Công văn 170/SXD-GĐKT

Công văn 170/SXD-GĐKT hướng dẫn hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 170/SXD-GĐKT hướng dẫn hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 170/SXD-GĐKT
V/v Hướng dẫn hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

Vị Thanh, ngày 28 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã;
- Các tổ chức, cá nhân tham gia trong hoạt động xây dựng.

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ Công văn số 544/UBND-NCTH ngày 21/3/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang v/v Thống nhất chủ trương điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2008 theo nội dung Tờ trình số 132/TTr-SXD ngày 14/3/2008 của Sở Xây dựng; Giao Giám đốc Sở Xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn cho các Chủ đầu tư triển khai thực hiện
.
Sở Xây dựng
hướng dẫn hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước của địa phương theo chế độ tiền lương mới áp dụng cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang với các nội dung như sau:

I/ Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng:

1/ Điều chỉnh chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo Bộ đơn giá xây dựng công trình của tỉnh Hậu Giang năm 2006 (phần xây dựng và lắp đặt) nhân với hệ số điều chỉnh KNC= 1,543.

2/ Điều chỉnh chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình lập theo Bộ đơn giá xây dựng công trình của tỉnh Hậu Giang năm 2006 (phần xây dựng và lắp đặt) nhân với hệ số điều chỉnh KMTC= 1,134.

3/ Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm: Trực tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính bằng định mức tỷ lệ (%) theo quy định hiện hành.

II/ Một số khoản mục chi phí khác:

1/ Chi phí khảo sát xây dựng:

Chi phí nhân công trong đơn giá khảo sát xây dựng lập theo Bộ đơn giá xây dựng công trình (phần khảo sát xây dựng) của tỉnh Hậu Giang năm 2006 được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNCKS= 1,543.

2/ Các chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình: được tính theo các quy định hiện hành.

Chi phí nhân công trong dự toán thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng xác định theo Định mức, đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh KĐC NCTN = 2,83.

Riêng đối với dự toán chi phí trước thuế cho công tác quy hoạch xây dựng đô thị xác định trên cơ sở Định mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCQHXD= 1,25.

III/ Tổ chức thực hiện:

Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo các quy định trên được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, cụ thể như sau:

1. Những dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật) đã hoặc đang lập nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư thì tổng mức đầu tư được điều chỉnh phù hợp với quy định này.

2. Những dự án đầu tư xây dựng đang lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán, tổng dự toán thì giá trị xây lắp các hạng mục công trình và các khoản mục chi phí khác trong dự toán, tổng dự toán được xác định theo quy định tại điểm I và II nêu trên.

3. Những công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán, tổng dự toán thì giải quyết như sau:

a. Nếu chưa có quyết định phê duyệt chỉ định thầu, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư tự thực hiện việc điều chỉnh lại dự toán, tổng dự toán theo quy định mới.

b. Nếu đã có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, đang tổ chức đấu thầu, chủ đầu tư thực hiện bổ sung dự toán và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lại giá gói thầu.

c. Nếu đang trong giai đoạn xét thầu:

Trường hợp giá dự thầu của các nhà thầu sau khi sửa lỗi số học, hiệu chỉnh sai lệch và điều chỉnh bổ sung theo chế độ tiền lương mới nhưng có giá đề nghị trúng thầu thấp hơn giá gói thầu được duyệt thì chủ đầu tư tiếp tục trình kết quả đấu thầu theo quy định.

Trường hợp giá dự thầu của các nhà thầu sau khi sửa lỗi số học, hiệu chỉnh sai lệch và điều chỉnh bổ sung theo chế độ tiền lương mới nhưng có giá đề nghị trúng thầu vượt giá gói thầu được duyệt thì chủ đầu tư điều chỉnh giá trị dự toán công trình, hạng mục công trình theo chế độ tiền lương mới; trình điều chỉnh giá gói thầu trước khi trình kết quả đấu thầu theo quy định.

d. Đối với các công trình đã có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu của cấp có thẩm quyền hoặc đã ký hợp đồng giao nhận thầu thì chủ đầu tư tiếp tục triển khai các bước tiếp theo, sau đó điều chỉnh và phê duyệt lại tổng dự toán, dự toán theo quy định mới để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng. Trường hợp vượt giá gói thầu thì chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh lại giá gói thầu.

4. Các công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang:

- Các công trình, hạng mục công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng mà cấp có thẩm quyền chưa quyết định thực hiện chuyển tiếp việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ: chủ đầu tư xác định giá trị khối lượng xây dựng đã thực hiện đến hết ngày 31/12/2007 và giá trị khối lượng xây dựng còn lại thực hiện từ ngày 01/01/2008 để áp dụng theo quy định mới.

- Các công trình, hạng mục công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư sử dụng chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá để điều chỉnh cơ cấu chi phí trong dự toán xây dựng công trình.

- Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện từ 01/01/2008 theo hợp đồng và các điều kiện đã thoả thuận ký kết trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng thương thảo bổ sung hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định.

- Không áp dụng điều chỉnh theo quy định trên đối với các công trình, hạng mục công trình có khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2008 đã được nghiệm thu thanh quyết toán xong hoặc do chậm tiến độ xây dựng so với thời gian cam kết trong hợp đồng thuộc lỗi của nhà thầu xây dựng.

5. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện và phê duyệt kết quả điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do áp dụng chế độ tiền lương mới.

Trường hợp vượt dự toán, tổng dự toán nhưng không vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt lại đồng thời báo cáo với người quyết định đầu tư.

Trường hợp vượt tổng mức đầu tư (đối với các công trình, hạng mục công trình chưa thực hiện chuyển tiếp việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ và không do yếu tố phát sinh khác), chủ đầu tư vẫn triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đồng thời điều chỉnh tổng mức đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh theo đúng quy định hiện hành, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng các công trình.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phòng QLĐT; Hạ tầng kinh tế;
- Các Ban QLDA;
- Lưu VP, GĐKT.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thiện Nhơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 170/SXD-GĐKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu170/SXD-GĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2008
Ngày hiệu lực28/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 170/SXD-GĐKT

Lược đồ Công văn 170/SXD-GĐKT hướng dẫn hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 170/SXD-GĐKT hướng dẫn hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu170/SXD-GĐKT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýNguyễn Thiện Nhơn
        Ngày ban hành28/03/2008
        Ngày hiệu lực28/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 170/SXD-GĐKT hướng dẫn hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

         Lịch sử hiệu lực Công văn 170/SXD-GĐKT hướng dẫn hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

         • 28/03/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/03/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực