Công văn 1622/BGDĐT-TCCB

Công văn 1622/BGDĐT-TCCB báo cáo công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2011 và những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện quy định về minh bạch tài sản và thu nhập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1622/BGDĐT-TCCB báo cáo công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2011


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1622/BGDĐT-TCCB
V/v báo cáo công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2011 và những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện quy định về minh bạch tài sản và thu nhập.

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Giám đốc các Đại học, Học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ.

 

Thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ); Công văn số 466/TTCP-CIV ngày 09/3/2012 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị:

1. Khẩn trương hoàn thành việc tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2011 theo quy định tại Điều 36a, Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ).

2. Nội dung, biểu mẫu báo cáo thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 37/2007/NĐ-CP minh bạc tài sản, thu nhập">2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 của Thanh tra Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2010/TT-TTCP ngày 22/01/2010 của Thanh tra Chính phủ) nhưng cần bổ sung kết quả công khai bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định tại Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ (Nêu cụ thể số bản kê khai đã được công khai bằng hình thức niêm yết; số bản kê khai được công khai trong cuộc họp. Trường hợp chưa triển khai thực hiện việc công khai bản kê khai thì nêu rõ lý do).

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ, Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 3/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ và nhất là những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ, nếu có những vướng mắc cần được hướng dẫn cụ thể, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ theo các nhóm: 1. kê khai gồm: đối tượng, loại tài sản, thu nhập phải kê khai; trình tự; thủ tục; 2. xác minh; 3. xử lý vi phạm; 4. trách nhiệm thi hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện và nộp báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ) bằng văn bản và thư điện tử email: [email protected] trước ngày 10/4/2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1622/BGDĐT-TCCB

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1622/BGDĐT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/03/2012
Ngày hiệu lực 22/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1622/BGDĐT-TCCB báo cáo công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1622/BGDĐT-TCCB báo cáo công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2011
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1622/BGDĐT-TCCB
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành 22/03/2012
Ngày hiệu lực 22/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1622/BGDĐT-TCCB báo cáo công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2011

Lịch sử hiệu lực Công văn 1622/BGDĐT-TCCB báo cáo công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2011

  • 22/03/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/03/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực