Công văn 1639/CT-TTHT

Công văn 1639/CT-TTHT năm 2016 về sử dụng hóa đơn do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1639/CT-TTHT sử dụng hóa đơn thành phố Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1639/CT-TTHT
V/v:Sử dụng hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam
Đ/chỉ: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM
Mã số thuế: 0300645369

Trả lời văn bản số 326/CV ngày 01/02/2016 của Công ty về sử dụng hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Điều 5 quy định nguyên tắc tạo hóa đơn:

“1. Tạo hóa đơn là hoạt động làm ra mẫu hóa đơn để sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của tổ chức kinh doanh thể hiện bằng các hình thức hóa đơn hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này.

2. Tổ chức có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và Thông tư này.

a) Tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập hoặc đang hoạt động được tạo hóa đơn tự in nếu thuộc các trường hợp hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

…”

+ Tại Khoản 4 Điều 9 quy định thông báo phát hành hóa đơn:

“…

Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty trụ sở chính tại TP.HCM có thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam - Xí nghiệp Vật tư Xăng Dầu là đơn vị hạch toán phụ thuộc, khai thuế giá trị gia tăng riêng, tháng 09/2015 Công ty đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in từ số 40.000 đến số 70.000, từ tháng 01/2016 Công ty khởi tạo hóa đơn tự in để sử dụng thì Công ty vẫn được tiếp tục sử dụng số hóa đơn đặt in đã lập thông báo phát hành đồng thời với hóa đơn tự in. Trường hợp Công ty không muốn tiếp tục sử dụng số hóa đơn đặt in đã lập thông báo phát hành thì thực hiện hủy hóa đơn theo quy định tại Điều 29 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC không được chuyển số hóa đơn này cho Chi nhánh Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam - Xí nghiệp Vật tư Xăng Dầu sử dụng.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P. KT số 4;
- Lưu: HC, TTHT.
264-11067141/2016/hdct/tta

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1639/CT-TTHT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1639/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/02/2016
Ngày hiệu lực 25/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1639/CT-TTHT sử dụng hóa đơn thành phố Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1639/CT-TTHT sử dụng hóa đơn thành phố Hồ Chí Minh 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1639/CT-TTHT
Cơ quan ban hành Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành 25/02/2016
Ngày hiệu lực 25/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 1639/CT-TTHT sử dụng hóa đơn thành phố Hồ Chí Minh 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 1639/CT-TTHT sử dụng hóa đơn thành phố Hồ Chí Minh 2016

  • 25/02/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/02/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực