Công văn 1698/CVLNGDĐT-TC

Công văn 1698/CVLN GDĐT-TC năm 2013 hướng dẫn các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2013-2014 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Công văn 1698/LN GDĐT-TC hướng dẫn khoản thu trong cơ sở giáo dục 2013 2014 Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Hướng dẫn liên ngành 1761/LN-GDĐT-TC các khoản thu trong cơ sở giáo dục Thừa Thiên Huế 2014 và được áp dụng kể từ ngày 20/08/2014.

Nội dung toàn văn Công văn 1698/LN GDĐT-TC hướng dẫn khoản thu trong cơ sở giáo dục 2013 2014 Thừa Thiên Huế


UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LIÊN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1698/CVLN GDĐT-TC

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 8 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH

V/V HƯỚNG DẪN CÁC KHOẢN THU TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2013-2014.

Căn cứ các văn bản pháp lý:

- Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh;

- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

- Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

- Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

- Công văn số 5584/BGDĐT - KHTC ngày 23/08/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục;

- Công văn số 3958/UBND-TC ngày 12/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chấn chỉnh các khoản huy động nhân dân đóng góp;

- Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy;

Căn cứ Công văn số 7291/BGD&ĐT -GDTRH ngày 01/11/2010 về việc hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường Trung học,

Nhằm tăng cường công tác quản lý thu, chi, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục, Liên ngành Giáo dục và Đào tạo và Tài chính hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện các nội dung sau :

I. Về quản lý các khoản thu.

1. Thu, miễn giảm và quản lý học phí:

-Thực hiện theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế năm học 2013-2014.

2. Thu phí trông giữ xe đạp:

a) Mức thu: Khuyến khích các cơ sở giáo dục tổ chức giữ xe miễn phí cho các em học sinh. Trường hợp các đơn vị ở các địa bàn có xảy ra tình trạng mất xe, phải thuê người trông coi, bảo quản xe thì đơn vị tổ chức thu phí giữ xe cho các học sinh có nhu cầu gửi xe đạp; mức thu tối đa như sau:

+ Các trường, TT.GDTX ở khu vực thành thị : 12.000 đ/ xe đạp/tháng

+ Các trường, TT.GDTX ở khu vực nông thôn: 9.000 đ/ xe đạp/tháng

+ Các trường, TT.GDTX ở khu vực miền núi : 5.000 đ/ xe đạp/tháng

+ Các trung tâm KTHN và trung tâm khác : 2.000 đ/ xe đạp/tháng.

Việc phân loại khu vực của các trường, trung tâm được thực hiện theo quy định về khu vực tại Quyết định hiện hành của UBND tỉnh quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về tổ chức hoạt động trông giữ xe đạp cho học sinh, quyết định mức thu phí trông giữ xe đạp của đơn vị mình phù hợp với tình hình thực tế đặc thù của từng đơn vị đồng thời phù hợp với thu nhập của đại đa số dân cư trên địa bàn và không được vượt mức tối đa nêu trên.

b) Tổ chức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp:

- Phí giữ xe đạp được thu định kỳ hàng tháng; nếu cha mẹ học sinh tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ.

- Các cơ sở giáo dục có tổ chức hoạt động trông giữ xe đạp phải niêm yết mức thu công khai ; thu quản lý và sử dụng phí theo đúng quy định; sử dụng chứng từ thu theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ; nếu không thực hiện đúng các quy định về thu, quản lý và sử dụng phí thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; số tiền đã thu sai phải được trả lại cho đối tượng nộp phí.

- Tiền thu phí được để lại 100% cho tổ chức thu để trang trải chi phí cho việc trông giữ xe, thu phí, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ tài sản hoặc thuê ngoài tài sản trực tiếp phục vụ công việc trông giữ xe và được cân đối vào dự toán chi hoạt động sự nghiệp hàng năm của đơn vị.

- Việc sử dụng chi phí cho công tác trông giữ xe, thu phí và quyết toán phí thực hiện theo Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC và luật ngân sách nhà nước.

3. Các khoản thu hộ - chi hộ

a) Các khoản thu hộ để mua sắm phục vụ trực tiếp cho học sinh học tập, sinh hoạt như áo quần đồng phục, quần áo thể dục - thể thao, phù hiệu học sinh, vở học tập mang tên trường ... các cơ sở giáo dục cần thống nhất chủ trương, kiểu mẫu với cha mẹ học sinh, để cha mẹ học sinh tự lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức thực hiện thích hợp.

b) Các khoản đóng góp được thoả thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh để thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi dạy, chăm sóc học sinh như: tiền ăn, tiền chăm sóc bán trú, tiền nước uống, ... yêu cầu nhà trường phải thỏa thuận với cha mẹ học sinh về chủ trương, công khai mức thu, nội dung chi đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi.

c) Thu phí Bảo hiểm y tế: Nhà trường vận động cha mẹ học sinh tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình theo đúng qui định của Luật Bảo hiểm y tế, cần giải thích rõ nội dung và tính chất để cha mẹ học sinh không hiểu lầm với các loại bảo hiểm thương mại.

3. Các khoản thu khác:

a) Thu tiền dạy thêm học thêm: Việc tổ chức và thu tiền dạy thêm học thêm thực hiện theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm và các quy định hiện hành của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối với việc phụ đạo học sinh yếu, kém và bồi dưỡng học sinh giỏi: Căn cứ Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm thì việc phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi thuộc trách nhiệm của nhà trường, không thu tiền của học sinh. Do vậy, khi lập kế hoạch dự toán ngân sách, các cơ sở giáo dục công lập căn cứ kết quả phân loại học tập của học sinh năm học trước hoặc khảo sát chất lượng đầu năm học để lập kế hoạch dạy thêm các môn học cho đối tượng được học theo quy định. Kinh phí giảng dạy cho các đối tượng này được xây dựng trong dự toán ngân sách của từng cơ sở giáo dục, tuân theo quy trình lập dự toán của từng cấp ngân sách.

b) Thu tiền học 2 buổi /ngày: Thực hiện theo công văn 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học 2 buổi /ngày đối với các trường trung học và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của các ngành học, bậc học. Các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên có tổ chức dạy hai buổi/ngày nhưng chưa được cân đối đủ định biên theo qui định của Nhà nước thì tạm thời thực hiện mức thu học phí học 2buổi/ngày theo Quyết định 3480/QĐ-UBND ngày 8/10/2004.

c) Các khoản tài trợ cho giáo dục: Thực hiện theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

d) Các khoản đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân thông qua các quỹ xã hội, quỹ từ thiện: thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ, Quyết định số 10/2008/QĐ-BTC ngày 12/02/2008 của Bộ Tài chính. Trong đó, lưu ý các nguyên tắc về thành lập và tổ chức hoạt động của quỹ là nhằm mục đích khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, thể dục thể thao, từ thiện và các mục đích phát triển cộng đồng, không vì mục tiêu lợi nhuận. Mọi khoản thu, chi phải công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.

Các khoản thu khác phải được theo dõi và ghi chép trong sổ sách kế toán của cơ sở giáo dục và báo cáo quyết toán theo quy định hiện hành.

4. Về kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

II. Tổ chức thực hiện.

Để tăng cường công tác quản lý thu, chi, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục, Liên Sở Giáo dục và Đào tạo và Tài chính yêu cầu:

- Tất cả các cơ sở giáo dục đều phải thực hiện quản lý và sử dụng các khoản thu phải đảm bảo yêu cầu dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định tại Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ Tài chính, Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với các khoản thu theo thoả thuận hoặc đóng góp tự nguyện: Các cơ sở giáo dục không được ép buộc cha mẹ học sinh nộp dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là các loại bảo hiểm thương mại, các khoản thu để hỗ trợ CSVC cho nhà trường, thu hỗ trợ hoạt động dạy - học, hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục.

- Trong quá trình tổ chức thu cần chia ra nhiều đợt để phù hợp với thu nhập của đại đa số gia đình hiện nay, đồng thời thực hiện việc miễn giảm theo đúng quy định hiện hành.

III. Công tác thanh tra, kiểm tra.

- Các cơ sở giáo dục phải thường xuyên tự thanh tra, kiểm tra việc quản lý các nguồn thu và thực hiện chế độ công khai theo qui định hiện hành.

- Các cơ quan quản lý giáo dục (cấp Sở, Phòng) đưa nội dung thanh tra các khoản huy động từ cha mẹ học sinh vào trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện có những sai phạm trong công tác thu chi thì kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo qui định của pháp luật.

Công văn này được thực hiện từ năm học 2013-2014 và thay thế công văn số 1635/LN GDĐT-TC ngày 05 tháng 09 năm 2013 của liên ngành Giáo dục và Đào tạo – Tài chính về việc hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2012-2013.

Liên Sở Giáo dục và Đào và Tài chính hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có hình thức xử lý nghiêm đối với đơn vị, cá nhân không thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này./.

 

GIÁM ĐỐC
SỞ TÀI CHÍNH

GIÁM ĐỐC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Phạm Văn Hùng

 

Nơi nhận:
- Các cơ sở giáo dục trong tỉnh;
- UBND tỉnh (báo cáo);.
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Thanh tra tỉnh;
- UBND các huyện, TX H.Thủy, H.Trà TP Huế;
- Phòng TCKH các huyện, TX H.Thủy, H.Trà TP Huế;
- Các phòng, ban, thanh tra Sở GD&ĐT;
- Website của ngành;
- Lưu : VT 2 Sở.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1698/CVLNGDĐT-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1698/CVLNGDĐT-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2013
Ngày hiệu lực29/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/08/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1698/CVLNGDĐT-TC

Lược đồ Công văn 1698/LN GDĐT-TC hướng dẫn khoản thu trong cơ sở giáo dục 2013 2014 Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1698/LN GDĐT-TC hướng dẫn khoản thu trong cơ sở giáo dục 2013 2014 Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1698/CVLNGDĐT-TC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhạm Văn Hùng
        Ngày ban hành29/08/2013
        Ngày hiệu lực29/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/08/2014
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Công văn 1698/LN GDĐT-TC hướng dẫn khoản thu trong cơ sở giáo dục 2013 2014 Thừa Thiên Huế

        Lịch sử hiệu lực Công văn 1698/LN GDĐT-TC hướng dẫn khoản thu trong cơ sở giáo dục 2013 2014 Thừa Thiên Huế