Công văn 1622/BGDĐT-KHCNMT

Công văn 1622/BGDĐT-KHCNMT năm 2017 hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1622/BGDĐT-KHCNMT 2017 kế hoạch bảo vệ môi trường 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1622/BGDĐT-KHCNMT
V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu và trường cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Các sở giáo dục và đào tạo.

 

Thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm các cấp học năm học 2016-2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 1412/BTNMT-KH ngày 27/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các Bộ, ngành, các cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu và trường cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo (sau đây gọi tắt là các đơn vị) xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016 VÀ NĂM 2017

1. Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế, chính sách

- Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học; công tác thông tin, truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

- Đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

2. Đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường năm 2016, ước thực hiện năm 2017

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2016 và 2017 (danh mục cụ thể các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường và kinh phí đã bố trí để thực hiện; đơn vị thực hiện và kết quả, sản phẩm của các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường đã triển khai thực hiện; số kinh phí đã giải ngân đến thời điểm báo cáo theo mẫu gửi kèm tại Phụ lục 1) các đơn vị xây dựng báo cáo đánh giá các hoạt động sau:

- Hoạt động quản lý, triển khai nhiệm vụ tích hợp các nội dung bảo vệ môi trường vào các môn học, tổ chức các hoạt động ngoại khóa về giáo dục bảo vệ môi trường trong các cấp học và trình độ đào tạo thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

- Hoạt động tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên, sinh viên về phương pháp tích hợp các nội dung bảo vệ môi trường vào trong các môn học của các cấp học và các trình độ đào tạo (số lượng giáo viên các cấp học được tập huấn ở địa phương, số lượng tài liệu được cung cấp, số lượng các trường triển khai nội dung giáo dục bảo vệ môi trường).

- Hoạt động biên soạn, xây dựng chương trình, tài liệu, bài giảng, mô hình, băng đĩa hình phục vụ công tác giảng dạy - học tập cho các cấp học và trình độ đào tạo về bảo vệ môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường.

- Hoạt động thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường (hội thảo, cuộc thi, Chiến dịch tuyên truyền...), các hoạt động xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đa dạng sinh học quốc tế, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn.

- Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Huế đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động quan trắc hiện trạng môi trường của các trung tâm quan trắc môi trường thuộc các đơn vị.

3. Kiến nghị, đề xuất:

Các đơn vị kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường và các kiến nghị, đề xuất khác dựa trên việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2016 và năm 2017.

B. KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2018

1. Các hoạt động chuyên môn triển khai việc đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào trường học.

Các đơn vị đề xuất các nhiệm vụ chuyên môn triển khai việc đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào trường học nhằm nâng cao nhận thức, năng lực cho cán bộ quản lý, cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh trong hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập về bảo vệ môi trường. Các đề xuất tập trung vào các nội dung:

- Biên soạn, xây dựng chương trình, tài liệu, sổ tay hướng dẫn, bài giảng, mô hình, băng đĩa hình nhằm nâng cao nhận thức và năng lực về bảo vệ môi trường, phát triển xanh, lối sống xanh và tiêu dùng bền vững; nâng cao năng lực phòng ngừa, giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải; nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; tăng cường quản lý tài nguyên, quản lý ô nhiễm môi trường (ô nhiễm môi trường nông thôn, ô nhiễm môi trường đô thị, ô nhiễm môi trường biển...);

- Các phương án, biện pháp, giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm đẩy mạnh việc đưa các nội dung bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên vào các cấp học và trình độ đào tạo (mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, cao đẳng sư phạm, đại học) cũng như đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường và hoạt động quản lý về bảo vệ môi trường của ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới của Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Chiến lược quốc gia về giáo dục 2011-2020.

2. Các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và các nhiệm vụ khác

Các đơn vị xây dựng đề xuất các hoạt động thường xuyên theo chức năng và các nhiệm vụ khác, cụ thể như sau:

- Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Huế xây dựng các nhiệm vụ quan trắc môi trường bảo đảm hoạt động của mạng lưới quan trắc môi trường theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Hoạt động tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên, giảng viên, sinh viên về phương pháp tích hợp bảo vệ môi trường vào các môn học, các liên môn học và các trình độ đào tạo, tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quản lý nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tổ chức hội thảo, các cuộc thi, sáng tác tranh cổ động về bảo vệ môi trường, thực hiện các điều ước quốc tế liên quan đến giáo dục bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới, Ngày Đa dạng sinh học quốc tế, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn.

3. Yêu cầu

- Danh mục các đề xuất năm 2018 được tổng hợp, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên theo biểu mẫu hướng dẫn ở Phụ lục 2 kèm theo công văn này (sử dụng phông chữ Time New Roman, Phụ lục trên Excel).

- Các nhiệm vụ đề xuất (bao gồm cả các nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động quan trắc môi trường) phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có thuyết minh nhiệm vụ kèm dự toán kinh phí chi tiết, theo các biểu mẫu hướng dẫn ở Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5, Phụ lục 6 kèm theo (sử dụng phông chữ Time New Roman).

- Sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đúng mục đích, chi tiêu đúng quy định và có hiệu quả; tuân thủ các thủ tục, quy định nêu trong Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường và các quy định hiện hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo và đề xuất kế hoạch giáo dục bảo vệ môi trường năm 2018 về Bộ trước ngày 26 tháng 5 năm 2017 (theo dấu bưu điện) theo địa chỉ: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội và gửi bản điện tử theo địa chỉ email: vukhcns@moet.edu.vn.

Mọi thông tin xin liên hệ: TS. Nguyễn Kim Dung, chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, điện thoại: 0979729197.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ xem xét, tổng hợp các nhiệm vụ thực hiện theo quy định nêu trên, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định đưa vào kế hoạch triển khai năm 2018.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

Phụ lục

Đơn vị:…………

THUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ
GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2017

( Kèm theo Công văn số          , ngày      tháng      năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Tên nhiệm vụ:

2. Quản lý nhiệm vụ:

– Cơ quan chủ trì:

– Cơ quan phối hợp:

3. Thời gian thực hiện:

4. Dự kiến kinh phí:

5. Mục tiêu nhiệm vụ:

6. Phạm vi, quy mô:

7. Địa điểm thực hiện:

8. Phương pháp thực hiện:

9. Nội dung nhiệm vụ:

10. Dự kiến kết quả sản phẩm, địa chỉ bàn giao:

 

 

Đơn vị đăng ký
(Ký tên, đóng dấu)

 

VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /KHCNMT

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2017

 

Kính trình: Thứ trưởng Bùi Văn Ga

Về việc:

Ký công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018

Văn bản kèm theo:

Dự thảo công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018

Công văn số 1412/BTNMT-KH ngày 27/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các Bộ, ngành, các cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2018

 

Ý kiến của Lãnh đạo

 

 

 

Triển khai thực hiện Công văn số 1412/BTNMT-KH ngày 27/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các Bộ, ngành, các cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2018, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã dự thảo công văn hướng dẫn các đơn vị trực thuộc về việc xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018.

Kính trình Thứ trưởng xem xét và ký công văn.

 

Chuyên viên

Phó Vụ trưởng

Nguyễn Kim Dung

Nguyễn Hoàng Lan

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1622/BGDĐT-KHCNMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1622/BGDĐT-KHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2017
Ngày hiệu lực21/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1622/BGDĐT-KHCNMT

Lược đồ Công văn 1622/BGDĐT-KHCNMT 2017 kế hoạch bảo vệ môi trường 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1622/BGDĐT-KHCNMT 2017 kế hoạch bảo vệ môi trường 2018
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1622/BGDĐT-KHCNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Văn Ga
        Ngày ban hành21/04/2017
        Ngày hiệu lực21/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1622/BGDĐT-KHCNMT 2017 kế hoạch bảo vệ môi trường 2018

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1622/BGDĐT-KHCNMT 2017 kế hoạch bảo vệ môi trường 2018

           • 21/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực