Công văn 1761/TCT-CS

Công văn 1761/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu tại chỗ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1761/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hàng hoá xuất khẩu tại chỗ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1761/TCT-CS
V/v: thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu tại chỗ.

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Đồng Nai.
- Công ty TNHH Ooksan ViNa (Địa chỉ: E2 KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 12052011 ngày 12/5/201 l của Công ty TNHH Ooksan ViNa đề nghị hướng dẫn thuế GTGT đối với đối với hàng hoá xuất khẩu tại chỗ. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết e, Khoản l, Điều 33 Mục I Chương VI Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài quy định:

“e) Được xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn; nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa; phế phẩm, phế liệu theo văn bản thỏa thuận của các Bên có liên quan, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý xuất khấu, nhập khẩu hàng hóa và phải thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật”.

Tại điểm l mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 cua Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% như sau: “Hàng hoá gia công xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động mua, bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hoá với nước ngoài”.

Tại điểm 1.3d2 mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “d.2. Hàng hóa gia công xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật Thương mại về hoạt động mua, bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hoá với nước ngoài:

- Hợp đồng bán hàng hóa ký với nước ngoài, trong đó ghi rõ mặt hàng, số lượng, giá trị tên và địa chỉ của doanh nghiệp nhận hàng tại Việt Nam.

- Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ có xác nhận của cơ quan Hải quan về hàng hóa đã giao cho doanh nghiệp tại Việt Nam theo chỉ định của phía nước ngoài.

- Hàng hóa bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam phải thanh toán qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại Điểm 1.2. c.3 Mục này.

- Hoá đơn GTGT của hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, ghi rõ tên người mua phía nước ngoài, tên doanh nghiệp nhận hàng và địa điểm giao hàng tại Việt Nam.

- Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với quy định tại giấy phép đầu tư”.

Tại điểm 3.c mục II Thông tư số 108/2006/NĐ-CP">04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Tại tiết a Khoản 1 Điều 41, Mục III Chương II Thông tư số 79/2009/TT- BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu quy định như sau: “a) “Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ” là hàng hoá do thương nhân Việt Nam (bao gồm cả thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp chế xuất) xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài nhưng thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hoá đó tại Việt Nam cho thương nhân Việt Nam khác”.

Căn cứ các hướng dẫn trên và theo trình bày của Công ty TNHH Ooksan ViNa là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, ký hợp đồng sản xuất sản phẩm dây chuyển ủ thép cho Công ty Ooksan Industrial Machine (ở Hàn Quốc). Hàng hoá được chỉ định giao cho thương nhân khác tại Việt Nam là Công ty Posco Việt Nam (doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài) để tạo tài sản cố định. Công ty Posco Việt Nam đã kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu tại chỗ đối với sản phẩm dây chuyển ủ thép thì chấp thuận Công ty TNHH Ooksan ViNa được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với sản phẩm dây chuyền ủ thép nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH Ooksan ViNa được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương;
- Vụ PC, CST(BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website Tổng cục Thuế
- Lưu VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1761/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1761/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/05/2011
Ngày hiệu lực 24/05/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1761/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hàng hoá xuất khẩu tại chỗ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1761/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hàng hoá xuất khẩu tại chỗ
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1761/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 24/05/2011
Ngày hiệu lực 24/05/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1761/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hàng hoá xuất khẩu tại chỗ

Lịch sử hiệu lực Công văn 1761/TCT-CS thuế giá trị gia tăng hàng hoá xuất khẩu tại chỗ

  • 24/05/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/05/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực