Công văn 16788/BTC-TCHQ

Công văn 16788/BTC-TCHQ năm 2017 về Phiếu theo dõi trừ lùi C/O do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16788/BTC-TCHQ 2017 hướng dẫn Phiếu theo dõi trừ lùi C/O


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 16788/BTC-TCHQ
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và quản lý hải quan hiệu quả, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện theo dõi trừ lùi C/O đối với việc đưa hàng ra khỏi kho ngoại quan Vân Phong để nhập khẩu vào nội địa nhiều lần tại các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh như sau: cơ quan hải quan sẽ lập Phiếu theo dõi trừ lùi C/O và Đơn xin trích C/O (ban hành kèm công văn), cụ thể:

1. Phiếu theo dõi trừ lùi do Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhập nội địa lần đầu tiên lập (Phòng Nghiệp vụ hoặc Phòng Giám sát quản lý), theo dõi, thanh khoản. Bản C/O gốc được lưu tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi lập Phiếu theo dõi trừ lùi. Doanh nghiệp được nhận bản sao C/O, có đóng dấu sao y bản chính của Cục Hải quan nơi lập phiếu theo dõi trừ lùi để xuất trình cho cơ quan hải quan tại cửa khẩu nhập.

Mỗi C/O được kèm một Phiếu theo dõi trừ lùi. Khi cấp Phiếu theo dõi trừ lùi, công chức lập phiếu phải ghi rõ đã cấp Phiếu theo dõi trừ lùi vào bản gốc C/O. Phiếu theo dõi trừ lùi được lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại Cục Hải quan nơi lập phiếu và 01 bản gửi doanh nghiệp để làm thủ tục hải quan.

2. Doanh nghiệp trực tiếp mang bản sao C/O (có đóng dấu sao y bản chính của Cục Hải quan lập Phiếu theo dõi trừ lùi) và Phiếu theo dõi trừ lùi đến từng cửa khẩu nơi làm thủ tục hải quan cho lô hàng để công chức Hải quan làm thủ tục ghi rõ lượng hàng nhập khẩu từng lần vào Phiếu theo dõi và trừ lùi. Công chức Hải quan phải trực tiếp ghi và trừ lùi vào Phiếu theo dõi.

Lưu ý: Các lô hàng: nhập khẩu lần sau, Chi cục Hải quan phải lưu trữ 01 bản photo của C/O gốc, 01 bản photo của Phiếu theo dõi trừ lùi sau khi đã trừ lùi lượng hàng nhập khẩu. Bn photo đều có đóng dấu và ký tên của Lãnh đạo Chi cục.

3. Khí C/O hết hạn hoặc đã nhập khẩu hết lượng hàng hóa ghi trên Phiếu theo dõi trừ lùi thì Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục lần cuối cùng tổng hợp lượng hàng hóa mà doanh nghiệp đã nhập khẩu, thanh khoản Phiếu theo dõi trừ lùi và gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp Phiếu theo dõi trừ lùi để tổng hợp, theo dõi.

4. Phiếu theo dõi trừ lùi C/O bản gốc được thanh khoản và C/O gốc sẽ được chuyển đến Chi cục nơi làm thủ tục nhập khẩu đầu tiên cho lô hàng lưu trữ vào hồ sơ hải quan.

5. Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được trích số lượng trên C/O để cùng một lúc làm thủ tục hải quan tại nhiều Chi cục Hải quan khác nhau, doanh nghiệp sẽ có đơn theo mẫu, gửi kèm theo bản C/O gốc gửi Phòng Nghiệp vụ hoặc Phòng giám sát quản lý thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở để đề nghị được trích C/O.

- Đơn xin trích C/O sẽ được lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại Cục Hải quan và 01 bản gửi doanh nghiệp để làm thủ tục hải quan (kèm theo bản photo có đóng dấu và ký tên của Cục Hải quan).

- Cục Hải quan xác nhận vào đơn xin trích C/O sẽ ghi trừ lùi vào số lượng vào Phiếu theo dõi trừ lùi C/O. Cách thức lập Phiếu trừ lùi giống như đề cập ở các mục trên.

- Sau khi thanh khoản đơn xin trích C/O, Chi Cục Hải quan nơi làm thủ tục cho lô hàng sẽ xác nhận vào đơn xin trích C/O, thanh khoản, lưu trữ vào bộ hồ sơ nhập khu, gửi lại 01 bản copy có ký tên và đóng dấu của Lãnh đạo Chi cục và gửi lại cho Cục Hải quan địa phương nơi xác nhận vào Đơn xin trích C/O để theo dõi và giám sát.

6. Đối với những lô hàng xăng dầu được mở tờ khai tại Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, hàng hóa được lấy mẫu kiểm tra Nhà nước về chất lượng tại Khánh Hòa. Giao Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Lưu VT, TCHQ
(10 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Cục Hải quan ………………

Số ………………….

PHIẾU THEO DÕI TRỪ LÙI C/O

(ban hành kèm công văn số …………/BTC-TCHQ ngày …………….)

Kèm theo C/O mẫu ………….., số tham chiếu ……………….. ngày ………………

Doanh nghiệp nhập khẩu:

Tên hàng:

Tổng số lượng hàng hóa khai báo trên C/O:

 

Ngày.... tháng.... năm ……
Lãnh đạo Phòng GSQL
(ký tên, đóng dấu)

 

S t khai

Ngày đăng ký từ khai

Số lượng hàng làm thủ tục

Số lượng hàng còn lại

Hải quan nơi làm thủ tục hải quan

Xác nhận của công chức hải quan

Xác nhận của Lãnh đạo Chi cục

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Khi doanh nghiệp đã nhập khẩu hết số lượng hàng hóa trên C/O thì Lãnh đạo Chi cục Hải quan phải xác nhận đã nhập khẩu hết lượng hàng trên C/O vào phiếu theo dõi lùi.

 

(Tên doanh nghiệp)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Ngày    tháng    năm

 

ĐƠN XIN TRÍCH GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ - C/O

(ban hành kèm công văn số ……………/BTC-TCHQ ngày ……………..)

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố............

Từ C/O mẫu …….., số tham chiếu ………. cấp ngày……………..

Người nhập khẩu:

Tổng lượng hàng khai báo trên C/O:

Cửa khẩu xin Nhập:

Thời gian xin Nhập:

Tên hàng xin nhập (tên hàng và mã số hàng hóa):

Lượng hàng xin Nhập:

 

GIÁM ĐỐC (hoặc người được ủy quyền)
Ký tên và đóng dấu

 

Ý KIẾN CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH, THÀNH PHỐ NƠI ĐĂNG KÝ
VĂN BẢN CHO PHÉP.

Số:

Kính chuyển: Cục Hải quan tỉnh, thành phố ………………

Đề nghị xem xét làm thủ tục cho hưởng mức thuế suất ưu đãi cho lô hàng trên đây theo biểu thuế tương ng. Lô hàng đã được Cục Hải quan ………….. trừ lùi vào Phiếu theo dõi trừ lùi C/O số ………………….

Phiếu trích này có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày được ký.

 

Ngày.... tháng….. năm ……
CÁN BỘ HẢI QUAN GHI PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG GIÁM SÁT
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 16788/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16788/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2017
Ngày hiệu lực12/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 16788/BTC-TCHQ

Lược đồ Công văn 16788/BTC-TCHQ 2017 hướng dẫn Phiếu theo dõi trừ lùi C/O


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 16788/BTC-TCHQ 2017 hướng dẫn Phiếu theo dõi trừ lùi C/O
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu16788/BTC-TCHQ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành12/12/2017
        Ngày hiệu lực12/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 16788/BTC-TCHQ 2017 hướng dẫn Phiếu theo dõi trừ lùi C/O

              Lịch sử hiệu lực Công văn 16788/BTC-TCHQ 2017 hướng dẫn Phiếu theo dõi trừ lùi C/O

              • 12/12/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/12/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực