Công văn 1714/TCT-CS

Công văn số 1714/TCT-CS về việc tài sản cố định của đơn vị sự nghiệp có thu do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1714/TCT-CS TSCĐ của đơn vị sự nghiệp có thu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1714/TCT-CS
V/v TSCĐ của đơn vị sự nghiệp có thu

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Viện Điều tra quy hoạch rừng

Trả lời công văn số 867/ĐTQHR-KTTC ngày 27/12/2007 của Viện điều tra quy hoạch rừng về tài sản cố định của đơn vị sự nghiệp có thu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 quy định: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (dưới đây gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ đối tượng quy định tại Điều 2 của Luật này”.

Tại Điều 3 Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định đơn vị sự nghiệp có sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc “tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ”

Tại khoản 2 Điều 7 Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định: thu nhập từ thanh lý tài sản là khoản thu nhập khác phải chịu thuế TNDN.

Tại Điều 10 mục I chương III Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập quy định:

“Điều 10. Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước

Đơn vị sự nghiệp có các hoạt động dịch vụ phải đăng ký, kê khai, nộp đủ các loại thuế và các khoản khác (nếu có), được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật”.

Tại điểm 2, mục IV Thông tư số 43/2006/NĐ-CP">71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP (nêu trên) quy định: “Tiền trích khấu hao và tiền thu do thanh lý (sau khi trừ chi phí thanh lý) của tài sản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, được để lại và hạch toán vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp đảm bảo chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động)”

Căn cứ các quy định nêu trên, Viện Điều tra quy hoạch rừng là đơn vị sự nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh thì phải nộp thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN. Trường hợp Viện Điều tra quy hoạch rừng có phát sinh thu nhập từ thanh lý tài sản cố định thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước thì khoản thu nhập này hạch toán vào thu nhập khác và chịu thuế TNDN, phần lợi nhuận sau khi nộp thuế TNDN được hạch toán vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Viện điều tra quy hoạch rừng biết và đề nghị Viện Điều tra quy hoạch rừng liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế TP Hà Nội
- Vụ Pháp chế,
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1714/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1714/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/05/2008
Ngày hiệu lực 02/05/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1714/TCT-CS

Lược đồ Công văn 1714/TCT-CS TSCĐ của đơn vị sự nghiệp có thu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1714/TCT-CS TSCĐ của đơn vị sự nghiệp có thu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1714/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 02/05/2008
Ngày hiệu lực 02/05/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1714/TCT-CS TSCĐ của đơn vị sự nghiệp có thu

Lịch sử hiệu lực Công văn 1714/TCT-CS TSCĐ của đơn vị sự nghiệp có thu

  • 02/05/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/05/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực