Công văn 161/SXD-HĐXD

Công văn 161/SXD-HĐXD năm 2014 thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, hạng mục công trình do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 161/SXD-HĐXD 2014 kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hạng mục công trình Bắc Giang


UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/SXD-HĐXD
V/v thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, hạng mục công trình.

Bắc Giang, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban quản lý các khu công nghiệp;
- Các chủ đầu tư xây dựng công trình; các Ban quản lý dự án; các tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý dự án.

Thời gian qua, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, ban quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của Bộ Xây dựng.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy việc thực hiện các quy định về kiểm tra công tác nghiệm thu còn lúng túng và chưa thống nhất. Để thực hiện tốt kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

1. Đối với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý các khu công nghiệp và UBND các huyện, thành phố:

- Tổ chức thực hiện rà soát các công trình đang thi công thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương; lập danh mục các công trình thuộc đối tượng kiểm tra quy định tại khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 25 Thông tư 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình">10/2013/TT-BXD gửi về Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trước ngày 30/3/2013 để tổng hợp, theo dõi. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành sau khi tổng hợp gửi về Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định.

- Tổ chức thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình thuộc đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 25 Thông tư số 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình">10/2013/TT-BXD theo đúng quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP Thông tư 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình">10/2013/TT-BXD Quyết định 475/2013/QĐ-UBND.

- Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm mời Sở Xây dựng tham gia kiểm tra lần cuối công tác nghiệm thu các công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 45 Nghị định 15/2013/NĐ-CP.

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của chủ đầu tư đối với các công trình cấp III, IV trong các khu, cụm công nghiệp do mình quản lý.

- UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của chủ đầu tư đối với các công trình cấp III, IV sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

2. Đối với các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, các tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý dự án:

- Các công trình xây dựng thuộc đối tượng phải kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 25 Thông tư 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình">10/2013/TT-BXD: sau khi khởi công, chủ đầu tư lập báo cáo (theo mẫu tại Phụ lục 1a công văn 2814/BXD-GĐ) gửi Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố (theo phân cấp quy định tại Điều 25 của Thông tư 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình">10/2013/TT-BXD và Điều 49, Điều 50, Điều 51, Điều 52 của Quyết định 475/2013/QĐ-UBND sau đây gọi tắt là các cơ quan chuyên môn về xây dựng); đối với các công trình đang thi công, chủ đầu tư phải lập báo cáo gửi Sở Xây dựng và các cơ quan chuyên môn về xây dựng trước ngày 30/3/2014 để tổng hợp báo cáo và lập kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định;

- Trước 10 ngày làm việc đối với các công trình cấp II, III, IV so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, chủ đầu tư phải gửi cho Sở Xây dựng và các cơ quan chuyên môn về xây dựng Báo cáo hoàn thành hạng mục công trình hoặc hoàn thành công trình cùng Hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình theo mẫu tại Phụ lục 3 và Phụ lục 5 Thông tư 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình">10/2013/TT-BXD;

3. Nội dung và phương pháp kiểm tra công tác nghiệm thu:

- Kiểm tra hiện trạng các bộ phận công trình bằng trực quan và kiểm tra, đối chiếu các số liệu quan trắc, đo đạc so với yêu cầu của thiết kế.

- Kiểm tra sự tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và đánh giá sự phù hợp theo yêu cầu của thiết kế dựa trên hồ sơ hoàn thành công trình (theo Phụ lục kèm theo Công văn này).

- Trường hợp cần thiết, Sở Xây dựng và các cơ quan chuyên môn về xây dựng sẽ yêu cầu chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị sự nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, đánh giá sự phù hợp theo yêu cầu của thiết kế và phối hợp kiểm tra hiện trường thi công thực tế.

- Trường hợp kiểm tra hồ sơ phát hiện thấy tổ chức thí nghiệm không đủ điều kiện năng lực theo quy định, số liệu kết quả thí nghiệm không đủ độ tin cậy; kiểm tra hiện trạng bằng trực quan, các số liệu quan trắc, đo đạc cho thấy công trình, hạng mục công trình, bộ phận công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của thiết kế (nghiêng, lún, nứt, thấm ... vượt quy định cho phép) thì Sở Xây dựng và các các cơ quan chuyên môn về xây dựng sẽ yêu cầu chủ đầu tư tổ chức thực hiện thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình.

4. Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu:

Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng được lập dự toán và tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện lập dự toán dự trù chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu để gửi chủ đầu tư phê duyệt theo quy định. Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt dự toán dự trù chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu do các cơ quan chuyên môn về xây dựng lập, đồng thời bổ sung chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu vào tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Lại Thanh Sơn-PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Các phòng: KTHT huyện, QLĐT thành phố;
- Các phòng: TTKĐ, TTQH;
- Lưu: VT, HĐXD

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vi Thanh Quyền

 

PHỤ LỤC NỘI DUNG KIỂM TRA MỘT SỐ HỒ SƠ CHÍNH YẾU

(Ban hành kèm theo Công văn số 161/SXD-HĐXD ngày 26/02/2014)

Công trình/hạng mục công trình:...............................................................................

Địa điểm xây dựng:....................................................................................................

Chủ đầu tư/Điều hành dự án:....................................................................................

Nhà thầu khảo sát, thiết kế:.......................................................................................

Nhà thầu giám sát:.....................................................................................................

Nhà thầu thi công:.....................................................................................................

STT

Tài liệu

Tình trng

Đánh giá

Đánh giá sự phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

A

HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

I

Chủ trương đầu tư

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/06/2010. Điều 5 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

II

Dự án đầu tư xây dựng công trình

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Năng lực đơn vị lập dự án

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 41 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

Điều 42 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

2

Dự án đầu tư

 

 

 

a

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 7 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

b

Thuyết minh, bản vẽ thiết kế cơ sở

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 8 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

3

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường.

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP

4

Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành.

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 2 Thông tư số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

5

Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy.

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nghị định 35/2003/NĐ-CP; Nghị định 46/2012/NĐ-CP

6

Báo cáo thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 10, Điều 11 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

7

Quyết định đầu tư xây dựng công trình

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 12 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

III

Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý có thẩm quyền

Không có

1

Văn bản thỏa thuận đấu nối điện với đơn vị phân phối điện.

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 45 đến 56 và Phụ lục 03 Thông tư 32/2010/TT- BCT ngày 30/7/2010 quy định hệ thống điện phân phối.

2

Văn bản thỏa thuận đấu nối đường giao thông.

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

 

3

Văn bản thỏa thuận cấp nước với đơn vị cung cấp nước.

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

 

4

Văn bản thỏa thuận đấu nối vào hệ thống thoát nước khu vực.

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

 

5

Giấy phép xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết 1/500

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP

B

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

I

Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Năng lực nhà thầu khảo sát.

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 45, 46 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

2

Nhiệm vụ khảo sát

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 8 Thông tư số 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình">10/2013/TT-BXD

3

Phương án kỹ thuật khảo sát

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 9 Thông tư số 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình">10/2013/TT-BXD

4

Năng lực nhân sự giám sát khảo sát

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Theo Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP

5

Báo cáo kết quả khảo sát

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 11 Thông tư số 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình">10/2013/TT-BXD

6

Nghiệm thu kết quả khảo sát

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 12 Thông tư số 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình">10/2013/TT-BXD

II

Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình (thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công)

 

 

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Năng lực nhà thầu thiết kế

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 47, 48, Điều 49 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

2

Bản vẽ thiết kế

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 14 Thông tư số 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình">10/2013/TT-BXD

3

Kết quả thẩm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP Thông tư số 13/2013/TT-BXD

4

Báo cáo thẩm định thiết kế của Chủ đầu tư

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 20 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP

5

Quyết định phê duyệt thiết kế

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 20 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP

6

Nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 15 Thông tư số 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình">10/2013/TT-BXD

C

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG

I

Năng lực chủ thể tham gia xây dựng công trình

 

 

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Nhà thầu thi công xây dựng

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 52, 53 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

2

Nhà thầu giám sát

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 51 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

3

Ban quản lý dự án

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

Khoản 3 Điều 3 Thông tư 22/2009/TT-BXD

4

Tư vấn quản lý dự án (nếu có)

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 43, 44 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

5

Kiểm định (nếu có)

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 7 Thông tư 03/2011/TT-BXD

6

Thí nghiệm (nếu có)

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD

Điều 7 Thông tư 03/2011/TT-BXD

II

Kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng công trình

 

 

 

1

Sơ đồ tổ chức quản lý chất lượng

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình">10/2013/TT-BXD

2

Quy trình kiểm tra, giám sát thi công xây dựng

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Khoản 5 Điều 16 Thông tư số 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình">10/2013/TT-BXD

3

Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ trong thi công xây dựng

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Khoản 6 Điều 16 Thông tư số 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình">10/2013/TT-BXD

III

Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng phần san nền

 

 

Theo các văn bản trích dẫn dưới đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nếu có

2

Bản vẽ hoàn công

 

 

Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình">10/2013/TT-BXD

3

Các biên bản nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

 

4

Các kết quả quan trắc, đo đạc, đo lường, thí nghiệm

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Các yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn áp dụng.

5

Các biên bản nghiệm thu chất lượng thi công

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Yêu cầu kỹ thuật của dự án và các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

6

Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối chứng (nếu có)

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn áp dụng.

7

Lý lịch thiết bị lắp đặt phục vụ thi công (nếu có)

- Thiết bị nâng, vận chuyển người và thiết bị.

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nếu có

IV

Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng phân cọc móng

 

 

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nếu có

2

Bản vẽ hoàn công

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình">10/2013/TT-BXD.

3

Các biên bản nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

 

4

Các kết quả quan trắc, đo đạc, đo lường, thí nghiệm

- Thí nghiệm sức chịu tải cọc thí nghiệm

- Thí nghiệm chất lượng bê tông cọc

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Các yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn áp dụng.

5

Biên bản cho phép thi công cọc đại trà của tổ chức tư vấn thiết kế

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nếu có

6

Các biên bản nghiệm thu chất lượng thi công

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Các yêu cầu kỹ thuật của dự án và các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

7

Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối chứng (nếu có)

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Các yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn áp dụng.

V

Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng phần kết cấu móng, thân

 

 

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nếu có

2

Bản vẽ hoàn công

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình">10/2013/TT-BXD

3

Các biên bản nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

 

4

Các kết quả quan trắc, đo đạc, đo lường, thí nghiệm

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Các yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn áp dụng

5

Các biên bản nghiệm thu chất lượng thi công

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Các yêu cầu kỹ thuật của dự án và các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

6

Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối chứng (nếu có)

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Các yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn áp dụng.

7

Lý lịch thiết bị lắp đặt phục vụ thi công (nếu có)

- Thiết bị nâng, vận chuyển người và thiết bị.

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nếu có

VI

Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng phần cơ điện và hoàn thiện.

 

 

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nếu có

2

Bản vẽ hoàn công

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình">10/2013/TT-BXD.

3

Các biên bản nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

 

4

Các kết quả quan trắc, đo đạc, đo lường, thí nghiệm

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Các yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn áp dụng.

5

Các biên bản nghiệm thu chất lượng thi công

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Các yêu cầu kỹ thuật của dự án và các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

6

Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối chứng (nếu có)

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Các yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn áp dụng.

7

Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình

- Thiết bị nâng, vận chuyển người và thiết bị.

- Điều hòa không khí.

- Hệ thống cấp ga....

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nếu có

8

Nhật ký thi công xây dựng công trình (san nền, cọc móng, móng, thân, cơ điện và hoàn thiện)

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 10/2013/TT- BXD

VII

Các tài liệu khác

 

 

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Chống sét

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Báo cáo kiểm tra điện trở của hệ thống chống sét cho công trình và cho các thiết bị

2

Môi trường:

- Giấy phép xả thải vào lưu vực nguồn nước

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường

3

Phòng cháy và chữa cháy:

- Văn bản nghiệm thu về PCCC;

- Văn bản cam kết với cơ quan cảnh sát PCCC về việc đáp ứng các điều kiện về PCCC

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nghị định 35/2003/NĐ-CP; Nghị định 46/2012/NĐ-CP.

4

Hồ sơ khắc phục sự cố (nếu có)

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 40 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP

5

Quy trình vận hành, quy trình bảo trì công trình

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Nghị định số 114/2010/NĐ-CP;

Thông tư số 02/2012/TT-BXD

6

Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng

Không có

Phù hợp

Không phù hợp

Điều 31 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP

 

DANH MỤC BẢN VẼ HOÀN CÔNG

(Kèm theo Hồ sơ thi công - Nghiệm thu công trình giai đoạn ....)

STT

Tên bản vẽ

Số hiệu bản vẽ

Ghi chú

 

 

 

 

 

DANH MỤC CÁC BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

(Kèm theo Hồ sơ thi công - Nghiệm thu công trình giai đoạn………)

STT

Công việc nghiệm thu

Ngày nghiệm thu

Số biên bản

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC CHỨNG CHỈ VẬT LIỆU

(Kèm theo Hồ sơ thi công - Nghiệm thu công trình giai đoạn ...)

STT

Tên vật liệu

BB lấy mẫu

Chứng chỉ xuất xưởng CQ

Kết quả TN chất lượng

Ghi chú

1

 

Số Biên bản
Ngày tháng năm

Số chứng chỉ
Ngày TN
Tên nhà SX

Số phiếu KQ
Ngày TN
Tên PTN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 161/SXD-HĐXD

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 161/SXD-HĐXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/02/2014
Ngày hiệu lực 26/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 161/SXD-HĐXD 2014 kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hạng mục công trình Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 161/SXD-HĐXD 2014 kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hạng mục công trình Bắc Giang
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 161/SXD-HĐXD
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Giang
Người ký Vi Thanh Quyền
Ngày ban hành 26/02/2014
Ngày hiệu lực 26/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 161/SXD-HĐXD 2014 kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hạng mục công trình Bắc Giang

Lịch sử hiệu lực Công văn 161/SXD-HĐXD 2014 kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hạng mục công trình Bắc Giang

  • 26/02/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/02/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực