Công văn 1733/HĐPH

Công văn 1733/HĐPH về hướng dẫn khen thưởng công tác phổ biến giáo dục pháp luật do Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1733/HĐPH hướng dẫn khen thưởng công tác phổ biến giáo dục pháp luật


HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1733/HĐPH
V/v hướng dẫn khen thưởng công tác PBGDPL

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong những năm qua, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp từ Trung ương đến địa phương, các cơ quan báo chí đã có nhiều đóng góp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành luật của nhân dân.

Để kịp thời biểu dương, khen thưởng Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các bộ, ngành địa phương, các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2005 đến năm 2010, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ hướng dẫn như sau:

1. Đối tượng khen thưởng:

- Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương.

- Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp ở địa phương.

- Cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

2. Tiêu chuẩn khen thưởng:

2.1. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương được xét khen thưởng phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Tổ chức của Hội đồng được củng cố, kiện toàn.

- Hoạt động của Hội đồng:

+ Hàng năm, Hội đồng ban hành kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Củng cố, kiện toàn tổ chức Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp dưới, bảo đảm 100% Hội đồng phối hợp cấp huyện và Hội đồng cấp xã được thành lập;

+ Củng cố, kiện toàn và định kỳ bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: công chức Tư pháp và pháp chế làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên…

+ Chỉ đạo, hướng dẫn việc đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn (nêu cụ thể các hình thức, mô hình, cách làm hiệu quả).

+ Các cơ quan, tổ chức thành viên Hội đồng thường xuyên phối hợp thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng dẫn của Hội đồng cấp trên.

+ Định kỳ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả công tác đúng tiến độ.

2.2. Các cơ quan báo chí được xét khen thưởng phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Có chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Có đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên viết về pháp luật.

- Thường xuyên phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí.

- Có nhiều đổi mới, sáng tạo trong nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí.

3. Hình thức khen thưởng:

3.1. Ở Trung ương: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ.

3.2. Ở địa phương: Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện:

4.1. Ở địa phương: Căn cứ vào tiêu chuẩn nêu trên, qua theo dõi hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cơ quan báo chí cấp tỉnh, cấp huyện, Sở Tư pháp, Phòng Tư Pháp phát hiện, lựa chọn các tập thể có thành tích xuất sắc để tham mưu Hội đồng phối hợp cùng cấp đề nghị Ủy ban nhân dân khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

4.2. Ở Trung ương: Căn cứ vào tiêu chuẩn nêu trên, qua theo dõi hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan báo chí ở Trung ương, Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ sẽ lựa chọn 20 tập thể có thành tích xuất sắc để Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chính phủ Hội đồng của Chính phủ khen thưởng.

Bộ Tư pháp sẽ có hướng dẫn cụ thể hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ khen thưởng đối với 20 tập thể có thành tích xuất sắc được lựa chọn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng (để báo cáo);
- Các thành viên Hội đồng và Tổ thư ký Hội đồng PHCT PBGDPL của Chính phủ (để tổ chức thực hiện);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, đoàn thể (để thực hiện);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

TM. HỘI ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Nguyễn Thúy Hiền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1733/HĐPH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1733/HĐPH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2011
Ngày hiệu lực01/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1733/HĐPH

Lược đồ Công văn 1733/HĐPH hướng dẫn khen thưởng công tác phổ biến giáo dục pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1733/HĐPH hướng dẫn khen thưởng công tác phổ biến giáo dục pháp luật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1733/HĐPH
        Cơ quan ban hànhgiáo dục pháp luật của Chính phủ, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến
        Người ký***, Nguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành01/04/2011
        Ngày hiệu lực01/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1733/HĐPH hướng dẫn khen thưởng công tác phổ biến giáo dục pháp luật

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1733/HĐPH hướng dẫn khen thưởng công tác phổ biến giáo dục pháp luật

              • 01/04/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/04/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực