Công văn 1708TCHQ-KTSTQ

Công văn số 1708 TCHQ-KTSTQ ngày 16/04/2004 của Tổng cục Hải quan về việc kế hoạch triển khai kiểm tra sau thông quan đối với những lô hàng nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm Thông tư số 08

Nội dung toàn văn Công văn 1708 TCHQ-KTSTQ kế hoạch triển khai kiểm tra sau thông quan lô hàng nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1708 TCHQ-KTSTQ
V/v kế hoạch triển khai KTSTQ đối với những lô hàng nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm quy định tại Thông tư số 08

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi: Các cục hải quan tỉnh, thành phố

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công văn số 5968/TCHQ-KTSTQ ngày 21 tháng 11 năm 2003 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra hồ sơ có dấu hiệu vi phạm quy định tại Thông tư số 08/2002/TT/BTC ngày 23 tháng 01 năm 2002 của Bộ Tài chính (Thông tư số 08), Tổng cục Hải quan xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra sau thông quan trong tháng 4 và tháng 5 của toàn Ngành.

Qua thực tế kiểm tra tại một số Cục Hải quan địa phương cho thấy Doanh nghiệp lợi dụng chính sách ưu đãi về giá tính thuế để gian lận, cụ thể là:

- Doanh nghiệp ký hợp đồng nhập khẩu với giá thấp, thoả thuận Điều Khoản thanh toán trả tiền chậm, lập hoá đơn thương mại trị giá thấp và khai báo hải quan theo trị giá hợp đồng và hoá đơn.

- Đến thời hạn thanh toán, Doanh nghiệp lại thanh toán phương thức khác như: thanh toán biên mậu, thanh toán hối phiếu chuyển tiền, thanh toán bù trừ, chứng từ chuyên dùng tiền mặt... không đúng với 5 phương thức thanh toán quốc tế (L/C, TTR, T/T, D/A, D/P) quy định tại Thông tư số 08 hoặc không thanh toán qua Ngân hàng; thanh toán không đúng thời hạn; thanh toán trị giá thực lô hàng cao hơn hoặc thấp hơn trị giá khai báo hải quan; thanh toán một phần trị giá qua Ngân hàng, phần còn lại không thanh toán qua hệ thống Ngân hàng; thanh toán qua nhiều ngân hàng khác nhau.

Để chống thất thu thuế qua giá tính thuế, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện một số công việc sau:

1. Đối với cấp Chi cục Hải quan:

a. Tiếp tục tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm nêu trên từ ngày 20 tháng 02 năm 2002 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2003 (các hò sơ từ ngày 01 tháng 11 năm 2003 trở đi sẽ tổ chức làm sau) đã được hưởng giá tính thuế nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ngoại thương. Trước mắt tập trung thực hiện kiểm tra đối với những trường hợp mặt hàng có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi trên 5% và thuộc Bảng giá tối thiểu của Bộ Tài chính và Bảng giá kiểm tra của Tổng cục Hải quan.

b. Có văn bản mời các Doanh nghiệp thuộc đối tượng trên đến Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng để làm việc, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp và xuất trình hồ sơ, chứng từ thanh toán và những tài liệu có liên quan.

Cơ quan Hải quan kiểm tra đối chiếu hồ sơ, chứng từ do Doanh nghiệp xuất trình với tài liệu đã thu thập, xác minh và giải thích để Doanh nghiệp thấy rõ sai phạm và tự nguyện khắc phục. Lập biên bản làm việc, trường hợp Doanh nghiệp tự nguyện khắc phục thì xác định số thuế phải truy thu và ra quyết định truy thu. Nếu Doanh nghiệp không tự nguyện khắc phục thì chuyển Cục Hải quan tỉnh, thành phố để tiến hành xác minh tại cơ quan Ngân hàng và kiểm tra sau thông quan tại Doanh nghiệp.

c. Tổng hợp, báo cáo và bàn giao hồ sơ những lô hàng có dấu hiệu vi phạm (theo mẫu số 1 kèm) cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

2. Đối với cấp Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

a. Tổng hợp và phân loại hồ sơ theo hướng trọng tâm, trọng Điểm: Lựa chọn các lô hàng có giá trị lớn, thuế suất cao, nằm trong Bảng giá tối thiểu của Bộ Tài chính và Bảng giá kiểm tra của Tổng cục Hải quan, Doanh nghiệp thường xuyên vi phạm Luật Hải quan để tiến hành trước.

b. Tiến hành xác minh tại cơ quan Ngân hàng nơi Doanh nghiệp thanh toán lô hàng nhập khẩu: Xác minh tính hợp pháp hợp lệ của chứng từ thanh toán, thời Điểm thanh toán, trị giá thanh toán, số hiệu tài Khoản, đối tượng được thanh toán, tính phù hợp giữa hồ sơ do doanh nghiệp xuất trình và hồ sơ do ngân hàng cung cấp, các Khoản thanh toán khác của Doanh nghiệp thông qua Ngân hàng...

c. Có công văn (nêu rõ những hồ sơ, chứng từ thanh toán và sổ sách, chứng từ kế toán cần nộp bổ sung hoặc xuất trình) mời các Doanh nghiệp đến để kiểm tra đối chiếu hồ sơ, sổ sách, chứng từ do Doanh nghiệp xuất trình với tài liệu đã thu thập, xác minh và giải thích để Doanh nghiệp thấy rõ sai phạm và tự nguyện khắc phục.

- Trường hợp Doanh nghiệp tự nguyện khắc phục thì xác định số thuế phải truy thu và ra quyết định truy thu theo kết quả tại Biên bản làm việc.

- Trường hợp Doanh nghiệp cố tình không thực hiện yêu cầu của cơ quan Hải quan thì tiến hành kiểm tra sau thông quan theo quy định. Căn cứ quy định của pháp luật và kết quả tại Biên bản kiểm tra sau thông quan để ra quyết định truy thu.

d. Đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm mà trụ sở đóng tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác thì lập danh sách để chuyển cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đó để tiến hành xác minh làm rõ và kiểm tra sau thông quan theo quy định tại Thông tư số 96/2003/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Bộ Tài chính và Quy trình nghiệp vụ ban hành kèm Quyết định số 1564/TCHQ/QĐ/KTSTQ ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Để triển khai có hiệu quả Tổng cục Hải quan yêu cầu Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra sau thông quan tại đơn vị mình, phối hợp chặt chẽ các bộ phận chức năng để thực hiện có hiệu quả, cử các đoàn công tác xuống các Chi cục Hải quan để hướng dẫn các đơn vị thực hiện. Đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2004, các đơn vị tiến hành sơ kết đợt 1 và báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan (theo mẫu số 2 kèm). Trong thời gian này, Cục Kiểm tra sau thông quan có trách nhiệm cử các đoàn công tác tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố trọng Điểm để hướng dẫn và phối hợp thực hiện theo nội dung công văn này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Tổng cục Hải quan (Cục Kiểm tra sau thông quan) để được hướng dẫn cụ thể.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An


Cục Hải quan tỉnh, TP...................

Chi cục Hải quan............................

Mẫu số 01

Ngày....... tháng....... năm 2004

BÁO CÁO CHI TIẾT VỀ DOANH NGHIỆP CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM THÔNG TƯ SỐ 08/2002/TT/BTC NGÀY 23/01/2002

- Tên Doanh nghiệp:..........................................................................................................

- Mã số thuế:......................................................................................................................

- Địa chỉ:............................................................................................................................

- Loại hình:........................................................................................................................

- Tổng số thuế dự kiến truy thu = Tổng số các cột 3 của Mục 1 và 2.

1. Phương thức thanh toán biên mậu:

TT

Tờ khai HQ (số/ngày)

Số thuế dự kiến phải truy thu (1.000đ)

Loại chứng từ thanh toán

Tên, địa chỉ, Ngân hàng thanh toán

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

2. Thanh toán trả tiền chậm:

TT

Tờ khai HQ (số/ngày)

Số thuế dự kiến phải truy thu (1.000đ)

Dấu hiệu vi phạm

Tên, địa chỉ Ngân hàng thanh toán

Ghi chú

Không thanh toán

Không đúng Hợp đồng

Về trị giá

Về ĐK khác

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC HẢI QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn:

1. Phương thức thanh toán biên mậu:

- Cột số 2: Ghi số TK, ngày đăng ký theo thứ tự thời gian đăng ký;

- Cột số 3: Ghi số thuế dự kiến truy thu;

- Cột số 4: Ghi cụ thể loại chứng từ thanh toán: hối phiếu, thanh toán bù trừ...

2. Thanh toán trả tiền chậm:

- Cột số 2: Ghi số TK, ngày đăng ký theo thứ tự thời gian đăng ký;

- Cột số 3: Ghi số thuế dự kiến truy thu;

* Đánh dấu (x) về dấu hiệu vi phạm vào từng cột:

- Cột số 4: Nếu doanh nghiệp đã quá hạn thanh toán ghi trên hợp đồng mà DN không xuất trình được chứng từ thanh toán;

- Cột số 5: Thanh toán không đúng trị giá lô hàng;

- Cột số 6: Thanh toán không đúng về: thời gian, tài Khoản...

Lưu ý: Mẫu báo cáo này thay thế mẫu báo cáo đã ban hành kèm theo công văn 5968/TCHQ-KTSTQ.


Cục Hải quan tỉnh, TP...................

Mẫu số 01

Ngày....... tháng....... năm 2004

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ CÁC DOANH NGHIỆP CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM THÔNG TƯ SỐ 08/2002/TT/BTC NGÀY 23/01/2002

TT

Tên doanh nghiệp

Dấu hiệu vi phạm

Ghi chú

Biên mậu

Trả tiền chậm

Tổng số tờ khai

Tổng số tiền thuế dự kiến truy thu

Tổng số tờ khai

Không thanh toán

Không đúng trị giá

Không đúng ĐK khác

Tổng số tiền thuế dự kiến truy thu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số thuế dự kiến truy thu tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố = Cột số 4 + Cột số 9.

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH, THÀNH PHỐ

(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn: Mẫu số 2 được tổng hợp trên cơ sở số liệu chi Tiết trên Mẫu số 1.

- Cột số 3: Ghi tổng số TK của từng DN.

- Cột số 4: Ghi tổng số tiền thuế dự kiến truy thu của từng DN.

- Cột số 5: Ghi tổng số TK = cột số 6 + cột số 7 + cột số 8.

- Cột số 6: Tổng số TK doanh nghiệp đã quá hạn thanh toán ghi trên hợp đồng mà DN không xuất trình được chứng từ thanh toán.

- Cột số 7: Tổng số TK thanh toán không đúng trị giá lô hàng.

- Cột số 8: Tổng số TK thanh toán không đúng về thời gian, tài Khoản, thanh toán không đúng ngân hàng ghi trên hợp đồng...

- Cột số 9: Ghi tổng số tiền thuế dự kiến truy thu của từng DN.

Lưu ý: Mẫu báo cáo này thay thế mẫu báo cáo đã ban hành kèm công văn 5968/TCHQ-KTSTQ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1708TCHQ-KTSTQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1708TCHQ-KTSTQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2004
Ngày hiệu lực16/04/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1708TCHQ-KTSTQ

Lược đồ Công văn 1708 TCHQ-KTSTQ kế hoạch triển khai kiểm tra sau thông quan lô hàng nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1708 TCHQ-KTSTQ kế hoạch triển khai kiểm tra sau thông quan lô hàng nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1708TCHQ-KTSTQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành16/04/2004
        Ngày hiệu lực16/04/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1708 TCHQ-KTSTQ kế hoạch triển khai kiểm tra sau thông quan lô hàng nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1708 TCHQ-KTSTQ kế hoạch triển khai kiểm tra sau thông quan lô hàng nhập khẩu

           • 16/04/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/04/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực