Công văn 1765/TTCP-C.IV

Công văn 1765/TTCP-C.IV năm 2017 báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV do Thanh tra Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1765/TTCP-C.IV 2017 công tác phòng chống tham nhũng kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV


THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1765/TTCP-C.IV
V/v báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để giúp Chính phủ chuẩn bị báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, Thanh tra Chính phủ trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo công tác PCTN trong thời kỳ từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017.

- Nội dung báo cáo:

+ Báo cáo các nội dung theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

+ Báo cáo bổ sung một số nội dung và đánh giá tình hình tham nhũng, công tác PCTN (có hướng dẫn tại Phụ lục gửi kèm).

- Thời hạn, hình thức gửi báo cáo:

Chậm nhất là ngày 15/8/2017, các địa phương gửi báo cáo về Thanh tra Chính phủ qua hộp thư điện tử [email protected]

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng TTCP (để b/c)
- Thanh tra t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Trung tâm TT (để đưa lên c
ng TTĐT);
- Lưu VT, C.IV (05b).

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA

Nguyễn Đức Hạnh

 

ĐỀ CƯƠNG

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PCTN NĂM 2012, NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2013/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ; THÔNG TƯ SỐ 04/2014/TT-TTCP CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1426/QĐ-TTCP CỦA TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ
(Phụ lục kèm theo Văn bản số
1765/TTCP-C.IV ngày 14/7/2017 của Thanh tra Chính phủ)

1. BSUNG KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG

- Kết quả thực hiện, những vưng mắc, khó khăn, kiến nghị trong việc thực hiện quy định về tạm đình ch, tạm thời chuyển đổi vị trí công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng (quy định tại Chương II của Nghị định số 59/2013/NĐ-CP của Chính phủ).

- Kết quả thực hiện, những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị trong việc thực hiện quy định về trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao (Nghị định số 90/2013/NĐ-CP của Chính phủ).

2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PCTN

a) Đánh giá tình hình tham nhũng

Việc báo cáo kết quả nhận định về tình hình tham nhũng theo Mu báo cáo số 03 quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ dựa theo các tiêu chí và cách tính điểm quy định tại Điều 5, 6, 7, 8, 9 của Thông tư số 04/2014/TT-TTCP. Các bộ, ngành, địa phương hiện chưa tiến hành điều tra xã hội học theo các tiêu chí quy định thì tạm thời lấy điểm thành phần 2 bằng với điểm thành phần 1 để tính điểm tổng hợp.

b) Đánh giá công tác PCTN

Kết quả đánh giá công tác PCTN theo Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1426/QĐ-TTCP ngày 06/6/2016 và Văn bản số 1101/TTCP-CIV ngày 08/5/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thông báo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 và kế hoạch đánh giá năm 2017.

3. PHỤ LỤC GỬI KÈM BÁO CÁO

Các địa phương vẫn báo cáo theo biểu mẫu số 3A của Thông tư số 03/2013/TT-TTCP đồng thời bổ sung các tiêu chí sau:

MS

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LIỆU

57

Số người bị tạm đình chỉ công tác, tạm chuyển vị trí công tác khác do vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng

Người

 

58

Số người bị tạm đình chỉ công tác, tạm chuyển vị trí công tác sau đó được kết luận là có hành vi tham nhũng

Người

 

59

Số đơn yêu cầu cơ quan nhà nước giải trình theo quy định của Nghị định 90/2013/NĐ-CP

Đơn

 

60

Số đơn yêu cầu giải trình đủ điều kiện để cơ quan nhà nước giải trình

Đơn

 

61

Số đơn yêu cầu đã được giải trình

Đơn

 

Ghi chú: Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục Chng tham nhũng - Thanh tra Chính phủ để được hướng dẫn, giải đáp: sđiện thoại 080.49084, 0936.296.989./.

Thuộc tính Công văn 1765/TTCP-C.IV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1765/TTCP-C.IV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2017
Ngày hiệu lực14/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1765/TTCP-C.IV

Lược đồ Công văn 1765/TTCP-C.IV 2017 công tác phòng chống tham nhũng kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1765/TTCP-C.IV 2017 công tác phòng chống tham nhũng kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1765/TTCP-C.IV
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
        Người kýNguyễn Đức Hạnh
        Ngày ban hành14/07/2017
        Ngày hiệu lực14/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1765/TTCP-C.IV 2017 công tác phòng chống tham nhũng kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1765/TTCP-C.IV 2017 công tác phòng chống tham nhũng kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV

           • 14/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực