Công văn 16984/BTC-PC

Công văn 16984/BTC-PC theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 16984/BTC-PC theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16984/BTC-PC
V/v theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện công văn số 3151/BKHCN-PC ngày 6 tháng 11 năm 2012 của Bộ Khoa học và công nghệ về việc theo dõi thi tình hình hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (08 đạo luật chuyên ngành Luật KH&CN, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật chuyển giao công nghệ, Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Công nghệ cao, Luật Năng lượng nguyên tử và Luật Đo lường), Bộ Tài chính báo cáo như sau:

1. Về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật

- Để triển khai Luật KH&CN, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật chuyển giao công nghệ, Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Công nghệ cao, Luật Năng lượng nguyên tử và Luật Đo lường, tính đến năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành và phối hợp ban hành 14 Thông tư (Phụ lục 1) và 27 Thông tư liên tịch (Phụ lục 2) góp phần quan trọng vào sự phát triển khoa học và công nghệ.

- Với chức năng quản lý Nhà nước về tài chính, Bộ Tài chính đã chủ động, tích cực, kịp thời ban hành hoặc phối hợp ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về chính sách tài chính trong lĩnh vực khoa học công nghệ;

Về cơ bản, các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính được ban hành tương đối kịp thời đã góp phần thúc đẩy các hoạt động khoa học công nghệ thời gian qua, đặc biệt trong việc sắp xếp đổi mới các tổ chức khoa học công nghệ thuộc các Bộ, ngành, địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay một số văn bản về chính sách tài chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ không còn phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Tài chính đã và đang tích cực phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để xây dựng các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế.

2. Về tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật

- Sau khi các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được ban hành, Bộ đã gửi đăng trên Công báo Chính phủ, trang tin điện tử của Bộ Tài chính để công khai và giúp các cơ quan doanh nghiệp, tổ chức cơ sở nghiên cứu khoa học dễ dàng tiếp cận các văn bản trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Do vậy, đã giúp cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở nghiên cứu khoa học nắm bắt kịp thời, đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Về nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước bố trí cho khoa học và công nghệ theo đúng quy định của Luật Khoa học và công nghệ và tăng dần theo các năm.

3. Kiến nghị, đề xuất

- Liên quan đến việc ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020.

Để có căn cứ xây dựng và thực hiện cơ chế tài chính đối với Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 theo Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Bộ KHCN:

(i) ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia;

(ii) phê duyệt Khung tiêu chí đo lường hoạt động đổi mới để có cơ sở đánh giá mức độ đổi mới công nghệ đối với các đề án đổi mới công nghệ đề nghị Nhà nước hỗ trợ kinh phí;

(iii) sửa đổi Thông tư số 03/2012/TT-BKHCN ngày 18/1/2012 của Bộ KHCN cho phù hợp với phân cấp quản lý doanh nghiệp và đảm bảo tính khả thi của Chương trình.

- Liên quan đến Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật tại Điều 23 quy định về phân công trách nhiệm của các Bộ trong việc xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Chính phủ chưa cụ thể, rõ ràng nên có sự chồng chéo, trùng lặp giữa các Bộ khi ban hành quy chuẩn kỹ thuật. Do vậy, đề nghị Bộ Khoa học và công nghệ trình Chính phủ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể trách nhiệm cũng như thẩm quyền của các Bộ trong việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Ngoài ra, do nhiều văn bản đã ban hành từ lâu, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ chủ động rà soát, phối hợp với Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế những văn bản không còn phù hợp với thực tế.

Đề nghị Bộ Khoa học và công nghệ nghiên cứu, tổng hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ HCSN, NSNN, TCDN, TCT, CST, TCHQ, DTNN;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THÔNG TƯ DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo công văn số: 16984/BTC-PC ngày 06 tháng 12 năm 2012)

 

 

 

 

15/2011/TT-BTC

09/02/2011

24/03/2011

Hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

159/2010/TT-BTC

15/10/2010

27/11/2010

Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

158/2010/TT-BTC

12/10/2010

24/11/2010

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ

76/2010/TT-BTC

17/05/2010

01/07/2010

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

231/2009/TT-BTC

09/12/2009

23/01/2010

Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

200/2009/TT-BTC

15/10/2009

29/11/2009

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ

187/2009/TT-BTC

29/09/2009

13/11/2009

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

22/2009/TT-BTC

04/02/2009

21/03/2009

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

36/2007/TT-BTC

11/04/2007

22/05/2007

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch

38/2006/QĐ-BTC

24/07/2006

14/08/2006

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ

27/2003/TT-BTC

01/04/2003

18/05/2003

Hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam

88/2002/TT-BTC

02/10/2002

17/10/2002

Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ TÀI CHÍNH VÀ CÁC BỘ KHÁC BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo công văn số: 16984/BTC-PC ngày 06 tháng 12 năm 2012)

 

 

 

 

 

130/2011/TTLT-BTC-BKHCN

16/09/2011

01/11/2011

Quy định chế đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

112/2011/TTLT/ BTC-BKHCN

02/08/2011

18/09/2011

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015

101/2011/TTLT/ BTC-BKHCN

08/07/2011

24/08/2011

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015

22/2011/TTLT- BTC-BKHCN

21/02/2011

08/04/2011

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí

211/2010/TTLT-BTC-BKHCN

20/12/2010

15/02/2011

Quy định chế độ tài chính áp dụng đối với Phòng thí nghiệm trọng điểm

28/2010/TTLT-BTC-BKHCN

03/03/2010

17/04/2010

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

145/2009/TTLT- BTC-BKHCN

17/07/2009

31/08/2009

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật

34/2009/TTLT-BTC-BKHCN

24/02/2009

10/04/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư liên tịch số 39/2005/TTLT/BTC-BKHCN ngày 23/5/2005 Hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2010”

05/2008/TTLT-BCA-BKHCN-BTC

14/11/2008

16/12/2008

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 169/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 nám 2007 của Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an

06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV

18/06/2008

24/09/2008

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

152/2007/TTLT/BTC-BKHCN

17/12/2007

14/01/2008

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với hoạt động tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart)

129/2007/TTLT/BTC-BKHCN

02/11/2007

11/12/2007

Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

44/2007/TTLT/ BTC-BKHCN

07/05/2007

22/06/2007

Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

29/2007/TTLT/ BTC-BKHCN

03/04/2007

09/05/2007

Hướng dẫn quản lý tài chính các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010

102/2006/TTLT/BTC-BKHCN

31/10/2006

01/12/2006

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

93/2006/TTLT/ BTC-BKHCN

04/10/2006

06/11/2006

Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

12/2006/TTLT/ BKHCN-BTC-BNV

05/06/2006

29/06/2006

Hướng dẫn thực hiện Nghị đinh số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

39/2005/TTLT/ BTC-BKHCN

23/05/2005

15/07/2005

Hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2010”

129/2004/TTLT/BTC-BKHCN

29/12/2004

 

Hướng dẫn thi hành các biện pháp kiểm soát biên giới về sở hữu công nghiệp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

101/2004/TTLT/BTC-BKHCN

29/10/2004

 

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 35/2002/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 18/4/2002 hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước

101/2004/TTLT/BTC-BKHCN

29/10/2004

25/11/2004

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 35/2002/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 18/4/2002 hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước

85/2004/TTLT/ BTC-BKHCN

20/08/2004

 

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án khoa học và công nghệ được ngân sách nhà nước hỗ trợ và có thu hồi kinh phí

25/2003/TTLT/ BKHCN-BTC

25/08/2003

 

Bổ sung một số quy định tại TTLT số 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC ngày 28/11/2000 hướng dẫn thực hiện NĐ 119/1999/NĐ-CP về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ

35/2002/TTLT/ BTC-BKHCNMT

18/04/2002

18/04/2002

Hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước

45/2001/TTLT/ BTC-BKHCNMT

18/06/2001

03/07/2001

Hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

12/2001/TTLT/ BTC-BKHCNMT

13/02/2001

27/02/2001

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn kinh phí thu hồi từ các nhệm vụ khoa học, công nghệ

12/01/TTLT-BTC-BKHCNMT

13/02/2001

01/03/2001

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn kinh phí thu hồi từ các nghiệp vụ khoa học, công nghệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 16984/BTC-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu16984/BTC-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2012
Ngày hiệu lực06/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 16984/BTC-PC theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 16984/BTC-PC theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu16984/BTC-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành06/12/2012
        Ngày hiệu lực06/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 16984/BTC-PC theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học

           Lịch sử hiệu lực Công văn 16984/BTC-PC theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học

           • 06/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực