Công văn 1654/BTTTT-TCCB

Công văn 1654/BTTTT-TCCB về tổ chức thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009 -2010 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1654/BTTTT-TCCB tổ chức thi nâng ngạch biên tập viên chính


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1654/BTTTT-TCCB
V/v tổ chức thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009 -2010

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản.

 

Thực hiện Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Căn cứ Công văn số 4250/BNV-CCVC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Nội vụ về việc thi nâng ngạch biên tập viên, phóng viên lên ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009; Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009 – 2010 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ THI:

1. Đối tượng dự thi

Việc thi nâng ngạch chỉ tổ chức cho những người được bổ nhiệm và hưởng lương ngạch biên tập viên, phóng viên đang làm việc phù hợp với vị trí công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có mã ngạch 17.141 đối với biên tập viên và mã ngạch 17.144 đối với phóng viên. Các cán bộ, viên chức đang ở ngạch khác hoặc không phù hợp với vị trí công tác không cử tham gia kỳ thi này.

2. Điều kiện dự thi:

2.1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục tính đến năm dự thi, có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đ­ường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nư­ớc, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, không trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên và được các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản (sau đây viết tắt là Bộ, UBND tỉnh) quyết định cử đi dự thi;

2.2. Thâm niên công tác ở ngạch biên tập viên, phóng viên ít nhất 9 năm (không kể thời gian tập sự), tính đến ngày dự thi;

Những trường hợp đã có thời gian ở ngạch tương đương với ngạch biên tập viên, phóng viên thì phải có thời gian tối thiểu là 3 năm trở lên ở ngạch biên tập viên, phóng viên, đồng thời đảm bảo tổng số thời gian ở ngạch biên tập viên, phóng viên và ngạch tương đương tối thiểu là 9 năm, tính đến ngày dự thi.

2.3. Có hệ số l­ương tính đến ngày dự thi tối thiểu là hệ số 3,66 (bậc 5/9), ngạch biên tập viên, phóng viên.

3. Tiêu chuẩn dự thi

3.1. Tiêu chuẩn chung dự thi:

a. Có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính, đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch biên tập viên, phóng viên theo quy định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức ngành Văn hóa - Thông tin.

b. Có đầy đủ các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính.

3.2. Tiêu chuẩn dự thi đối với biên tập viên chính:

a. Là biên tập viên.

b. Bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

c. Trung cấp chính trị trở lên (kể cả những trường hợp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo Quy định số 12 QĐ/TC-TTVH ngày 09/01/2004 của Ban Tổ chức – Ban tư tưởng Văn hóa v/v xác định trình độ lý luận chính trị thì được xem xét công nhận).

d. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành (chứng chỉ do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp và các cơ sở đào tạo khác được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép).

đ. Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B của một trong năm ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

e. Chứng chỉ Tin học văn phòng.

g. Biên tập từ 5 tác phẩm trở lên được cơ quan quản lý đánh giá chất lượng tốt.

3.3. Tiêu chuẩn dự thi đối với phóng viên chính:

a. Là phóng viên.

b. Bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

c. Trung cấp chính trị trở lên (kể cả những trường hợp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo Quy định số 12 QĐ/TC-TTVH ngày 09/01/2004 của Ban Tổ chức – Ban tư tưởng Văn hóa v/v xác định trình độ lý luận chính trị thì được xem xét công nhận).

d. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành (chứng chỉ do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp hoặc do các cơ sở đào tạo khác được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép cấp).

đ. Chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ bằng B của một trong năm ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

e. Chứng chỉ tin học văn phòng.

g. Phóng viên đã viết từ 5 bài trở lên có nội dung phức tạp đ­ược cơ quan quản lý đánh giá tốt.

II. CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH:

Trường hợp đã tốt nghiệp đại học báo chí, đại học xuất bản (đối với biên tập viên thuộc Nhà xuất bản) hoặc đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ thì được công nhận đã có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ.

III. Cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch đều phải dự thi môn ngoại ngữ và môn tin học. Đối với trường hợp chỉ có duy nhất một bằng đại học ngoại ngữ thuộc một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc mà không thuộc diện đư­ợc miễn theo quy định thì vẫn phải thi một trong bốn thứ tiếng còn lại.

IV. CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC:

1. Miễn thi ngoại ngữ đối với trường hợp có một trong các điều kiện sau:

a. Biên tập viên, phóng viên tính đến ngày 31 tháng 12 của năm tổ chức thi nâng ngạch có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ.

b. Biên tập viên, phóng viên đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số, tiếng Lào hoặc tiếng Campuchia do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;

c. Biên tập viên, phóng viên là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

d. Biên tập viên, phóng viên có hai bằng đại học trở lên trong đó có bằng đại học ngoại ngữ thuộc một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc;

đ. Biên tập viên, phóng viên tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam thuộc một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

2. Miễn thi môn tin học đối với biên tập viên, phóng viên đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

V. HỒ SƠ DỰ THI NÂNG NGẠCH

1. Đơn xin dự thi nâng ngạch (theo mẫu số 1 kèm theo).

2. Sơ yếu lý lịch công chức, viên chức (theo mẫu số 2C/BNV kèm theo).

3. Bản đánh giá, nhận xét trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm dự thi của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức theo các nội dung:

a. Phẩm chất, đạo đức, tính trung thực và việc chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

b. Năng lực và hiệu quả công tác.

c. Kỷ luật lao động.

d. Quan hệ phối hợp công tác.

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính có xác nhận của cơ quan công chứng.

5. Giấy xác nhận công trình, đề tài nghiên cứu khoa học, áp dụng có hiệu quả hoặc biên bản nghiệm thu của cơ quan quản lý và sử dụng cán bộ, viên chức; hoặc xác nhận của các cơ quan đánh giá đạt chất lượng tốt: đối với biên tập viên đã biên tập từ 5 tác phẩm trở lên được cơ quan quản lý đánh giá chất lượng tốt; đối với phóng viên đã viết từ 5 bài trở lên có nội dung phức tạp được cơ quan quản lý đánh giá tốt.

6. Quyết định lương hiện hưởng.

7. Hai phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ liên lạc, 2 ảnh cỡ 4 x 6.

Hồ sơ dự thi của mỗi ng­ười để vào một bì đựng riêng cỡ 21 cm x 32 cm, gửi về Hội đồng sơ tuyển của Bộ, UBND tỉnh để xét duyệt và cử dự thi..

8. Những văn bằng, chứng chỉ làm căn cứ miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học phải được cơ quan có thẩm quyền ký xác nhận và lưu giữ trong hồ sơ dự thi của cán bộ, viên chức; đồng thời gửi về Hội đồng thi nâng ngạch của Bộ Thông tin và Truyền thông 01 bản để xem xét miễn thi.

Toàn bộ Hồ sơ dự thi của cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch do cơ quan quản lý viên chức có thẩm quyền cử viên chức dự thi lưu giữ và quản lý, không phải gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông.

VI. HÌNH THỨC THI, MÔN THI, THỜI GIAN THI

A. Hình thức thi

1. Thi viết (tự luận)

2. Thi trắc nghiệm

B. Môn thi, thời gian thi

1. Thi viết về chuyên môn trong thời gian 180 phút; thi trắc nghiệm về chuyên môn trong thời gian 60 phút. Nội dung thi tập trung vào những vấn đề chính sau:

a) Quan điểm, đường lối, chính sách, nghị quyết, chiến lược của Đảng, Nhà nước về công tác thông tin truyền thông.

b) Luật Báo chí, Luật Xuất bản, các Nghị định của Chính phủ có liên quan đến lĩnh vực báo chí, xuất bản.

c) Luật cán bộ, công chức; Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

d) Biên tập viên biên tập một đoạn tác phẩm (khoảng 1000 từ) có nội dung phức tạp; Phóng viên viết một bài bình luận (khoảng 1000 từ) có nội dung phức tạp.

e) Kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ báo chí, xuất bản.

2. Thi viết môn ngoại ngữ: thời gian 90 phút; trình độ B của một trong 5 ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

3. Thi trắc nghiệm tin học: thời gian 30 phút; nội dung bao gồm các kiến thức về hệ điều hành WINDOWS, sử dụng các ứng dụng của MICROSOFT OFFICE, sử dụng INTERNET.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sơ tuyển, cử biên tập viên, phóng viên dự thi nâng ngạch:

- Bộ trư­ởng, Thủ tr­ưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư­ơng, các cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển theo quy định tại Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Hội đồng sơ tuyển căn cứ vào đối t­ượng, điều kiện dự thi quy định tại công văn này để xem xét, duyệt cử cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009-2010. Hội đồng sơ tuyển khi xem xét cần chú ý một số tiêu chí sau:

+ Nhu cầu, vị trí làm việc tương ứng với chức danh biên tập viên chính, phóng viên chính của cơ quan, đơn vị cán bộ, viên chức dự thi để sau khi thi nếu đạt nếu đạt yêu cầu, bố trí cán bộ, viên chức đúng vị trí làm việc.

+ Đảm bảo sự cân đối về cơ cấu ngạch trong cơ quan, đơn vị và giữa các đơn vị với nhau.

- Sau khi sơ tuyển, Hội đồng sơ tuyển lập danh sách trích ngang (mẫu kèm theo) trình Bộ trư­ởng, Thủ tr­ưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương, lãnh đạo các cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản ra quyết định cử cán bộ, viên chức dự thi (kèm theo danh sách trích ngang).

2. Thủ tục và trách nhiệm cử cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009-2010:

Quyết định, danh sách trích ngang cử cán bộ, viên chức dự thi nâng ngạch của các Bộ, ngành, tỉnh (mẫu kèm theo) gửi về Hội đồng thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009-2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 01 tháng 7 năm 2010. Quá thời hạn trên, Bộ Thông tin và Truyền thông không tiếp nhận công văn, không chịu trách nhiệm về việc gửi chậm danh sách dự thi của cơ quan, đơn vị và coi như đơn vị không có nhu cầu dự thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009-2010.

Cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, viên chức chịu trách nhiệm về toàn bộ hồ sơ, điều kiện và tiêu chuẩn đối với cán bộ, viên chức được cử đi dự thi của đơn vị mình theo quy định của pháp luật.

Cán bộ, viên chức nộp hồ sơ dự thi biên tập viên chính, phóng viên chính phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ dự thi của mình.

Hồ sơ dự thi của cán bộ, viên chức đ­ược cử đi dự thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cử cán bộ, viên chức dự thi lưu giữ, quản lý.

3. Hội đồng thi nâng ngạch sẽ tổ chức giới thiệu, hư­ớng dẫn nội dung và tài liệu nghiên cứu phục vụ cho kỳ thi. Kế hoạch và địa điểm tổ chức ôn thi, tổ chức kỳ thi sẽ được thông báo cụ thể trong giấy báo dự thi nâng ngạch.

4. Về chỉ tiêu dự thi: căn cứ vào nhu cầu, cơ cấu phóng viên, biên tập viên hiện tại ở các đơn vị do Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản báo cáo và khả năng tổ chức kỳ thi hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thông báo chỉ tiêu dự thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009-2010 của các cơ quan, đơn vị.

5. Lệ phí thi: Thu theo quy định của Bộ Tài chính.

Đề nghị các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản phổ biến nội dung công văn này tới cán bộ, viên chức được cử dự thi nâng ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính năm 2009-2010 đồng thời tiến hành việc sơ tuyển và cử cán bộ, viên chức dự thi theo quy định nêu trên.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ảnh về Bộ Thông tin và Truyền thông để nghiên cứu, giải quyết (Vụ Tổ chức cán bộ, số 18 Nguyễn Du, Hà Nội. Điện thoại: 04.39436930; 04 39438877).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Bộ Nội vụ;
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn

 


BỘ/NGÀNH:

Số điện thoại liên hệ:

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CỬ THAM DỰ KỲ THI NÂNG NGẠCH
BIÊN TẬP VIÊN, PHÓNG VIÊN LÊN NGẠCH BIÊN TẬP VIÊN CHÍNH, PHÓNG VIÊN CHÍNH NĂM 2009-2010

(Kèm theo Công văn số              /………. ngày    tháng    năm             )

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Quá trình công tác

Diễn biến về ngạch, bậc, hệ số lương từ 2000 đến nay

Quá trình đào tạo

Văn bằng chứng chỉ

Đề tài/ bài viết

Đăng ký thi môn ngoại ngữ

Ghi chú

Tốt nghiệp đại học trở lên

Quản lý nhà nước CVC

Tin học văn phòng

Ngoại ngữ

Chuyên ngành

Trung cấp chính trị

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên và đóng dấu)

 

CƠ QUAN:

Điện thoại liên hệ

BÁO CÁO CƠ CẤU VIÊN CHỨC VÀ ĐĂNG KÝ SỐ LƯỢNG DỰ THI NÂNG NGẠCH
BIÊN TẬP VIÊN, PHÓNG VIÊN LÊN NGẠCH BIÊN TẬP VIÊN CHÍNH, PHÓNG VIÊN CHÍNH NĂM 2009 -2010

(Kèm theo công văn số  ………... ngày     tháng     năm 2010)

STT

Cơ quan, đơn vị

Tổng số cán bộ, viên chức hiện có

Trong đó  (số người)

Còn lại

Biên tập viên cao cấp

Đăng ký dự thi (số người)

Ghi chú

Biên tập viên cao cấp,

phóng viên cao cấp

Biên tập viên chính

Phóng viên chính

Biên tập viên

Phóng viên

Các ngạch khác

Phóng viên cao cấp

Biên tập viên chính

Phóng viên chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

 


Mẫu số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

…………, ngày …….tháng……năm……

ĐƠN XIN DỰ THI NÂNG NGẠCH

Từ ngạch: ………………………… lên ngạch: ………………………………

    Kính gửi: Hội đồng thi nâng ngạch Bộ Thông tin và Truyền thông

    Đồng kính gửi: Hội đồng sơ tuyển Bộ (ban, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… nơi người dự thi đang làm việc)

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………

Ngày sinh: …………………………………………………………………..………….

Địa chỉ báo tin: …………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn đào tạo: …………………………………………………………

Đang xếp ngạch:………………………….…Thời gian xếp: ………………………….

Hệ số lương hiện hưởng:……………………Thời gian xếp…………………………...

Chức vụ hiện nay:

Sau khi nghiên cứu điều kiện dự thi nâng ngạch tại văn bản số: ……………. ngày ….tháng…..năm……của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tôi thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi nâng ngạch và những công việc tôi đang đảm nhận đã có những phần việc theo qui định của ngạch ………chính.

Tôi làm đơn này mong được cơ quan, và Bộ …..(UBND tỉnh………..) xem xét cho phép tôi tham gia kỳ thi nâng ngạch. Tôi sẽ cố gắng, nổ lực để hoàn thành tốt kỳ thi và chấp hành nghiêm túc mọi qui định của Nhà nước.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này là hồ sơ dự thi gồm:

1. Bản khai lý lịch khoa học;

2. Văn bằng;

3. Chứng chỉ:

- Ngoại ngữ

- Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành

- Tin học

4. Bản nhận xét đánh giá của cơ quan đang công tác;

5. Hai phong bì (có ghi đại chỉ); 2 ảnh cỡ 4 x 6;

6. Các chứng chỉ khác (nếu có) ….

 

 

Kính đơn

(Ghi rõ họ tên)

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Mẫu 2C-BNV/2008

Số hiệu cán bộ, công chức:

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ……………………..

2) Tên gọi khác: ………/…………………………………………

3) Sinh ngày:                              Giới tính (nam, nữ):

4) Nơi sinh:  .

5) Quê quán:   Huyện , Tỉnh/TP  .

6) Dân tộc: Kinh………………, 7) Tôn giáo:  …………/………………..

8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú:  

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay:  (Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:  

11) Ngày tuyển dụng: ……………Cơ quan tuyển dụng:

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại:  ……………………/…………………………

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao

14) Ngạch công chức (viên chức):  ………………., Mã ngạch:  …………….

Bậc lương: ….., Hệ số: …., Ngày hưởng:…..,

Phụ cấp chức vụ:…/…, Phụ cấp khác: …/…

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): .

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: …...

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị: cao cấp                           15.4-Quản lý nhà nước: chuyên viên chính

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)

(chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,........)

15.5- Ngoại ngữ: ……………….                          15.6-Tin học:  văn phòng

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D......)         (Trình độ A, B, C,.......)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:……., Ngày chính thức:……

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:  ………………………………………

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,..... và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ:…/…/……, Ngày xuất ngũ: …/…/…Quân hàm cao nhất:…..…

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất: …………………………………………...

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, …)

20) Sở trường công tác:  ……………………………………………………………..

21) Khen thưởng: ……,                         22) Kỷ luật:  không 

(Hình thức cao nhất, năm nào)

(về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức khoẻ: tốt, Chiều cao:….., Cân nặng: …..kg, Nhóm máu:……

24) Là thương binh hạng: …./……, Là con gia đình chính sách: ………/………...

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25) Số chứng minh nhân dân: …………..  Ngày cấp: …………. CA …………..

26) Số sổ BHXH: ……………………………………………………………………….

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm - đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng ..../ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư ............

28) Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,......

 

  

  

  

29) Đặc điểm lịch sử bản thân:

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ....) ………………………………………………/……………………………………………………

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu .........?):

………………………………………………/……………………………………………………

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ ........)? 

…………………………………………………/…………………………………………………

30) Quan hệ gia đình: …………………………………………………………………..

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ........)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ........)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức (từ khi bắt đầu đi làm)

Tháng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã ngạch/bậc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 

………………. Ngày tháng năm ……

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý

(Ký tên, đóng dấu)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

............, ngày     tháng     năm

BẢN NHẬN XÉT CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

(đánh giá trong thời gian 3 năm liên tục gần nhất)

- Họ và tên công chức, viên chức:

- Chức vụ:

- Cơ quan, đơn vị

1. Phẩm chất chính trị đạo đức:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2. Năng lực, hiệu quả công tác:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

4. Quan hệ với đồng nghiệp:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

(Ký và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1654/BTTTT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1654/BTTTT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2010
Ngày hiệu lực01/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1654/BTTTT-TCCB

Lược đồ Công văn 1654/BTTTT-TCCB tổ chức thi nâng ngạch biên tập viên chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1654/BTTTT-TCCB tổ chức thi nâng ngạch biên tập viên chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1654/BTTTT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýĐỗ Quý Doãn
        Ngày ban hành01/06/2010
        Ngày hiệu lực01/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1654/BTTTT-TCCB tổ chức thi nâng ngạch biên tập viên chính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1654/BTTTT-TCCB tổ chức thi nâng ngạch biên tập viên chính

           • 01/06/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực