Công văn 161/LĐTBXH-TTTT

Công văn 161/LĐTBXH-TTTT báo cáo về tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 và đăng ký Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trong năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 161/LĐTBXH-TTTT tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 4 2016 2017


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/LĐTBXH-TTTT
V/v báo cáo về tình hình thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 và đăng ký Danh mục DVC trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trong năm 2017

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:

 

 

Theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 164/VPCP-KSTT ngày 06 tháng 01 năm 2017 về việc báo cáo về tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 và đăng ký Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trong năm 2017, Bộ đề nghị đơn vị:

1. Căn cứ danh sách dịch vụ công trực tuyến triển khai tại đơn vị theo công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016, báo cáo tình hình thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 (theo Mu số 01 đi kèm) và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Căn cứ theo các dịch vụ công đang triển khai tại đơn vị mình và theo danh mục tại Quyết định số 1947/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2015 về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2016, đăng ký Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trong năm 2017, đảm bảo tính khả thi của việc thực hiện đăng ký dịch vụ (theo Mu số 02 đi kèm).

Văn bản báo cáo gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, qua Trung tâm Thông tin, trước ngày 23/01/2017, để tổng hp, hoàn thiện và báo cáo Chính phủ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ (để phối h
p);
- Vụ Pháp chế (để phối hợp);
- Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

MẪU SỐ 01

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 TRONG NĂM 2016

I. Tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến

STT

Nhóm thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Mức độ thực hiện

Đã thực hiện

Chưa thực hiện

Lý do chưa thực hiện

Tổng số hồ sơ thực hiện trong năm 2016

Số hồ sơ thực hiện qua hệ thống dịch vụ công trong năm 2016

Tần suất truy cập của người dân và doanh nghiệp vào các hệ thống dịch vụ công

1

Cấp, cấp lại giấy phép lao động cho chuyên gia khoa học công nghệ làm việc tại Việt Nam

Cục Việc làm

4

 

 

 

 

 

 

2

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Cục Việc làm

3

 

 

 

 

 

 

3

Cấp, cấp lại, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Cục An toàn lao động

4

 

 

 

 

 

 

4

Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động

Cục Quản lý lao động ngoài nước

4

 

 

 

 

 

 

5

Cấp, cấp lại, gia hạn, đổi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Vụ Pháp chế

3

 

 

 

 

 

 

II. Những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

MẪU SỐ 02

ĐĂNG KÝ DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 THỰC HIỆN TRONG NĂM 2017

STT

Tên dịch vụ công

Mức độ dịch vụ công

Thời gian thực hiện

Trang tin/Cổng TTĐT cung cấp dịch vụ công

Mức độ 3

Mức độ 4

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính Công văn 161/LĐTBXH-TTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu161/LĐTBXH-TTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2017
Ngày hiệu lực16/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 161/LĐTBXH-TTTT tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 4 2016 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 161/LĐTBXH-TTTT tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 4 2016 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu161/LĐTBXH-TTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýDoãn Mậu Diệp
        Ngày ban hành16/01/2017
        Ngày hiệu lực16/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 161/LĐTBXH-TTTT tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 4 2016 2017

           Lịch sử hiệu lực Công văn 161/LĐTBXH-TTTT tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 4 2016 2017

           • 16/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực