Công văn 1658/BXD-XL

Công văn số 1658/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2005/NĐ-CP

Nội dung toàn văn Công văn 1658/BXD-XL hướng dẫn thực hiện NĐ 16/2005/NĐ-CP


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1658/BXD-XL
V/v: Hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư  Tỉnh Quảng Ninh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 937 KHĐT/NLN ngày 11/7/2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh yêu cầu hướng dẫn thực hiện khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 của Luật Xây dựng thì các công trình đê, kênh mương, cống, hồ chứa, đập dâng v.v… không thuộc công trình hạ tầng xã hội.

2. Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 mục V phần I của Thông tư số 16/2005/NĐ-CP">08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng, đối với những công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo sử dụng vốn ngân sách, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch xây dựng, đã có chủ trương đầu tư và rõ hiệu quả đầu tư, có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng thì không phải lập dự án mà chỉ cần lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình để trình người quyết định đầu tư phê duyệt.

Như vậy, đối với các công trình đê, kênh mương, cống, hồ chứa, đập dâng v.v…nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên và được người quyết định đầu tư cho phép thì không phải lập dự án mà chỉ cần lập Báo cáo – kinh tế kỹ thuật theo quy định hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP,XÂY LắP 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn  Văn Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1658/BXD-XL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1658/BXD-XL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/08/2006
Ngày hiệu lực 16/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1658/BXD-XL

Lược đồ Công văn 1658/BXD-XL hướng dẫn thực hiện NĐ 16/2005/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1658/BXD-XL hướng dẫn thực hiện NĐ 16/2005/NĐ-CP
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1658/BXD-XL
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành 16/08/2006
Ngày hiệu lực 16/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1658/BXD-XL hướng dẫn thực hiện NĐ 16/2005/NĐ-CP

Lịch sử hiệu lực Công văn 1658/BXD-XL hướng dẫn thực hiện NĐ 16/2005/NĐ-CP

  • 16/08/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/08/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực