Công văn 1754/UBTDTT-PC

Công văn số 1754/UBTDTT-PC của Ủy ban Thể dục Thể thao về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam

Nội dung toàn văn Công văn 1754/UBTDTT-PC tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam


UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1754/UBTDTT-PC
V/V Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2004

 

Kính gửi:

  - Vụ trưởng, thủ trưởng các vụ, đơn vị
  - Giám đốc các sở thể dục thể thao, sở VHTT - thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 33 thiết lập trong Bộ Quốc gia Giáo dục một Nha Thanh niên và Thể dục; đồng thời Người viết bài "Sức khoẻ và Thể dục" đăng trên báo Cứu quốc, hô hào quốc dân đồng bào tập thể dục.

Ngày 29/01/1991 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ký Quyết định số 25/CT lấy ngày 27/3 hàng năm là ngày Thể thao Việt Nam.

Để thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của ngành vào năm 2006, Uỷ ban Thể dục thể thao xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trong toàn ngành, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao là dịp để mỗi cán bộ, công chức, vận động viên, trọng tài ôn lại truyền thống của các thế hệ đi trước trong việc xây dựng và phát triển sẹ nghiệp thể dục thể thao theo tinh thần "Khoẻ vì nước".Từ đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại", chuẩn bị thật tốt cho việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ V và tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 23 tại Philippin, tạo vị thế mới và sự phát triển bền vững của Thể thao Việt Nam trong những năm đầu của thế kỷ 21.

2. Các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao phải được tiến hành từ cơ sở, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, phù hợp với điều kiện cụ thể, tránh phô trương, hình thức, đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp thể dục thể thao ngày càng phát triển.

B. NỘI DUNG

I. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống 60 năm ngày thể dục thể thao Việt Nam (6 việc)

1. Nghiên cứu, biên soạn cuốn sách lịch sử thể dục thể thao Việt Nam

a. Yêu cầu về nội dung

- Công trình phản ánh được chính xác khách quan quá trình hình thành và phát triển của ngành thể dục thể thao. Đặc biệt là từ khi có Đảng, có chính quyền cách mạng.

- Xác định được những mốc lịch sử quan trọng và chủ trương định hướng lớn có ý nghĩa quyết định đối với từng giai đoạn phát triển của thể thao Việt Nam.

- Đưa ra những nhận xét, kết luận khoa học về các sự kiện lịch sử lớn của ngành.

b. Thời gian hoàn thành: Trước tháng 10/2005

c. Đơn vị chủ trì: Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử thể dục thể thao

d. Đơn vị phối hợp: Viện khoa học thể dục thể thao, Văn phòng Uỷ ban.

e. Kinh phí: Đã cấp cho Ban chủ nhiệm đề tài

2. Xây dựng bảo tàng Olympic Việt Nam tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

a. Yêu cầu về nội dung:

- Sưu tầm, thu thập tư liệu lịch sử (tranh ảnh, hiện vật tiêu biểu có giá trị của ngành thể dục thể thao, thành tích của các thế hệ vận động viên, huấn luyện viên tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế).

b. Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2005

c. Đơn vị chủ trì: Văn phòng Uỷ ban Olympic

d. Đơn vị phối hợp: các vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao; các Sở Thể dục thể thao, Sở Văn hoá thông tin - Thể thao trong cả nước.

e. Kinh phí: Do Uỷ ban Olympic quốc tế tài trợ.

3. Tổ chức Hội nghị khoa học toàn ngành thể dục thể thao

a. Yêu cầu về tổ chức và nội dung:

- Tổ chức một Hội nghị khoa học (hoặc hội thảo) tổng kết toàn diện và đầy đủ các công trình nghiên cứu khoa học của ngành (các đề tài nghiên cứu khoa học, các luận án tiến sỹ trong thời gian từ đổi mới đến nay).

b. Thời gian, địa điểm: tháng 9/2005, tại Hà Nội

c. Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Thể dục thể thao

d. Đơn vị phối hợp: Các trường Đại học, Cao đẳng thể dục thể thao

e. Kinh phí: Sự nghiệp thể dục thể thao.

4. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ngành thể dục thể thao qua 60 năm xây dựng và trưởng thành:

a. Yêu cầu về nội dung:

- Chủ đề viết về các hoạt động và con người trong ngành thể dục thể thao trên tất cả các lĩnh vực: thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao...

- Tìm hiểu lịch sử ngành thể dục thể thao qua các cuộc thi trên báo, trên truyền hình, đài phát thanh. Qua cuộc thi giúp cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân hiểu thêm về lịch sử và truyền thống vẻ vang của ngành thể dục thể thao qua đó ủng hộ ngành thể dục thể thao trong thời gian tới.

- Mở chuyên trang, mục: người tốt, việc tốt trong sự nghiệp thể dục thể thao trên báo, tạp chí của ngành.

b. Thời gian thực hiện: trong cả năm 2005.

c. Đơn vị thực hiện: Báo Thể thao Việt Nam.

d. Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế

e. Kinh phí: Báo Thể thao Việt Nam và kinh phí sự nghiệp thể dục thể thao.

5. Tổ chức biên soạn, xuất bản phát hành các ấn phẩm tuyên truyền:

a. Yêu cầu về nội dung:

- 01cuốn sách hệ thống hoá quan điểm, đường lối thể dục thể thao của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thể dục thể thao và các văn bản quy phạm pháp luật về thể dục thể thao trong 60 năm qua.

- 01 cuốn sách ảnh những gương mặt tiêu biểu của thể dục thể thao Việt Nam, ảnh giới thiệu về ngành thể dục thể thao qua 60 năm xây dựng và trưởng thành (in 2 thứ tiếng Việt - Anh).

- Xuất bản 2 tranh áp phích chào mừng kỷ niệm thành lập ngành (với nội dung: kỷ niệm 60 năm, Đại hội thi đua toàn ngành, Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 5...).

b. Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2005.

c. Đơn vị chủ trì: Nhà Xuất bản Thể dục thể thao

d. Đơn vị phối hợp: Văn phòng Uỷ ban, Vụ Pháp chế

e. Kinh phí: sự nghiệp thể dục thể thao.

6. Xây dựng phim tư liệu: 60 năm thể dục thể thao Việt Nam phát triển và trưởng thành

a. Yêu cầu về nội dung:

- Phản ánh được quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành thể dục thể thao

- Sưu tập và biên tập tư liệu của ngành

- Dung lượng phim: 30 - 46 phút

b. Thời gian hoàn thành: trước tháng 9/2005.

c. Đơn vị chủ trì: Điện ảnh Thể thao Việt Nam

d. Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Vụ Pháp chế

e. Kinh phí: sự nghiệp thể dục thể thao.

II. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao (2 việc)

1. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, triển lãm ảnh nghệ thuật chào mừng ngày truyền thống của ngành:

a. Yêu cầu: Tạo sự hưởng ứng tham gia của tất cả cán bộ, công chức trong toàn ngành, nâng cao đời sống văn hoá và rèn luyện sức khoẻ của cán bộ ngành thể dục thể thao

b. Nội dung thi:

- Hội diễn văn nghệ tại các địa phương với chủ đề: "Tiếng hát ngành thể dục thể thao" trên cơ sở đó tổ chức liên hoan tiếng hát toàn ngành vào dịp Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành".

- Tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao.

- Triển lãm ảnh nghệ thuật thể dục thể thao, giới thiệu các tác phẩm ảnh thể dục thể thao tiêu biểu trong 60 năm qua.

c. Thời gian thực hiện: từ tháng 3/2005 đến tháng 3/2006

d. Đơn vị thực hiện: Các Sở Thể dục thể thao, Sở Văn hoá thông tin - Thể thao, Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan Uỷ ban Thể dục thể thao và các đơn vị trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao.

e. Kinh phí: Sự nghiệp TDTT của Uỷ ban TDTT và các Sở. Vận động các nguồn tài trợ khác.

2. Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thể thao Việt Nam và gặp mặt các thế hệ vận động viên, cán bộ quản lý ngành

a. Yêu cầu: Tổ chức trang trọng, chu đáo lễ mít tinh và gặp mặt các thế hệ cán bộ, vận động viên của mỗi Sở và của toàn ngành.

b. Thời gian, địa điểm: Uỷ ban TDTT tổ chức vào ngày 27/3/2006 tại Cung văn hoá hữu nghị Hà Nội. Các Sở tổ chức ở địa phương vào thời gian thích hợp.

c. Đơn vị thực hiện: Ban tổ chức lễ kỷ niệm

d. Đơn vị phối hợp: Các vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao; các Sở Thể dục thể thao, Sở Văn hoá thông tin - Thể thao.

e. Kinh phí: Sự nghiệp thể dục thể thao của Uỷ ban TDTT và các Sở. Vận động các nguồn tài trợ khác.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Thời gian thực hiện kế hoạch này bắt đầu từ 27/3/2005 đến 27/3/2006

2. Các vụ, đơn vị được giao nhiệm vụ nói ở mục I và II cần sớm xây dựng kế hoạch chi tiết và dự trù kinh phí cho từng hoạt động gửi về Vụ Kế hoạch tài chính và Văn phòng Uỷ ban để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Uỷ ban Thể dục thể thao phê duyệt.

3. Phát động thi đua trong toàn ngành tại Hội nghị chuyên đề tháng 12/2004 để các Sở Thể dục thể thao, Sở Văn hoá thông tin - Thể thao, các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao triển khai thực hiện tốt kế hoạch này.

4. Giao cho vụ Pháp chế và Văn phòng Uỷ ban Thể dục thể thao hưởng ứng, đôn đốc các Vụ, đơn vị, các Sở Thể dục thể thao, Sở Văn hoá thông tin - Thể thao phát động đợt thi đua và triển khai thực hiện kế hoạch này. Định kỳ báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao để chỉ đạo trong toàn ngành.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, CN (để báo cáo);
- Văn phòng Uỷ ban Olympic Việt Nam;
- Ban nghiên cứu lịch sử TDTT
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN TDTT
PHÓ CHỦ NHIỆM
 
Nguyễn Trọng Hỷ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1754/UBTDTT-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1754/UBTDTT-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2004
Ngày hiệu lực08/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1754/UBTDTT-PC

Lược đồ Công văn 1754/UBTDTT-PC tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1754/UBTDTT-PC tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1754/UBTDTT-PC
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thể dục Thể thao
        Người kýNguyễn Trọng Hỷ
        Ngày ban hành08/12/2004
        Ngày hiệu lực08/12/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1754/UBTDTT-PC tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1754/UBTDTT-PC tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam

             • 08/12/2004

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/12/2004

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực