Công văn 1743/SNN-TS

Công văn 1743/SNN-TS hướng dẫn mẫu đơn, tờ khai dùng trong quản lý tàu cá do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1743/SNN-TS hướng dẫn mẫu đơn, tờ khai dùng trong quản lý tàu cá


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1743/SNN-TS
V/v hướng dẫn một số mẫu đơn, tờ khai dùng trong quản lý tàu cá.

Phan Thiết, ngày 27 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Chi cục Thủy sản
- Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành phố vùng biển.

 

Trong thời gian qua, việc sử dụng các biểu mẫu đơn, tờ khai dùng trong công tác đăng ký tàu cá và cấp giấy phép khai thác thủy sản còn nhiều bất cập. Hệ thống các mẫu biểu thường xuyên thay đổi và không thống nhất đã gây không ít khó khăn cho cơ quan quản lý nghề cá và nhân dân khi làm các thủ tục hành chính về tàu cá.

Để khắc phục tình trạng trên đây, căn cứ vào hệ thống các mẫu biểu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành và tình hình thực tế quản lý tàu cá tại địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn áp dụng thống nhất một số các mẫu đơn, tờ khai dùng trong đăng ký tàu cá và cấp giấy phép khai thác thủy sản như sau:

1. Tờ khai đăng ký tàu cá - Mẫu số 1

2. Tờ khai xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá - Mẫu số 2

3. Tờ khai xóa đăng ký tàu cá - Mẫu số 3

4. Tờ khai đóng mới, cải hoán tàu cá - Mẫu số 4

5. Đơn xin cấp Giấy phép khai thác thủy sản - Mẫu số 5

6. Đơn xin gia hạn, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản - Mẫu số 6

7. Đơn xin cấp giấy phép lặn hải đặc sản - Mẫu số 7

Yêu cầu Chi cục Thủy sản, Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành phố vùng biển tổ chức phổ biến các biểu mẫu nói trên đến phường, xã và ngư dân để bắt đầu áp dụng kể từ ngày 01/8/2009.

Những đơn, tờ khai khác ngoài các biểu mẫu hướng dẫn tại văn bản này thì thực hiện theo các biểu mẫu hướng dẫn chung của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Đính kèm: 07 biểu mẫu.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PGĐ - Long;
- Lưu: VT. M.Minh (12)
- Web. GĐ Sở, TS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Long

 

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

Kính gửi: Chi cục Thủ sản Bình Thuận

Họ tên chủ tàu............................................................................................

Thường trú tại: .......................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:...................................cấp ngày ..........................................

Đề nghị Chi cục cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung như sau:

1. Đặc điểm cơ bản của tàu cá:

Tên tàu: ................................................; Công dụng...............................................

Năm, nơi đóng: .......................................................................................................

Cảng (Bến đậu) đăng ký: ........................................................................................

Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ................................ ;

Chiều chìm d,m:....................Mạn khô f(m)…………………………….

Vật liệu vỏ: ............................................. ; Tổng dung tích: .....................................

Sức chở tối đa, (tấn): .............................Số thuyền viên(người).............................

Nghề chính: .........................................Nghề kiêm:.............................................

Vùng hoạt động: ...................................................................................................

Máy chính:

TT

Ký hiệu máy

Số máy

Công suất định mức, sức ngựa

Vòng quay định mức, v/ph

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hồ sơ kèm theo

TT

Hồ sơ đăng ký tàu cá

Bản chính

Bản sao

01

Hợp đồng đóng tàu

 

 

02

Giấy chứng nhận xuất xưởng

 

 

03

Văn bản chấp thuận đóng mới

 

 

04

Giấy chứng nhận đăng ký cũ

 

 

05

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu tàu

Vỏ tàu

 

Máy tàu

 

06

Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ

 

 

07

Biên lai nộp thuế trước bạ:

Vỏ tàu

 

Máy tàu

 

08

Hồ sơ an toàn kỹ thuật

 

 

09

Giấy phép sử dụng đài tàu

 

 

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước./.

 

 

XÁC NHẬN

(của UBND xã, phường , thị trấn)

............, ngày........ tháng ........ năm 20.....

CHỦ TÀU

( ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

TỜ KHAI XIN CẤP LẠI

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

Kính gửi: Chi cục thuỷ sản Bình Thuận

Họ tên chủ tàu:………………………………………………………………….

Thường trú tại:…………………………………………………………………..

Số CMND:……………………..Ngày cấp:…………………………………….

Đề nghị cơ quan quản lý thủy sản cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá theo nội dung như sau:

Tên tàu:………………………; Số đăng ký: BTh-……………………………..

Nơi đăng ký: ........................................................................................................

Ngày đăng ký:………………..; Công suất máy chính

Tôi cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên.

 

XÁC NHẬN

(của UBND xã, phường)

CHỦ TÀU

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

…….ngày………..tháng……….năm 200…

TỜ KHAI

XOÁ ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

Kính gửi: Chi cục thuỷ sản Bình Thuận

Tôi tên:……………………………………………………………………………

Thường trú:……………………………………………………………………….

Số Chứng minh nhân dân:…………………..Ngày cấp:…………………………

Đề nghị Chi cục xóa đăng ký tàu cá với nội dung như sau:

Tên tàu:……………………………………………………………………………

Số đăng ký đang mang BTh-…………….-TS; cấp ngày:………………………..

Nơi đăng ký: Chi cục thuỷ sản Bình Thuận.

Lý do:……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Kính đề nghị Chi cục ý thuỷ sản chấp thuận.

 

XÁC NHẬN

(Của UBND xã, phường)

NGƯỜI LÀM TỜ

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

TỜ KHAI ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN TÀU CÁ

Kính gửi: Sở Nông nghiệp & PTNT Bình Thuận

Họ tên chủ tàu............................................................................................

Địa chỉ thường trú : ................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:...................................Ngày cấp ..................................

Nơi cấp :.........................................

Xin đóng mới, cải hoán tàu cá có thông số kỹ thuật như sau:

Mẫu thiết kế ...................................Vật liệu vỏ: ....................................................

Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ................................ ;

Máy chính:

TT

Ký hiệu máy

Số máy

Công suất

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghề chính .........................................; Nghề kiêm : ...............................

Cơ sở đóng, sửa tàu thuyền : ................................................................................

Địa chỉ : ................................................................

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước./.

 

 

XÁC NHẬN

(của UBND xã, phường , thị trấn)

............, ngày........ tháng ........ năm 20.....

CHỦ TÀU

( ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

............, ngày ........tháng.........năm .......

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN

Kính gửi : ……………………………………………………………………

Họ tên chủ tàu:..............................................Điện thoại: .............................................

Số chứng minh nhân dân:…………………………;Ngày cấp:…………………..............

Nơi thường trú:......................................................................................................

Đề nghị Cơ quan quản lý thuỷ sản cấp giấy phép khai thác với nội dung như sau:

Tên tàu: ...................................; Số đăng ký: BTh-………………………..

Vật liệu vỏ:………….; Kích thước chính Lmax X Bmax X Dmax (m):……………Tổng dung tích (TĐK):……………………..; Sức chở tối đa (tấn):…………………………………………..

Số thuyền viên:…………………..; Tần số liên lạc:…………………………

Máy chính:

TT

Ký hiệu máy

Số máy

Công suất định mức

(sức ngựa)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảng, bến đăng ký cập tàu:……………………………………………………………………..

Tuyến khai thác:…………………………………………………………

Nghề khai thác chính: ............................Nghề phụ:..............................................

Tên đối tượng khai thác chính:.............................................................................

Mùa khai thác chính: từ tháng...... năm...... đến tháng...... năm..............................

Mùa khai thác phụ: từ tháng...... năm...... đến tháng...... năm................................

Kích thước mắt lưới ở bộ phận chứa cá 2a, mm:.................................................

Tôi xin cam đoan hoạt động khai thác thuỷ sản đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

 

 

XÁC NHẬN

của chính quyền địa phương

…….……….., ngày……tháng…… năm 20...

CHỦ TÀU

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

............, ngày........ tháng........ năm.........

ĐƠN XIN GIA HẠN, CẤP LẠI,

ĐỔI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN

Kính gửi:..............................................................................

Tôi tên là:.................................................; Sinh năm:.........................................

Nơi thường trú:………………………………………………..;Điệnthoại:……….………

Giấy CMND số:…………………………cấp ngày:………………..Nơi cấp:…………..

Là chủ tàu mang số đăng ký: BTh-……………………TS, Công suất:……………….

Tần số liên lạc của đài tàu(nếu có)........................................................................

Theo giấy phép khai thác thủy sản đã cấp cho tàu số:.................., ngày........ tháng......... năm 200..sẽ hết thời hạn vào ngày........ tháng...... năm200......

Vì vậy đề nghị Chi cục Thủy sản Bình Thuận kiểm tra gia hạn; cấp lại; đổi giấy phép khai thác thủy sản lần thứ:…….để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thủy sản.

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được gia hạn và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

 

 

XÁC NHẬN

(của UBND xã, phường, thị trấn)

……; ngày ……tháng ……năm 200

CHỦ TÀU CÁ

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP LẶN HẢI ĐẶC SẢN

Kính gửi: Chi cục Quản lý thuỷ sản Bình Thuận

Họ tên chủ tàu:…………………………….;Sinh năm:………………………

Thường trú tại:………………………………………………………………...

Giấy CMND số:………………; Ngày Cấp:………………………………….

Nơi cấp:……………………………………………………………………….

Xin được cấp giấy phép lặn hải đặc sản với các điểm như sau:

Số đăng ký tàu: BTh-……………………-TS; Công suất:…………………cv.

Họ tên Thuyền trưởng:………………………………..; sinh năm:……………

Số lao động lặn:……………………………….; số đầu dây máy lặn:………...

Bến dốc dỡ sản phẩm:………………………………………………………….

Nếu được cấp giấy phép lặn, tôi xin cam kết thực hiện đúng các nội dung quy định các nội dung quy định của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp & PTNT Bình Thuận về lặn hải đặc sản và đảm bảo an toàn cho người và tàu cá.

- Sử dụng thợ lặn trong độ tuổi từ 18 đến 45 tuổi, đã qua lớp tập huấn lặn, có giấy chứng nhận đủ sức khoẻ hành nghề lặn do cơ sở Y tế cấp huyện trở lên cấp và có giấy chứng nhận Bảo hiểm con người.

- Lặn đúng chủng loại, đúng kích thước hải đặc sản, đúng độ sâu và khu vực cho phép lặn.

- Bốc dỡ sản phẩm đúng nơi quy định của UBND huyện, thị xã, thành phố.

Kính đề nghị Chi cục Quản lý thuỷ sản xét cấp giấy phép hành nghề lặn hải đặc sản.

 

 

XÁC NHẬN

(Của UBND xã, phường, thị trấn)

…….;ngày…tháng…năm 200

CHỦ TÀU

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1743/SNN-TS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1743/SNN-TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2009
Ngày hiệu lực01/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1743/SNN-TS hướng dẫn mẫu đơn, tờ khai dùng trong quản lý tàu cá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1743/SNN-TS hướng dẫn mẫu đơn, tờ khai dùng trong quản lý tàu cá
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1743/SNN-TS
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Hữu Long
        Ngày ban hành27/07/2009
        Ngày hiệu lực01/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1743/SNN-TS hướng dẫn mẫu đơn, tờ khai dùng trong quản lý tàu cá

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1743/SNN-TS hướng dẫn mẫu đơn, tờ khai dùng trong quản lý tàu cá

              • 27/07/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/08/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực