Công văn 1730/LĐTBXH-KHTC

Công văn 1730/LĐTBXH-KHTC năm 2014 về kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương thực hiện rà soát chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo Chỉ thị 23/CT-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1730/LĐTBXH-KHTC 2014 kinh phí hỗ trợ rà sóat ưu đãi người có công theo 23/CT-TTg


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1730/LĐTBXH-KHTC
V/v kinh phí hỗ trợ từ NSTW thực hiện rà soát chính sách ưu đãi NCC với cách mạng theo Chỉ thị số 23/CT-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015; căn cứ Chương trình phối hợp số 4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW ngày 05/12/2013 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban thường trực Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và công văn số 4827/BTC-HCSN ngày 15/4/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kinh phí thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; sau khi thống nhất với Bộ Tài chính tại công văn số 6771/BTC-HCSN ngày 23/5/2014 về việc góp ý dự thảo công văn hướng dẫn kinh phí rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ hướng dẫn thêm về kinh phí thực hiện rà soát chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo Chỉ thị số 23/CT-TTg từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng như sau:

1/ Về xây dựng dự toán:

Căn cứ định mức khoán theo số phiếu tối thiểu đối với địa phương tại Phụ lục kèm theo công văn này, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định số phiếu tối thiểu phải thực hiện rà soát/ngày công làm việc của một cán bộ tham gia rà soát phù hợp với điều kiện thực tế về số lượng đối tượng và điều kiện địa lý của từng xã/phường/thị trấn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố xây dựng dự toán kinh phí thực hiện trên cơ sở số phiếu phải rà soát ở địa phương theo định mức khoán nêu trên đảm bảo hoàn thành việc rà soát trong thời gian từ ngày 30/5/2014 đến ngày 30/11/2014, cụ thể như sau:

- Năm 2014: Trước mắt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố tạm thời bố trí từ phí quản lý kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2014 đã được thông báo để thực hiện, đồng thời xây dựng dự toán kinh phí rà soát năm 2014 của địa phương (Theo mẫu đính kèm công văn này) và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 10/6/2014 để tổng hợp gửi Bộ Tài chính thẩm định, bổ sung kinh phí theo quy định.

- Năm 2015: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố xây dựng dự toán kinh phí thực hiện rà soát của địa phương chung với dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2015 (Ghi riêng nội dung chi rà soát) và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tổng hợp gửi Bộ Tài chính theo quy định.

2/ Về nội dung chi và nguồn kinh phí đảm bảo:

2.1/ Nội dung chi từ ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công để rà soát chính sách người có công theo Chỉ thị số 23/CT-TTg:

- Chi hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia Chương trình phối hợp tổng rà soát, đi rà soát và điền phiếu rà soát tại xã, phường mức tối đa là: 100.000 đồng/1 ngày/1 người/số phiếu theo định mức khoán tương ứng đối với từng địa phương hướng dẫn tại mục 1 của công văn này.

- Chi hỗ trợ các hoạt động để triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công tác rà soát (Họp, hội nghị, tập huấn, tuyên truyền, in ấn văn bản, tài liệu, phiếu rà soát, biểu mẫu phục vụ rà soát, kiểm tra, giám sát rà soát, báo cáo kết quả rà soát và các nội dung công việc khác liên quan) ở các cấp: bình quân 20.000.000 đồng/ 01 xã, phường, thị trấn; 30.000.000 đồng/ 01 quận, huyện; 200.000.000 đồng/ 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ dự toán được giao, quy mô phiếu (đối tượng), điều kiện cụ thể của địa phương để quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho từng quận/huyện, xã/phường/thị trấn đảm bảo hoàn thành công tác rà soát trên địa bàn.

2.2/ Ngân sách địa phương:

Ngoài nội dung chi, mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương nêu trên, ngân sách địa phương bố trí bổ sung kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, nội dung công việc phát sinh và các nội dung chi khác theo hướng dẫn tại công văn số 4827/BTC-HCSN ngày 15/4/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kinh phí thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3/ Về việc quản lý, sử dụng kinh phí rà soát:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố căn cứ dự toán được giao, các chính sách, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành; nội dung chi theo hướng dẫn tại công văn số 4827/BTC-HCSN ngày 15/4/2014 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn này để triển khai thực hiện tổng rà soát chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, điện thoại: 043.8.269.544) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Cục Người có công;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Phụ lục số 01-KP/RSNCC

 

KHOÁN ĐỊNH MỨC RÀ SOÁT THEO PHIẾU TẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo công văn số 1730/LĐTBXH-KHTC ngày 26/5/2014)

STT

Tỉnh, thành phố

STT

Tỉnh, thành phố

I

17 tỉnh, thành phố: 7 phiếu/ ngày/1CB rà soát

II

26 tỉnh, tp: 5 phiếu/ ngày/1CB rà soát

1

Thành phố Hà Nội

1

Tỉnh Thái Nguyên

2

TP Hải Phòng

2

Tỉnh Phú Thọ

3

Tỉnh Vĩnh Phúc

3

Tỉnh Hòa Bình

4

Tỉnh Bắc Ninh

4

Tỉnh Quảng Ninh

5

Tỉnh Hải Dương

5

Tỉnh Thanh Hóa

6

Tỉnh Hưng Yên

6

Tỉnh Nghệ An

7

Tỉnh Hà Nam

7

Tỉnh Hà Tĩnh

8

Tỉnh Nam Định

8

Tỉnh Quảng Bình

9

Tỉnh Thái Bình

9

Tỉnh Quảng Trị

10

Tỉnh Ninh Bình

10

Tỉnh T.Thiên Huế

11

Tỉnh Bắc Giang

11

Tỉnh Quảng Nam

12

Thành phố Đà Nng

12

Tỉnh Quảng Ngãi

13

TP. Cần Thơ

13

Tỉnh Bình Định

14

TP. Hồ Chí Minh

14

Tỉnh Phú Yên

15

Tỉnh Bình Dương

15

Tỉnh Khánh Hòa

16

Tỉnh Đồng Nai

16

Tỉnh Ninh Thuận

17

Tnh BR - Vũng Tàu

17

Tỉnh Bình Phước

III

20 tỉnh, thành phố: 4 phiếu/ ngày/1CB rà soát

18

Tỉnh Tây Ninh

1

Tỉnh Hà Giang

19

Tỉnh Bình Thuận

2

Tỉnh Cao Bng

20

Tỉnh Long An

3

Tỉnh Lào Cai

21

Tỉnh Đng Tháp

4

Tỉnh Bc Kn

22

Tỉnh An Giang

5

Tỉnh Lạng Sơn

23

Tỉnh Tiền Giang

6

Tỉnh Tuyên Quang

24

Tỉnh Vĩnh Long

7

Tỉnh Yên Bái

25

Tỉnh Bến Tre

8

Tỉnh Lai Châu

26

Tỉnh Kiên Giang

9

Tỉnh Đin Biên

 

 

10

Tỉnh Sơn La

 

 

11

Tỉnh Kon Tum

 

 

12

Tỉnh Gia Lai

 

 

13

Tỉnh Đắk Lắk

 

 

14

Tỉnh Đắk Nông

 

 

15

Tỉnh Lâm Đng

 

 

16

Tỉnh Hậu Giang

 

 

17

Tỉnh Trà Vinh

 

 

18

Tỉnh Sóc Trăng

 

 

19

Tỉnh Bạc Liêu

 

 

20

Tỉnh Cà Mau

 

 

 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Tỉnh/thành phố……………….

Phụ lục số 02-DT/RSNCC

 

DỰ TOÁN KINH PHÍ RÀ SOÁT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG THEO CHỈ THỊ SỐ 23/CT-TTg
(Kèm theo công văn số 1730/LĐTBXH-KHTC ngày 26/5/2014)

STT

CHỈ TIÊU/ NHIỆM VỤ

ĐƠN VỊ TÍNH

K HOẠCH

I

CĂN CỨ XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN

 

SỐ LƯỢNG

1

Số quận, huyện

Huyện

 

2

Số xã, phường, thị trấn

Xã, phường

 

3

Số phiếu rà soát dự kiến

Phiếu

 

4

Mức khoán bình quân số phiếu rà soát/ 1 ngày công/1 cán bộ rà soát

Số phiếu/1 ngày công/1 cán bộ

 

II

KINH PHÍ Đ XUẤT

 

KINH PHÍ

1

Chi hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia rà soát phiếu

Triệu đồng

 

2

Chi hỗ trợ cấp xã, phường, thị trấn

Triệu đồng

 

3

Chi hỗ trợ cấp quận, huyện

Triệu đồng

 

4

Chi hỗ trợ cấp tỉnh (chi tại Sở LĐ-TBXH)

Triệu đồng

 

 

Tổng cộng

Triệu đồng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1730/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1730/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2014
Ngày hiệu lực26/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1730/LĐTBXH-KHTC 2014 kinh phí hỗ trợ rà sóat ưu đãi người có công theo 23/CT-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1730/LĐTBXH-KHTC 2014 kinh phí hỗ trợ rà sóat ưu đãi người có công theo 23/CT-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1730/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýBùi Hồng Lĩnh
        Ngày ban hành26/05/2014
        Ngày hiệu lực26/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1730/LĐTBXH-KHTC 2014 kinh phí hỗ trợ rà sóat ưu đãi người có công theo 23/CT-TTg

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1730/LĐTBXH-KHTC 2014 kinh phí hỗ trợ rà sóat ưu đãi người có công theo 23/CT-TTg

         • 26/05/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/05/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực