Công văn 174/YDCT-QLY

Công văn 174/YDCT-QLY hướng dẫn kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2013 do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 174/YDCT-QLY hướng dẫn kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2013


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174 /YDCT-QLY
V/v hướng dẫn kiểm tra BV YHCT năm 2013

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bệnh viện YHCT Trung ương, Bệnh viện Châm cứu Trung ương,
- Bệnh viện Tuệ Tĩnh - Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam,
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Cục Y tế Bộ Công An, Cục Quân Y Bộ Quốc phòng
- Bệnh viện YHCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Quyết định số: 4127/QĐ-BYT ngày 17/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bảng kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2013, Bộ Y tế hướng dẫn nội dung kiểm tra hệ bệnh viện YHCT cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU KIỂM TRA

1. Mục đích:

- Đánh giá thực trạng về: cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị; Quản lý bệnh viện; Thực hiện chức năng nhiệm vụ, thực hiện quy chế chuyên môn, quy tắc ứng xử, và các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

- Xếp loại kết quả kiểm tra bệnh viện.

- Trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các bệnh viện.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức kiểm tra hiệu quả, gọn nhẹ và tiết kiệm;

- Đánh giá khách quan, trung thực và đoàn kết;

- Triển khai thực hiện và báo cáo kết quả kiểm tra theo đúng quy định.

II. KẾ HOẠCH, NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Thời gian kiểm tra các bệnh viện YHCT tỉnh, TP: từ 05/11 – 15/12/2013.

2. Phân công kiểm tra :

2.1. Bộ Y tế kiểm tra bệnh viện Châm cứu trung ương, Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương, bệnh viện Tuệ Tĩnh - Học viện YDHCT Việt Nam. Thời gian cụ thể như sau:

Ngày 05 /12/2013 kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền trung ương

Ngày 06 /12/2013 kiểm tra bệnh viện Châm cứu trung ương

Ngày 07 /12/2013 kiểm tra bệnh viện Tuệ Tĩnh - Học viện YDHCT VN

2.2. Phân công kiểm tra giữa các bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (theo phụ lục đính kèm). Các bệnh viện được phân công đi kiểm tra chủ động liên hệ với đơn vị được kiểm tra để thống nhất thời gian kiểm tra, thông báo thời gian kiểm tra về Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền theo số điện thoại 0912.081218, 0912.598767).

2.3. Các bệnh viện YHCT tư nhân do Sở Y tế kiểm tra

3. Nội dung kiểm tra:

Theo bảng kiểm tra bệnh viện YHCT năm 2013 được ban hành kèm theo Quyết định số 4127/QĐ- BYT ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Bộ Y tế sẽ cung cấp phần mềm Excel nhập số liệu và để chấm điểm theo Bảng kiểm tra bệnh viện YHCT năm 2013 trên Website của Bộ Y tế (moh.gov.vn - Văn bản thông thường) yêu cầu các bệnh viện chỉ sử dụng phần mềm này để nhập số liệu kiểm tra BV YHCT năm 2013 và báo cáo kết quả kiểm tra bệnh viện).

3.1. Phần A: Thông tin và số liệu hoạt động của bệnh viện:

a) Số liệu năm 2013 lấy từ 01/10/2012 đến hết 30/9/2013; số liệu so sánh với cùng kỳ năm 2012.

b) Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của BV chịu trách nhiệm kiểm tra và ký tên xác nhận tính chính xác, tính đầy đủ, tính khách quan của các thông tin chung và số liệu hoạt động chuyên môn của bệnh viện

c) Trưởng phòng Kế toán Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra và ký tên xác nhận về các thông tin hoạt động tài chính của BV

d) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm kiểm tra và ký tên xác nhận các thông tin về nhân lực bệnh viện

3.2. Phần B: nội dung kiểm tra và thang điểm gồm 186 tiêu chí, 100 điểm chuẩn và 20 điểm trừ. Bao gồm các nội dung chính sau:

Nội dung I: Cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị với tổng số 15,5 điểm

Nội dung II: Quản lý bệnh viện với tổng số 19,0 điểm

Nội dung III: Thực hiện chức năng nhiệm vụ bệnh viện với tổng số 16,5 điểm.

Nội dung IV. Thực hiện các quy chế bệnh viện với tổng số 49 điểm

4. Cách tính điểm kiểm tra:

a) Điểm chấm: đối với mục từ 1 đến 206 (Trong đó có 186 tiêu chí và 20 điểm trừ) của phần B, dựa vào hướng dẫn chấm điểm tại từng mục.

b) Điểm trừ: theo phụ lục 1.

c) Điểm đạt: bằng tổng điểm chấm trừ đi tổng điểm bị trừ (tổng hợp điểm trừ theo phụ lục 1).

5. Phương pháp kiểm tra

5.1. Bệnh viện tự kiểm tra

- Đoàn tự kiểm tra bệnh viện do Giám đốc bệnh viện ra quyết định thành lập; thành phần đoàn tự kiểm tra gồm: Trưởng đoàn là lãnh đạo bệnh viện, thư ký đoàn là lãnh đạo phòng kế hoạch tổng hợp (KHTH), thành viên là lãnh đạo các khoa, phòng của BV.

- Căn cứ bảng kiểm tra bệnh viện YHCT năm 2013, các khoa, phòng chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, số liệu, bằng chứng về việc thực hiện đối với từng nội dung kiểm tra để chuẩn bị cho việc tự kiểm tra.

- Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra các khoa, phòng của BV.

- Bệnh viện phải hoàn chỉnh đầy đủ các số liệu phần A và các tài liệu, số liệu theo từng mục kiểm tra của phần B mà BV đã đạt được trong năm 2013. Trong báo cáo đoàn kiểm tra cấp trên, cần nêu rõ những ưu điểm, những tồn tại, tóm tắt việc khắc phục những tồn tại mà đoàn kiểm tra BV năm 2012 đã kiến nghị, những đề xuất của bệnh viện, tổng số điểm tự chấm, số điểm trừ và nội dung trừ, tổng số điểm đạt và phân loại kết quả tự kiểm tra bệnh viện.

5.2. Tiến hành kiểm tra

- Thành lập đoàn kiểm tra:

a) Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định thành lập. Thành phần gồm: Lãnh đạo, Chuyên viên Cục Quản lý YDCT, Lãnh đạo và Chuyên viên một số Vụ, Cục, Công đoàn Y tế Việt Nam và một số chuyên gia. Lãnh đạo Cục Quản lý YDCT làm trưởng đoàn, chuyên viên Cục Quản lý YDCT làm thư ký đoàn kiểm tra.

b) Đoàn kiểm tra đối với bệnh viện YHCT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Bệnh viện đi kiểm tra tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và gửi Quyết định cho Sở Y tế và Bệnh viện được phân công kiểm tra, thành phần Đoàn gồm:

1. Giám đốc bệnh viện (hoặc Phó Giám đốc): Trưởng đoàn

2. Đại diện Sở Y tế: Phó trưởng đoàn

3. Đại diện Lãnh đạo phòng Kế hoạch tổng hợp BV: Thư ký

4. Chủ tịch công đoàn Bệnh viện: Thành viên

5. Các khoa lâm sàng, khoa khám bệnh, cận lâm sàng cử 02 đến 03 đồng chí trưởng hoặc phó khoa: Thành viên

6. Đại diện lãnh đạo Khoa Dược: Thành viên

7. Đại diện lãnh đạo phòng TCHC - Tài chính 01 người: Thành viên

8. Điều dưỡng trưởng bệnh viện: Thành viên

- Giám sát viên kiểm tra: Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi bệnh viện được kiểm tra cử cán bộ giám sát việc kiểm tra.

c) Đoàn kiểm tra của Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng do Cục trưởng Cục Y tế, Cục trưởng Cục Quân Y ra quyết định thành lập.

d) Đoàn kiểm tra BV YHCT tư nhân: Do Giám đốc Sở Y tế ra quyết định thành lập, thành phần đoàn gồm: Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo và Chuyên viên một số Phòng, Ban, Công đoàn ngành Y tế và có thể mời một số chuyên gia chuyên ngành YHCT tham gia đoàn kiểm tra. Lãnh đạo Sở Y tế làm trưởng đoàn, phòng Nghiệp vụ Y làm thư ký

6. Quy trình kiểm tra của Đoàn kiểm tra

a) Đoàn kiểm tra giới thiệu thành phần đoàn và thống nhất kế hoạch làm việc với BV được kiểm tra.

b) BV được kiểm tra báo cáo tóm tắt hoạt động của BV và kết quả tự kiểm tra, thời gian báo cáo 20 phút.

c) Đoàn kiểm tra chia thành 3 tổ

- Tổ 1:

+ Kiểm tra hoạt động của BV năm 2013 (phần A);

+ Kiểm tra mục I phần B: Cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị;

+ Kiểm tra mục II (quản lý bệnh viện) và điểm 15 của mục IV (y đức giao tiếp và văn hóa nghề nghiệp).

- Tổ 2: kiểm tra mục III, phần B (Thực hiện chức năng nhiệm vụ BV).

- Tổ 3: kiểm tra mục IV, phần B (Thực hiện quy chế của BV)

d) Đoàn kiểm tra họp để tổng hợp kết quả kiểm tra.

đ) Đoàn kiểm tra trao đổi trước với Lãnh đạo BV về kết quả kiểm tra và những kiến nghị của Đoàn kiểm tra trước khi công bố kết quả kiểm tra.

e) Hoàn thành biên bản kiểm tra BV năm 2013

7. Báo cáo kết quả kiểm tra

Để đảm bảo thời gian cho việc tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra năm 2013 và chuẩn bị báo cáo tổng kết năm của Bộ Y tế, ngay sau khi có kết quả của Đoàn kiểm tra, các bệnh viện hoàn chỉnh hồ sơ kết quả kiểm tra và báo cáo về Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền – Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh chậm nhất vào ngày 25/12/2013.

Hồ sơ gồm:

a) Số liệu nhập theo phần mềm Excel đã cung cấp đầy đủ nội dung phần A, phần B của bảng kiểm tra BV YHCT năm 2013 (Sở y tế, y tế ngành chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm tra BV Y học cổ truyền trực thuộc để gửi về Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền Bộ Y tế và gửi qua địa chỉ Email hoaly1968@gmail.com, hongquyenbyt@gmail.com) .

Chú ý: Không nhập số liệu trên chương trình Word, hoặc chương trình do BV tự tạo, không sử dụng đĩa mềm để gửi số liệu về Bộ Y tế.

b) 01 quyển kết quả KTBV YHCT năm 2013 (để đối chiếu, lưu trữ) gồm tất cả các nội dung KTBV YHCT năm 2013 gồm:

- Kết quả kiểm tra phần A, phần B

- Phiếu tổng hợp khảo sát cán bộ viên chức BV

- Phiếu tổng hợp đánh giá sự hài lòng của người bệnh

- Biên bản KTBV năm 2013.

8. Phúc tra của Bộ Y tế

Căn cứ vào kết quả kiểm tra của các bệnh viện và tình hình thực tế, Bộ Y tế sẽ tổ chức phúc tra một số bệnh viện thuộc các Sở Y tế, nếu kết quả phúc tra phát hiện đoàn kiểm tra đánh giá thiếu chính xác, chênh lệch 10% so với tổng điểm thì Bộ Y tế sẽ hạ xếp loại xuống một bậc đối với bệnh viện được kiểm tra và bệnh viện đến kiểm tra.

Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế, Y tế các ngành thống nhất chỉ đạo, giám sát công tác tự kiểm tra và kiểm tra bệnh viện theo sự phân công của Bộ Y tế, tránh tình trạng một bệnh viện phải kiểm tra nhiều lần, theo nhiều bảng điểm, gây khó khăn và tốn kém cho đơn vị. Tiêu chuẩn phân loại bệnh viện và xét thi đua khen thưởng năm 2013, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn chi tiết sau.

Trong quá trình thực hiện KTBV nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế qua số điện thoại 0912. 081218, 0912. 598767 Email: hoaly1968@gmail.com. Hoặc đơn vị có công văn gửi về Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế 138 A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội để được giải đáp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để B/cáo);
- TT Nguyễn Thị Xuyên (để B/cáo);
- Các Vụ, Cục, VP, TTra Bộ, CĐYTVN;
- Lưu: VT, QLY (03 bản).

CỤC TRƯỞNG
Phạm Vũ Khánh

 

DANH SÁCH

GỬI QĐ 4357/QĐ-BYT VÀ CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN KIỂM TRA BV YHCT NĂM 2012

TT

Tên bệnh viện

Địa chỉ

1.

BV YHCT tỉnh Điện Biên

 

2.

BV YHCT tỉnh Bắc Giang

 

3.

BV YHCT tỉnh Bắc Ninh

 

4.

BV YHCT tỉnh Cao Bằng

 

5.

BV YHCT tỉnh Hà Giang

 

6.

BV YHCT tỉnh Hà Nam

 

7.

BV YHCT TP Hà Nội

Đường Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà Nội

8.

BV YHCT Hà Đông Hà Nội

 

9.

BV YHCT tỉnh Hà Tĩnh

 

10.

BV YHCT tỉnh Hải Dương

 

11.

BV YHCT TP Hải Phòng

 187 Nguyễn Đức Cảnh HP

12.

BV YHCT tỉnh Hưng Yên

 

13.

BV YHCT tỉnh Hoà Bình

 

14.

BV YHCT Lai châu

 

15.

BV YHCT tỉnh Lào Cai

 

16.

BV YHCT tỉnh Lạng Sơn

 

17.

BV YHCT tỉnh Nam Định

 

18.

BV YHCT tỉnh Nghệ An

 

19.

BV YHCT tỉnh Ninh Bình

 

20.

BV YHCT tỉnh Phú Thọ

 

21.

Viện YHCT Quân Đội

 Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội

22.

BV YHCT tỉnh Quảng Bình

 

23.

BV YHCT tỉnh Quảng Ninh

 

24.

BV YHCT tỉnh Sơn La

 

25.

BV YHCT tỉnh Thái Bình

 

26.

BV YHCT tỉnh Thái Nguyên

 

27.

BV YHCT tỉnh Thanh Hoá

 

28.

BV YHCT tỉnh Thừa Thiên Huế

 

29.

BV YHCT tỉnh Tuyên Quang

 

30.

BV YHCT tỉnh Vĩnh Phúc

 

31.

BV YHCT tỉnh Yên Bái

 

32.

BV YHCT Bộ Công An

Lương Thế Vinh Thanh Xuân Hà Nội

33.

BV Tuệ Tĩnh

Số 2 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội

34.

Viện Y Dược học Dân tộc TP HCM

273 Nguyễn Văn Trỗi Quận Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh

35.

BV YHCT tỉnh ĐăkLăk

 

36.

BV YHCT TP Đà Nẵng

 

37.

BV YHCT tỉnh Đồng Nai

 

38.

BV YHCT tỉnh Đồng Tháp

 

39.

BV YHCT tỉnh Bình Định

 

40.

BV YHCT tỉnh Bình Dương

 

41.

BV YHCT tỉnh Bình Thuận

 

42.

 BV YHCT Trần Văn An tỉnh Bến Tre

 

43.

BV YHCT TP Cần Thơ

 

44.

BV YHCT tỉnh Gia Lai

 

45.

BV YHCT Hồ Chí Minh

179 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q 3 TP HCM 

46.

BV YHCT tỉnh Kiên Giang

 

47.

BV YHCT Phạm Ngọc Thạch tỉnh Lâm Đồng

 

48.

BV YHCT tỉnh Long An

 

49.

BV YHCT tỉnh Phú Yên

 

50.

BV YHCT tỉnh Quảng Nam

 

51.

BV YHCT tỉnh Tây Ninh

 

52.

BV YHCT tỉnh Tiền Giang

 

53.

BV YHCT tỉnh Trà Vinh

 

54.

BV YHCT TX Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

 

55.

BV YHCT tỉnh Bình Phước

 

56.

BV YHCT Bảo Lộc Lâm Đồng

TX Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng

57.

Bv YHCT Kon Tum

 

58.

BV YHCT-PHCN Khánh Hòa

 

59.

BV YHCT Ninh Thuận

 

60.

BV YHCT TW

29 Nguyễn Bình Khiêm - Hà Nội

61.

BV Châm cứu TW

49 TháI Thịnh Đống Đa - Hà Nội

Sở Y tế 63 Tỉnh, TP

- Cục Quân y Bộ Quốc phòng 276 Nghi Tàm – Tây Hồ Hà Nội

- Cục Y tế Bộ Công an – 47 Phạm Văn Đồng – Từ liêm – Hà Nội

- Bộ trưởng, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên

- Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua và Truyền thông, Vụ Bảo hiểm Y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Thanh tra Bộ, Công đoàn y tế VN, Vụ Kế hoạch Tài chính

Lưu YDCT 03 bản

Tổng cộng 145 bản

 

DANH SÁCH

PHÂN CÔNG CÁC BỆNH VIỆN YHCT ĐI KIỂM TRA CHÉO NĂM 2013
(kèm theo công văn số 174/YDCT- QLY ngày 17/10/2013 v/v hướng dẫn kiểm tra BV YHCT năm 2013

STT

BV đi Kiểm tra

BV được kiểm tra

STT

BV đi kiểm tra

BV được kiểm tra

1

Bắc Ninh

Hòa Bình

30

Lai Châu

Quảng Bình

2

Bắc Giang

Hải Dương

31

Phạm Ngọc Thạch

Đồng Nai

3

Bảo Lộc

Gia Lai

32

Long an

Bến Tre

4

Bình Phước

Nghệ an

33

Lao Cai

Thái Binh

5

Bình Thuận

Kon Tum

34

Lạng Sơn

Yên Bái

6

Bình Định

Khánh Hòa

35

Nam Định

Quảng Ninh

7

Bến Tre

BV YHCT TP HCM

36

Ninh Bình

Bắc Giang

8

Bình Dương

Hải phòng

37

Nghệ An

Nam định

9

Bộ Công An

Đà nẵng

38

Phú Yên

Phú Thọ

10

Cao Bằng

Vĩnh Phúc

39

Phú Thọ

Hưng Yên

11

Cần Thơ

Long An

40

Quảng Nam

Đồng tháp

12

ĐăkLăk

Bình Dương

41

Quảng Bình

Hà Nam

13

Đồng Tháp

Thừa Thiên Huế

42

Quảng Ninh

Thanh Hóa

14

Đà Nẵng

Bình Thuận

43

Sơn La

Điện Biên

15

Điện Biên

Lạng Sơn

44

Tây Ninh

Tiền Giang

16

Đồng Nai

Bình Định

45

Thanh Hoá

Bộ Công An

17

Gia Lai

Ninh Thuận

46

Trà Vinh

Phạm Ngọc Thạch Lâm đổng

18

Hải Phòng

Đắc Lăk

47

Thái Bình

Hà Giang

19

Hà Tĩnh

Bắc Ninh

48

Thái Nguyên

Hà Nội

20

Hà Nội

Cao Bằng

49

Tiền Giang

Trà Vinh

21

Hà Giang

Quảng nam

50

Tuyên Quang

Viện YDHDT TP HCM

22

Hà Nam

Tuyên Quang

51

Yên Bái

Hà Đông

23

Hà Đông

Hà Tĩnh

52

Vĩnh Phúc

Tây Ninh

24

Hải Dương

Phú Yên

53

Vĩnh Long

Không KT chéo

25

BV YHCT TP HCM

Kiên Giang

54

Viện YDHDT TP HCM

Bình Phước

26

Hoà Bình

Lai Châu

55

Kon Tum

Lào Cai

27

Hưng Yên

Thái Nguyên

56

Ninh Thuận

Bảo Lộc lâm đồng

28

TT Huế

Ninh Bình

57

BVYHCT - PHCN Khánh Hòa

Sơn la

29

Kiên Giang

Cần Thơ

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 174/YDCT-QLY

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu174/YDCT-QLY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2013
Ngày hiệu lực17/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 174/YDCT-QLY

Lược đồ Công văn 174/YDCT-QLY hướng dẫn kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 174/YDCT-QLY hướng dẫn kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu174/YDCT-QLY
        Cơ quan ban hànhDược cổ truyền, Cục Quản lý Y
        Người ký***, Phạm Vũ Khánh
        Ngày ban hành17/10/2013
        Ngày hiệu lực17/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 174/YDCT-QLY hướng dẫn kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2013

             Lịch sử hiệu lực Công văn 174/YDCT-QLY hướng dẫn kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2013

             • 17/10/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/10/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực