắt xếp vào hệ số lương liền kề trên, khi nào đủ 2 năm được xếp lên bậc tiếp theo.

Ví dụ 2: Bà Hoàng Thị N đang hưởng hệ số lương 3,81 từ 1/10/1997 nay đạt loại giỏi, trước mắt xếp vào hệ số lương 4,19 đến 1/10/1999 được xếp hệ số lương 4,47. Thời điểm hưởng hệ số lương 4,47 và tính nâng bậc lần sau từ 1/10/1999.

Trường hợp nếu đang hưởng hệ số lương ở ngạch chuyên viên mà thấp hơn bậc khởi điểm chuyên viên chính 2 hệ số lương thì được xếp vào hệ số lương khởi điểm của chuyên viên chính.

Ví dụ 3: Ông Nguyễn Văn H, đang hưởng hệ số lương 2,82 từ 1/3/1997 nay thi đạt loại giỏi được xếp hệ số lương mới là 3,35. Thời điểm hưởng hệ số lương mới và tính nâng bậc lần sau từ 1/2/1998.

Trường hợp người thi đạt kết quả loại giỏi đang hưởng hệ số lương ở ngạch chuyên viên mà thấp hơn hệ số lương khởi điểm ở ngạch chuyên viên chính 1 hệ số lương và thời gian giữ hệ số lương chưa đủ 2 năm thì trước mắt xếp vào hệ số lương khởi điểm của ngạch chuyên viên chính là 3,35. Khi nào đủ 2 năm được xếp vào hệ số lượng liền kề trên. Thời điểm nâng lương lần sau tính từ khi có quyết định chính thức.

Vi dụ 4: Ông Đỗ Văn C, đang hưởng hệ số lương là 3,06 từ 1/8/1997 trước mất xếp vào hệ số lương 3,35, đến 1/8/1999 được xếp hệ số lương 3,63. Thời điểm hưởng hệ số lương 3,63 và tính nâng lương lần sau ở ngạch chuyên viên chính từ 1/8/1999.

Các trường hợp nêu ở ví dụ 2, ví dụ 4 khi quyết định nâng lương lần sau đều phải báo cáo về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để thẩm định và thoả thuận trước khi Bộ, ngành, tỉnh ra quyết định xếp lương.

4/ Đề nghị lãnh đạo các Bộ, Ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố báo cáo danh sách và đề nghị cụ thể về xếp hệ số lương đối với những người thi nâng ngạch đạt yêu cầu theo hướng dẫn trên về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ thẩm định và thoả thuận trong tháng 2/1998.

5/ Để chuẩn bị cho kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm1999, những người được cử đi dự thi nhất thiết phải có đủ các văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên.

b) Chứng chỉ quản lý Nhà nước theo quy định nội dung, chương trình của Học viện hành chính quốc gia (chương trình gồm 27 chuyên đề, thời gian học 3 tháng), Giấy chứng nhận các lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước không theo quy định này đều không đủ điều kiện để dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính.

c) Giấy chứng nhận ngoại ngữ trình độ B.

Ban Tổ chức - Cán Bộ Chính phgủ xin thông báo đề các Bộ, ngành, địa phương có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho công chức học tập đảm bảo đủ điều kiện khi cử dự thi.

Trong qua trình tổ chức thức hiện có vướng mắc gì xin được phản ánh về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để xem xét giải quyết.

 

 

Tô Tử Hạ

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 16/TCCP-CCVC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16/TCCP-CCVC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/1999
Ngày hiệu lực09/01/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/07/2000
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 16/TCCP-CCVC

Lược đồ Công văn 16/TCCP-CCVC bổ nhiệm và xếp lương CVC cho kỳ thi nâng ngạch năm 1998


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 16/TCCP-CCVC bổ nhiệm và xếp lương CVC cho kỳ thi nâng ngạch năm 1998
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu16/TCCP-CCVC
        Cơ quan ban hànhBan Tổ chức-Cán bộ Chính phủ
        Người kýTô Tử Hạ
        Ngày ban hành09/01/1999
        Ngày hiệu lực09/01/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/07/2000
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 16/TCCP-CCVC bổ nhiệm và xếp lương CVC cho kỳ thi nâng ngạch năm 1998

          Lịch sử hiệu lực Công văn 16/TCCP-CCVC bổ nhiệm và xếp lương CVC cho kỳ thi nâng ngạch năm 1998