Công văn 1715/CT-CS

Công văn 1715/CT-CS năm 2012 chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm do Tổng cục Chính trị ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1715/CT-CS 2012 trợ cấp một lần đối với sĩ quan quân nhân nghỉ hưu trước hạn tuổi


QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
VIỆT NAM
TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1715/CT-CS
V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thực hiện Chỉ thị số 328-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương

Căn cứ Chỉ thị số 328-CT/QUTW ngày 26/6/2012 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 22/12/2008 của Bộ Chính trị (khóa X); thực hiện Kết luận của Quân ủy Trung ương (tại Công văn số 490-TB/VPQU ngày 06/9/2012 của Văn phòng Quân ủy Trung ương) về việc giải quyết vướng mắc phát sinh trong thực hiện Chỉ thị nêu trên; sau khi thống nhất với Bộ Tổng Tham mưu (tại Công văn số 731/CQL-QSCS ngày 15/10/2012), Tổng cục Chính trị hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Cấp bậc quân hàm để xác định hạn tuổi cao nhất của sĩ quan khi nghỉ hưu trước tuổi để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ và Chỉ thị số 328-CT/QUTW ngày 26/6/2012 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương là cấp bậc quân hàm tại thời điểm có quyết định về việc nghỉ hưu (nghỉ chuẩn bị hưu) của cấp có thẩm quyền. Cụ thể như sau:

a) Cấp bậc quân hàm tại thời điểm sĩ quan có quyết định về việc nghỉ hưu (nghỉ chuẩn bị hưu) đúng với trần quân hàm theo quyết định tổ chức biên chế trần quân hàm Bộ Quốc phòng đã ban hành (theo quyết định mới nhất).

Trường hợp các chức danh chưa được Bộ Quốc phòng quyết định trần quân hàm thì việc xác định cấp bậc quân hàm cao nhất của các chức danh đó được thực hiện như sau:

- Lấy nhóm chức vụ làm cơ sở để xác định trần quân hàm, cụ thể: Nhóm 7 quân hàm cao nhất là Đại tá; nhóm 8 quân hàm cao nhất là Thượng tá; nhóm 9 và nhóm 10 quân hàm cao nhất là Trung tá; nhóm 11 là Thiếu tá; nhóm 12 là Đại úy; nhóm 13 là Thượng úy (chỉ áp dụng cho các chức danh không xác định trần quân hàm, nếu đã xác định cả trần quân hàm và nhóm chức vụ thì lấy trần quân hàm để xác định).

- Trường hợp chưa xác định trần quân hàm và nhóm chức vụ thì căn cứ vào quyết định xác định tương đương chức danh nào thì lấy trần quân hàm của chức danh đó.

b) Nếu sĩ quan vừa có trần quân hàm của chức danh đang đảm nhiệm theo quy định của Bộ Quốc phòng vừa có trần quân hàm theo chức danh khoa học (chức danh khoa học được Hội đồng chức danh khoa học của cấp có thẩm quyền quyết định) thì lấy trần quân hàm cao nhất để xác định trần quân hàm của sĩ quan đó.

c) Trường hợp sĩ quan do yêu cầu của tổ chức hoặc do đơn vị sáp nhập, giải thể được giao nhiệm vụ về công tác ở vị trí có chức danh hoặc trần quân hàm thấp hơn, nhưng trong thời hạn (niên hạn) đã được phong, thăng quân hàm cao hơn so với chức danh đang đảm nhiệm (do được lấy trần quân hàm của chức danh trước đó) thì lấy trần quân hàm của chức danh trước đó để xác định.

d) Trường hợp sĩ quan không thuộc đối tượng tại điểm a, b, c nêu trên có cấp bậc quân hàm cao hơn trần quân hàm so với chức danh đang đảm nhiệm, khi nghỉ hưu, nếu đủ điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo quy định thì cấp bậc quân hàm để xác định hạn tuổi cao nhất của sĩ quan để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần là cấp bậc quân hàm đúng theo trần quân hàm của chức danh đang đảm nhiệm đã được Bộ Quốc phòng ban hành.

2. Trường hợp đã được Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xem xét vận dụng thăng quân hàm cao hơn một bậc so với cấp bậc quân hàm cao nhất quy định của chức danh đang đảm nhiệm, nếu tổ chức không còn nhu cầu sử dụng, khi nghỉ hưu, đủ điều kiện thì được xét hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ. Cấp bậc quân hàm để xác định hạn tuổi cao nhất tương ứng phải căn cứ vào trần quân hàm quy định về chức danh của cấp có thẩm quyền quyết định ban hành mà sĩ quan đang đảm nhiệm (không tính theo cấp bậc quân hàm đã được vận dụng thăng cao hơn một bậc). Trường hợp này, tiền lương làm căn cứ tính hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi là tiền lương bình quân của 5 năm cuối (60 tháng) trước khi nghỉ hưu.

Ví dụ 1: Đồng chí Nguyễn Văn An, sinh tháng 7/1960, nhập ngũ 3/1979, Thượng tá, chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện thuộc địa bàn huyện biên giới; tháng 9/2009 được Bộ Quốc phòng vận dụng thăng quân hàm Đại tá; do quân đội không còn nhu cầu sử dụng, đồng chí An được cấp có thẩm quyền quyết định về việc nghỉ hưu (nghỉ chuẩn bị hưu) kể từ ngày 01/8/2011; có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng kể từ ngày 01/8/2012 (52 tuổi). Theo quy định, đồng chí An thuộc đối tượng nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm. Cấp bậc quân hàm để xác định hạn tuổi cao nhất thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đồng chí An là cấp bậc quân hàm Thượng tá (tính theo trần quân hàm cao nhất của chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện), không tính theo cấp bậc quân hàm Đại tá (cấp bậc quân hàm đã được vận dụng thăng cao hơn một bậc); số năm nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất, được xác định theo cấp bậc quân hàm Thượng tá là 02 năm (54 tuổi - 52 tuổi).

Tiền lương làm căn cứ tính hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất đối với đồng chí An là tiền lương bình quân của 5 năm cuối (60 tháng), tính từ tháng 8/2007 đến tháng 7/2012.

Ví dụ 2: Đồng chí Trần Văn Quang, sinh tháng 3/1963, nhập ngũ 3/1982, chức vụ trợ lý Phòng Tổ chức, Cục Chính trị quân khu; tháng 8/2004 được thăng quân hàm Trung tá; tháng 8/2009 được Bộ Quốc phòng vận dụng thăng quân hàm Thượng tá (đồng chí Quang đã qua chiến đấu); do quân đội không còn nhu cầu sử dụng, đồng chí Quang được cấp có thẩm quyền quyết định về việc nghỉ hưu (nghỉ chuẩn bị hưu) kể từ ngày 01/9/2011; có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng kể từ ngày 01/9/2012 (49 tuổi 5 tháng). Theo quy định, đồng chí Quang thuộc đối tượng nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất. Cấp bậc quân hàm để xác định hạn tuổi cao nhất thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đồng chí Quang là cấp bậc quân hàm Trung tá (tính theo trần quân hàm cao nhất của chức danh trợ lý cấp quân khu, quân chủng), không tính theo cấp bậc quân hàm Thượng tá (cấp bậc quân hàm đã được vận dụng thăng cao hơn một bậc); số năm nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất, được xác định theo cấp bậc quân hàm Trung tá là 01 năm 7 tháng (51 tuổi - 49 tuổi 5 tháng).

Tiền lương làm căn cứ tính hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất đối với đồng chí Quang là tiền lương bình quân của 5 năm cuối (60 tháng), tính từ tháng 9/2007 đến tháng 8/2012.

3. Nội dung hướng dẫn tại điểm 1, điểm 2 nêu trên thực hiện thống nhất đối với những sĩ quan có quyết định về việc nghỉ hưu (nghỉ chuẩn bị hưu) kể từ ngày 01/7/2008 nay được xét hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Chỉ thị số 328-CT/QUTW ngày 26/6/2012 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương và Hướng dẫn số 918/HD-CT-TM ngày 29/6/2012 của Tổng cục Chính trị - Bộ Tổng Tham mưu.

Nhận được hướng dẫn này, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cơ quan, đơn vị kịp thời triển khai thực hiện; quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Tổng cục Chính trị để được xem xét, đề xuất, giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trung tướng Đào Duy Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1715/CT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1715/CT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2012
Ngày hiệu lực01/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1715/CT-CS

Lược đồ Công văn 1715/CT-CS 2012 trợ cấp một lần đối với sĩ quan quân nhân nghỉ hưu trước hạn tuổi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1715/CT-CS 2012 trợ cấp một lần đối với sĩ quan quân nhân nghỉ hưu trước hạn tuổi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1715/CT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Chính trị
        Người kýĐào Duy Minh
        Ngày ban hành01/11/2012
        Ngày hiệu lực01/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1715/CT-CS 2012 trợ cấp một lần đối với sĩ quan quân nhân nghỉ hưu trước hạn tuổi

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1715/CT-CS 2012 trợ cấp một lần đối với sĩ quan quân nhân nghỉ hưu trước hạn tuổi

           • 01/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực