Công văn 1641/BTNMT-TCBHĐVN

Công văn 1641/BTNMT-TCBHĐVN tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2014 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1641/BTNMT-TCBHĐVN tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam 2014


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1641/BTNMT-TCBHĐVN
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2014

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành thành ph trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương ven biển tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6) và Ngày Đại dương thế giới (08/6) hằng năm theo quy định tại Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06/3/2009 của Chính phủ và Công văn số 950/TTg-KTN ngày 12/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Đây là sự kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa sâu sắc mang tầm quốc gia mà còn có ý nghĩa cả về phương diện quốc tế.

Nhằm phối hợp tổ chức thành công sự kiện “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức hưởng ứng, tham gia các hoạt động của tuần lễ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại, tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương đến toàn thể cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho sự phát triển bền vững của đất nước, cũng như công cuộc bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo của Tổ quốc.

- Đẩy mạnh các hoạt động của Ngành, để tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo tiếp nối truyền thống xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; góp phần khẳng định vị thế Việt Nam là một quốc gia mạnh về biển.

2. Yêu cầu

- “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” năm 2014 phải thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, các doanh nghiệp và đông đảo ngư dân vùng biển hưởng ứng.

- Cần có sự phối kết hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành liên quan, các tổ chức, các đơn vị truyền thông và các địa phương ven biển, nhất là lực lượng làm công tác tuyên truyền biển và hải đảo để tổ chức thành công Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014.

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Về chủ đề của Tuần lễ

Năm nay, chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn đó là “Chung tay bảo vệ Đại dương xanh”. Bên cạnh đó, mạng lưới đại dương toàn cầu phát động chủ đề năm 2014 của Ngày Đại dương thế giới là “Cùng chung tay - Chúng ta có sức mạnh bảo vệ đại dương” (Together We have the power to protect the ocean) với ý nghĩa: Mỗi người góp một phần công sức nhỏ - Chúng ta sẽ có sức mạnh to lớn để bảo vệ đại dương.

2. Nội dung và hình thức tổ chức

a) Để thiết thực hưởng ứng Tuần lễ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiến hành các hoạt động sau đây:

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền biển và hải đảo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo; về công tác quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo hiện nay.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề về công tác quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng bền vững và quản lý thống nhất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng hướng về chủ đề ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày Đại dương thế giới (08/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014.

- Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014 ở những nơi công cộng, đường phố chính và trụ sở cơ quan làm việc, nơi công cộng đông người qua lại (có nội dung hướng dẫn kèm theo).

b) Đối với các Bộ, ngành có chức năng quản lý nhà nước liên quan đến biển, hải đảo, các đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố ven biển, cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động quy mô cấp quốc gia diễn ra tại Thành phố Hải Phòng.

- Tổ chức chiến dịch truyền thông cho Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam có nội dung phù hợp với ngành, lĩnh vực, địa bàn như: lễ mít tinh, diễu hành chào mừng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới kết hợp kỷ niệm ngày Môi trường thế giới; ra quân làm sạch bãi biển và các khu sinh thái biển; các phong trào văn hóa - xã hội làm thay đổi nhận thức, thói quen, lối sống trong cộng đồng theo hướng thân thiện với môi trường; xây dựng ý thức bảo tồn đa dạng sinh học biển; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đang sinh sống tại các bãi ngang và hải đảo có nhiều khó khăn...

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, ngành và địa phương có kế hoạch dành thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014.

Sự hưởng ứng của các cấp, các ngành, các địa phương Trung ương trong Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 năm 2014 là việc làm ý nghĩa và cần thiết nhằm góp phần vào bảo vệ cho đại dương của nhân loại. Phát huy sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, phấn đấu đến năm 2020, kinh tế trên biển và ven biển nước ta đóng góp khoảng 53 - 55% tổng GDP của cả nước theo tinh thần Nghị quyết hội nghị TW 4 khóa X đã đề ra.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực tham gia vào nội dung, kế hoạch hoạt động của Tuần lễ và cập nhật thông tin, báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2014./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Trưởng Nguyễn Minh Quang (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ; Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Hội CCB cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, TCBHĐVN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Chu Phạm Ngọc Hiển

 

Khẩu hiệu tuyên truyền về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014

Chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm 2013 - 2014 là “Together we have the power to protect the ocean” (Cùng chung sức - Chúng ta có sức mạnh bảo vệ đại dương).

1. Giữ gìn biển sạch cho tương lai xanh!

2. Bảo vệ và gìn giữ môi trường bền vững là nền tảng cho kinh tế biển Việt Nam phát triển!

3. Hướng ra biển, phát triển kinh tế biển để xây dựng đất nước!

4. Sử dụng, khai thác, gìn giữ và tái tạo môi trường biển, hải đảo!

5. Sử dụng bền vững nguồn lợi từ biển và đại dương là trách nhiệm của chúng ta!

6. Vì tương lai đất nước, hãy giữ gìn môi trường biển, hải đảo!

7. Tích cực hành động vì một đại dương xanh!

8. Bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên biển và hải đảo là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam!

9. Vì đại dương xanh cho tương lai xanh!

10. Hãy làm lợi cho biển và kể cho mọi người biết!

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1641/BTNMT-TCBHĐVN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1641/BTNMT-TCBHĐVN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2014
Ngày hiệu lực07/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1641/BTNMT-TCBHĐVN tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1641/BTNMT-TCBHĐVN tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1641/BTNMT-TCBHĐVN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýChu Phạm Ngọc Hiển
        Ngày ban hành07/05/2014
        Ngày hiệu lực07/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1641/BTNMT-TCBHĐVN tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam 2014

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1641/BTNMT-TCBHĐVN tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam 2014

             • 07/05/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/05/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực