Công văn 1614/BXD-KTQH

Công văn số 1614/BXD-KTQH về việc triển khai công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn trên phạm vi cả nước từ 2009-2015 do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1614/BXD-KTQH triển khai công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn trên phạm vi cả nước từ 2009-2015


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1614/BXD-KTQH
V/v Triển khai công tác lập QHXD nông thôn trên phạm vi cả nước từ 2009-2015

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện mục tiêu Nghị quyết 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới của Bộ tiêu chí quốc gia ban hành kèm Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ: hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương đến hết năm 2010 phải hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn để làm cơ sở: đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; xây dựng nông thôn mới bền vững, giàu đẹp; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Theo báo cáo của các địa phương, đến tháng 6/2009, tỷ lệ số xã đã có quy hoạch xây dựng chiếm tỷ lệ trung bình 23,8%. Tuy nhiên, các xã có quy hoạch chủ yếu tập trung vào quy hoạch trung tâm xã, số lượng các điểm dân cư nông thôn tập trung có quy hoạch còn thấp. Chất lượng đồ án quy hoạch xây dựng nhìn chung còn yếu, tính khả thi chưa cao; các động lực phát triển nông thôn được xác định không đầy đủ, không thu hút được nguồn lực đầu tư phát triển.

Để thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành thông tư số 21/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 quy định lập, thẩm định và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn và đang tiến hành lập Đề án “Chương trình, kế hoạch lập quy hoạch xây dựng nông thôn”.

Mục tiêu của Đề án là xây dựng kế hoạch cụ thể cho công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn từ nay đến 2015 của từng địa phương trên phạm vi cả nước nhằm: triển khai đồng bộ và kiểm soát chặt chẽ công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn trên phạm vi cả nước; nâng cao chất lượng lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn.

Đề án được triển khai theo 02 giai đoạn (2009-2011 và 2012-2015). Giai đoạn từ 2009- 2011, tập trung lập quy hoạch xây dựng cho các xã chưa có quy hoạch xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch cho đối tượng là các xã có những đặc điểm: cận đô thị, có đường giao thông chính đi qua, có tiềm năng phát triển kinh tế. Giai đoạn 2012 đến 2015, tiếp tục triển khai công tác lập quy hoạch cho các xã còn lại.

Nguồn vốn cho công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn trên phạm vi cả nước từ nguồn vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ.

Để xây dựng đề án đúng đối tượng và đạt hiệu quả, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan tại địa phương khẩn trương thực hiện các công việc sau:

1. Tiến hành rà soát và tổng hợp các số liệu về công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn trong vòng 5 năm (2003-2008) tại địa phương. Nội dung cụ thể tại mục I phụ lục kèm theo văn bản này.

2. Lập danh mục, kế hoạch lập quy hoạch xây dựng nông thôn cho cả 2 giai đoạn 2009-2011 và 2012-2015. Các yêu cầu về vị trí và đặc điểm của từng xã để lựa chọn ưu tiên trong giai đoạn 2009-2011 được nêu cụ thể tại mục II - phụ lục kèm theo. Đối với các xã triển khai thực hiện trong giai đoạn 2012-2015 cần phải có đánh giá, phân loại, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để đảm bảo việc lập quy hoạch xây dựng nông thôn mang lại hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương.

3. Lập kế hoạch vốn ngân sách cho công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn cho cả hai giai đoạn 2009-2011 và 2012-2015.

4. Nêu các kiến nghị, đề xuất của địa phương đối với công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn (cơ chế triển khai thực hiện, chính sách và các kiến nghị đề xuất khác có liên quan).

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 24/8/2009 để Bộ Xây dựng tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch lập quy hoạch xây dựng nông thôn trên phạm vi cả nước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở XD các Tỉnh, Thành phố;
- Sở QHKT: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh;
- Các Vụ: KHTC, KHCN;
- Lưu: VP, Vụ KTQH. (PDM 03)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số 1614 /BXD-KTQH ngày 04/8/2009 của Bộ Xây dựng)

MẪU BÁO CÁO VỀ

KẾ HOẠCH LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN

I. TỔNG QUAN CHUNG:

Tổng quan về công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn trong vòng 5 năm (2003-2008):

- Tổng số xã của tỉnh:

- Số xã có quy hoạch:

- Số xã chưa có quy hoạch:

- Số xã cần phải điều chỉnh quy hoạch xây dựng:

- Số vốn dành cho công tác quy hoạch xây dựng nói chung và công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn nói riêng trong 5 năm (2003-2008) của tỉnh.

- Danh mục các đơn vị tư vấn tham gia công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn. (Giới thiệu sơ bộ về năng lực nếu có)

- Đánh giá về lực lượng tham gia công tác quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn tại các địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện).

II. LẬP DANH MỤC CÁC XÃ TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN:

2.1 Lập danh mục các xã lập quy hoạch xây dựng giai đoạn 2009-2011:

a) Bao gồm các xã chưa có quy hoạch xây dựng hoặc cần điều chỉnh quy hoạch xây dựng nằm trong bán kính ảnh hưởng của một trong những khu vực có động lực phát triển sau:

- Các xã thuộc các đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn).

- Các xã trong bán kính ảnh hưởng của các Khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp của tỉnh.

- Các xã trong bán kính ảnh hưởng của các trung tâm hoạt động của các doanh nghiệp (ví dụ như: chế biến nông sản; vùng sản xuất cây trồng, vật nuôi đặc sản; các làng nghề truyền thống....).

- Các xã có các quốc lộ, tỉnh lộ, ga đường sắt, sân bay, bến cảng.

b) Bán kính ảnh hưởng được xác định như sau:

- Đối với khu vực trung du, miền núi: Dưới 5 km.

- Đối với khu vực đồng bằng: Dưới 10 km.

c) Danh mục các xã ưu tiên triển khai lập quy hoạch xây dựng trong giai đoạn 2009-2011 được tổng hợp theo biểu số 1.

2.2. Lập danh mục các xã lập quy hoạch xây dựng giai đoạn 2012-2015:

Danh mục các xã ưu tiên triển khai lập quy hoạch xây dựng trong giai đoạn 2012-2015 được tổng hợp theo biểu số 2 với nguyên tắc ưu tiên cho các xã: có tiềm năng, động lực phát triển; bị ảnh hưởng do quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai.

III. LẬP KẾ HOẠCH VỐN CHO CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN CHO CẢ 02 GIAI ĐOẠN.

Căn cứ vào danh mục, quy mô các xã cần lập quy hoạch xây dựng nông thôn nêu trên.

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng.

Các địa phương lập kế hoạch vốn cho công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn cho cả hai giai đoạn 2009-2011 và 2012-2015.

IV. CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề xuất về cơ chế chính sách.

- Đề xuất kế hoạch triển khai lập quy hoạch xây dựng nông thôn (Về lựa chọn đơn vị tư vấn, thời gian thực hiện,......)

- Các kiến nghị đề xuất khác có liên quan.

________________

 

Ghi chú:

1. Biểu số 1 và biểu số 2 gửi kèm theo phụ lục này.

2. Trong quá trình lập báo cáo có vướng mắc, xin liên hệ với đồng chí Phạm Đức Minh - chuyên viên Vụ Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng - Bộ Xây dựng ĐT: 04.39760271 (máy lẻ 214) - 0903442484.Các file báo cáo xin gửi về email: [email protected].

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1614/BXD-KTQH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1614/BXD-KTQH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2009
Ngày hiệu lực04/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1614/BXD-KTQH

Lược đồ Công văn 1614/BXD-KTQH triển khai công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn trên phạm vi cả nước từ 2009-2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1614/BXD-KTQH triển khai công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn trên phạm vi cả nước từ 2009-2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1614/BXD-KTQH
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýCao Lại Quang
        Ngày ban hành04/08/2009
        Ngày hiệu lực04/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 1614/BXD-KTQH triển khai công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn trên phạm vi cả nước từ 2009-2015

          Lịch sử hiệu lực Công văn 1614/BXD-KTQH triển khai công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn trên phạm vi cả nước từ 2009-2015

          • 04/08/2009

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 04/08/2009

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực