Công văn 1769/QLCL-VP

Công văn 1769/QLCL-VP năm 2015 về hoàn thiện Đề án vị trí việc làm do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1769/QLCL-VP 2015 hoàn thiện Đề án vị trí việc làm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1769 /QLCL-VP
V/v hoàn thiện Đề án vị trí việc làm

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục
- Các phòng thuộc Cục

 

Ngày 19/6/2015, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã họp cán bộ lãnh đạo chủ chốt để thẩm định lần 2 đối với Đề án vị trí việc làm (gọi tắt là Đề án) của cơ quan, đơn vị. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự, Cục trưởng thống nhất kết luận như sau:

1. Thông qua danh mục vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị (Phụ lục 01 kèm theo).

2. Thống nhất phân bổ quỹ thời gian thực hiện các nhiệm vụ đối với từng vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành:

TT

Vị trí việc làm

Phân bổ quỹ thời gian thực hiện các nhiệm vụ

Lãnh đạo, quản lý, điều hành

Chuyên môn, nghiệp vụ

I

Cơ quan Cục

 

 

1

Cục trưởng

90% (hoặc 0,9)

10%

2

Phó Cục trưởng

80%

20%

3

Trưởng phòng

50%

50%

4

Phó trưởng phòng

30%

70%

II

Cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục

 

 

1

Giám đốc

60%

40%

2

Phó Giám đốc

40%

60%

3

Trưởng phòng

30%

70%

4

Phó trưởng phòng

20%

80%

3. Về số lượng lao động cần có năm 2015:

Tạm thời giữ nguyên số lượng lao động có mặt đến 30/5/2015 của toàn hệ thống (Phụ lục 02 kèm theo), lý do:

- Thực hiện nghiêm chủ trương của Bộ Chính trị, Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và PTNT về tinh giản biên chế;

- Khối lượng công việc, số lượng nhân sự trong 3 năm 2012-2014 và 6 tháng đầu năm 2015 tương đối ổn định; dự kiến trong năm tiếp theo không có sự thay đổi đột biến.

- Tiết kiệm chi phí thường xuyên để tăng thu nhập cho người lao động.

Nhằm hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của các đơn vị và Đề án chung của Cục trình Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét; căn cứ kết luận nêu trên, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục

a) Rà soát, hoàn thiện bảng “Phân nhóm công việc” và “Danh mục vị trí việc làm” của đơn vị, trong đó lưu ý:

- Nhóm công việc phải tương ứng với tên vị trí việc làm.

- Dự kiến số lao động cần có (hoặc số lượng người làm việc cần thiết) năm 2015 trong bảng “Danh mục vị trí việc làm” không vượt quá số lao động hiện có của đơn vị.

- Bố trí, phân bổ hợp lý nhân lực thực hiện nhiệm vụ (theo tỷ lệ % hoặc số thập phân) đối với từng vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ.

(Tham khảo Ví dụ về dự kiến số lao động và cách phân bổ nhân lực theo Phụ lục 03 đính kèm).

b) Hoàn thiện hồ sơ Đề án của đơn vị (Tờ trình, Đề án vị trí việc làm, các phụ lục, tài liệu kèm theo) và gửi về Cục, đồng gửi file word/excel qua e-mail: [email protected] trước ngày 6/7/2015.

2. Văn phòng Cục

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Cục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của Cơ quan Cục;

b) Tổng hợp, hoàn thiện Đề án chung của hệ thống Cục trình Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét trước 8/7/2015.

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Cục để được hỗ trợ giải quyết.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó cục trưởng (để biết);
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM

A. CƠ QUAN CỤC

TT

Vị trí việc làm

Chức danh LĐ, quản lý (nếu có)

Ngạch công chức

I

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1

Vị trí cấp trưởng đơn vị (1)

-

Cục trưởng

Cục trưởng

C.viên chính hoặc tương đương trở lên

2

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị (1)

-

Phó Cục trưởng

Phó Cục trưởng

C.viên hoặc tương đương trở lên

3

Vị trí cấp trưởng đơn vị trực thuộc (7)

-

Trưởng phòng QLCL thủy sản

T.phòng

C.viên hoặc tương đương trở lên

-

Trưởng phòng QLCL nông lâm sản

T.phòng

C.viên hoặc tương đương trở lên

-

Trưởng phòng QLKN và Nguy cơ ATTP

T.phòng

C.viên hoặc tương đương trở lên

-

Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế

T.phòng

C.viên hoặc tương đương trở lên

-

Trưởng phòng Kế hoạch, Tổng hợp

T.phòng

C.viên hoặc tương đương trở lên

-

Trưởng phòng Tài chính

T.phòng

C.viên hoặc tương đương trở lên

-

Chánh Văn phòng

Chánh VP

C.viên hoặc tương đương trở lên

4

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc (7)

-

Phó trưởng phòng QLCL thủy sản

Phó T.phòng

C.viên hoặc tương đương

-

Phó trưởng phòng QLCL nông lâm sản

Phó T.phòng

C.viên hoặc tương đương

-

Phó trưởng phòng QLKN và Nguy cơ ATTP

Phó T.phòng

C.viên hoặc tương đương

-

Phó trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế

Phó T.phòng

C.viên hoặc tương đương

-

Phó trưởng phòng Kế hoạch, Tổng hợp

Phó T.phòng

C.viên hoặc tương đương

-

Phó trưởng phòng Tài chính

Phó T.phòng

C.viên hoặc tương đương

-

Phó Chánh Văn phòng

Phó Chánh VP

C.viên hoặc tương đương

II

Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

1

Vị trí việc làm thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng ATTP thủy sản (1)

-

Quản lý CL, ATTP thủy sản

 

C.viên hoặc tương đương

2

Vị trí việc làm thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng ATTP nông lâm sản (2)

-

Quản lý CL, ATTP nông sản có nguồn gốc động vật

 

C.viên hoặc tương đương

 

Quản lý CL, ATTP nông sản có nguồn gốc thực vật

 

C.viên hoặc tương đương

3

Vị trí việc làm thuộc lĩnh vực quản lý kiểm nghiệm (2)

-

Quản lý kiểm nghiệm hóa học

 

C.viên hoặc tương đương

-

Quản lý kiểm nghiệm sinh học

 

C.viên hoặc tương đương

4

Vị trí việc làm thuộc lĩnh vực thanh tra, pháp chế (2)

-

Thanh tra và phòng chống tham nhũng

 

C.viên hoặc tương đương

-

Pháp chế và thủ tục hành chính

 

C.viên hoặc tương đương

5

Vị trí việc làm gắn với lĩnh vực tài chính, kế toán (5)

-

Kế toán trưởng

 

Kế toán viên hoặc tương đương trở lên

-

Quản lý tài chính

 

C.viên hoặc tương đương

-

Kế toán tổng hợp

 

Kế toán viên hoặc tương đương

 -

Kế toán thanh toán

 

Kế toán viên hoặc tương đương

-

Thủ quỹ

 

Thủ quỹ

6

Vị trí việc làm thuộc lĩnh vực kế hoạch, tổng hợp, hợp tác quốc tế (2)

-

Tổng hợp, kế hoạch

 

C.viên hoặc tương đương

-

Hợp tác quốc tế

 

C.viên hoặc tương đương

7

Vị trí việc làm gắn với lĩnh vực tổ chức, nhân sự, hành chính, quản trị, đầu tư (6)

-

Tổ chức, nhân sự

 

C.viên hoặc tương đương

-

Hành chính, quản trị

 

C.viên hoặc tương đương

-

Công nghệ thông tin

 

C.viên hoặc tương đương

-

Quản lý dự án đầu tư

 

C.viên hoặc tương đương

-

Văn thư, lưu trữ

 

Nhân viên hoặc tương đương

-

Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC

 

Nhân viên hoặc tương đương

III

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ (3)

-

Lái xe

 

Lái xe cơ quan

-

Bảo vệ

 

Nhân viên bảo vệ

-

Tạp vụ

 

Nhân viên phục vụ

 

B. CƠ QUAN TRUNG BỘ, NAM BỘ

TT

Vị trí việc làm

Chức danh LĐ, quản lý (nếu có)

Ngạch công chức

I

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1

Vị trí cấp trưởng đơn vị (1)

-

Giám đốc Cơ quan

Giám đốc

C.viên hoặc tương đương trở lên

2

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị (1)

-

Phó Giám đốc Cơ quan

Phó GĐ

C.viên hoặc tương đương trở lên

3

Vị trí cấp trưởng đơn vị trực thuộc (2)

-

Trưởng phòng QLCL và Kiểm nghiệm

T.phòng

C.viên hoặc tương đương

-

Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp

T.phòng

C.viên hoặc tương đương

4

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc (2)

-

Phó trưởng phòng QLCL và Kiểm nghiệm

Phó T.phòng

C.viên hoặc tương đương

-

Phó trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp

Phó T.phòng

C.viên hoặc tương đương

II

Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

1

Vị trí việc làm thuộc lĩnh vực QLCL và kiểm nghiệm (2)

-

Quản lý CL, ATTP nông lâm thủy sản

 

C.viên hoặc tương đương

-

Quản lý kiểm nghiệm

 

C.viên hoặc tương đương

2

Vị trí việc làm thuộc lĩnh vực kế toán, tài chính, hành chính, tổng hợp, tổ chức, nhân sự

-

Tổ chức, nhân sự

 

C.viên hoặc tương đương

-

Hành chính, tổng hợp

 

C.viên hoặc tương đương

-

Kế toán trưởng

 

Kế toán viên hoặc tương đương

 -

Kế toán thanh toán

 

Kế toán viên hoặc tương đương

-

Thủ quỹ

 

Thủ quỹ

-

Văn thư

 

Nhân viên hoặc tương đương

-

Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC

 

Nhân viên hoặc tương đương

III

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ (3)

-

Lái xe

 

Lái xe cơ quan

-

Bảo vệ

 

Nhân viên bảo vệ

-

Tạp vụ

 

Nhân viên phục vụ

 

C. TRUNG TÂM VÙNG 1 - 6

TT

Danh mục vị trí việc làm

Chức danh LĐ, quản lý (nếu có)

Chức danh nghề nghiệp (CDNN)

Hạng CDNN

I

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1

Cấp trưởng đơn vị (1)

 

 

 

 

Giám đốc Trung tâm

Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương trở lên

Hạng III

2

Cấp phó của người đứng đầu đơn vị (1)

 

 

 

 

Phó Giám đốc Trung tâm

Phó GĐ

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

3

Cấp trưởng đơn vị trực thuộc (5)

 

 

 

-

Trưởng phòng Chất lượng

T.phòng

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

-

Trưởng phòng Kiểm nghiệm Hóa học

T.phòng

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

-

Trưởng phòng Kiểm nghiệm Sinh học

T.phòng

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

-

Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp

T.phòng

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

-

Trưởng phòng Tài chính, Kế toán

T.phòng

Kế toán viên hoặc tương đương

Hạng III

4

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc (5)

 

 

 

-

Phó Trưởng phòng Chất lượng

Phó T.phòng

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

-

Phó Trưởng phòng Kiểm nghiệm Hóa học

Phó T.phòng

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

-

Phó Trưởng phòng Kiểm nghiệm Sinh học

Phó T.phòng

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

-

Phó Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp

Phó T.phòng

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

-

Phó Trưởng phòng Tài chính, Kế toán

Phó T.phòng

Kế toán viên hoặc tương đương

Hạng III

II

Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

1

Lĩnh vực chất lượng

 

 

 

-

Lấy mẫu thẩm tra ATTP, lấy mẫu kiểm tra lô hàng XNK

 

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

-

Cung ứng dịch vụ đảm bảo CL, ATTP NLTS (Đánh giá, chứng nhận, tư vấn, đào tạo....)

 

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

2

Lĩnh vực kiểm nghiệm hóa

 

 

 

-

Xử lý mẫu trước phân tích

 

Kỹ sư/ Kỹ thuật viên hoặc tương đương

Hạng III/ IV

-

Phân tích mẫu và xử lý KQ phân tích

 

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

3

Lĩnh vực kiểm nghiệm sinh

 

 

 

-

Xử lý mẫu trước phân tích

 

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

-

Phân tích mẫu và xử lý KQ phân tích

 

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

4

Lĩnh vực tài chính, kế toán

 

 

 

-

Kế toán trưởng

 

Kế toán viên hoặc tương đương

Hạng III

-

Kế toán tổng hợp

 

Kế toán viên hoặc tương đương

Hạng III

 -

Kế toán thanh toán

 

Kế toán viên hoặc tương đương

Hạng III

-

Thủ quỹ

 

Thủ quỹ

Hạng IV

-

Thủ kho

 

Kế toán viên sơ cấp

Hạng IV

5

Lĩnh vực tổ chức, nhân sự, hành chính, quản trị, tổng hợp, chứng nhận

 

 

 

-

Tổ chức, nhân sự

 

Chuyên viên hoặc tương đương

Hạng III

-

Tổng hợp, chứng nhận

 

Chuyên viên hoặc tương đương

Hạng III

-

Hành chính, quản trị

 

Chuyên viên/ Nhân viên hoặc tương đương

Hạng III/ IV

-

Văn thư

 

Nhân viên hoặc tương đương

Hạng IV

-

Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC

 

Chuyên viên/ Nhân viên hoặc tương đương

Hạng III/ IV

III

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ (5)

-

Lái xe

 

Lái xe cơ quan

Hạng IV

-

Bảo vệ

 

Nhân viên bảo vệ

Hạng IV

-

Tạp vụ

 

Nhân viên phục vụ

Hạng IV

-

Rửa dụng cụ, vệ sinh phòng K.nghiệm

 

Nhân viên phục vụ

Hạng IV

-

Nhận, mã hóa, phân phối mẫu, bảo quản mẫu lưu và trả kết quả kiểm nghiệm

 

Nhân viên phục vụ

Hạng IV

(Ghi chú: Trung tâm vùng 1-3 hiện chưa thành lập Phòng Tài chính, Kế toán nên chưa có vị trí Trưởng/Phó trưởng phòng Tài chính, Kế toán)

 

D. TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM KIỂM CHỨNG VÀ TƯ VẤN CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN

TT

Danh mục vị trí việc làm

Chức danh LĐ, quản lý (nếu có)

Chức danh nghề nghiệp (CDNN)

Hạng CDNN

I

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1

Cấp trưởng đơn vị

 

 

 

 

Giám đốc Trung tâm

Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương trở lên

Hạng III

2

Cấp phó của người đứng đầu đơn vị

 

 

 

 

Phó Giám đốc Trung tâm

Phó GĐ

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

3

Cấp trưởng đơn vị trực thuộc

 

 

 

-

Trưởng phòng Kiểm nghiệm kiểm chứng

T.phòng

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

-

Trưởng phòng Bồi dưỡng NV và Truyền thông

T.phòng

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

-

Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp

T.phòng

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

4

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc:

 

 

 

-

Phó trưởng phòng Kiểm nghiệm kiểm chứng

Phó T.phòng

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

-

Phó trưởng phòng Bồi dưỡng NV và Truyền thông

Phó T.phòng

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

-

Phó trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp

Phó T.phòng

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

II

Nhóm công việc hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

1

Lĩnh vực kiểm nghiệm, kiểm chứng

 

 

 

-

Xử lý mẫu trước phân tích

 

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

-

Phân tích mẫu và xử lý KQ phân tích

 

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

2

Lĩnh vực bồi dưỡng nghiệp vụ, truyền thông

 

 

 

-

Cung ứng dịch vụ đảm bảo CL, ATTP NLTS (Đánh giá, chứng nhận, tư vấn, đào tạo....)

 

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

-

Thông tin, truyền thông

 

Kỹ sư hoặc tương đương

Hạng III

3

Lĩnh vực tổ chức, nhân sự, hành chính, quản trị, tổng hợp, chứng nhận, kế toán, tài chính

 

 

 

-

Tổ chức nhân sự

 

Chuyên viên hoặc tương đương

Hạng III

-

Tổng hợp, chứng nhận

 

Chuyên viên hoặc tương đương

Hạng III

-

Hành chính, quản trị

 

Chuyên viên/ Nhân viên hoặc tương đương

Hạng III/ VI

-

Văn thư

 

Nhân viên hoặc tương đương

Hạng IV

-

Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC

 

Nhân viên hoặc tương đương

Hạng IV

-

Kế toán trưởng

 

Kế toán viên hoặc tương đương

Hạng III

-

Kế toán tổng hợp

 

Kế toán viên hoặc tương đương

Hạng III

 -

Kế toán thanh toán

 

Kế toán viên hoặc tương đương

Hạng III

-

Thủ quỹ

 

Thủ quỹ

Hạng IV

-

Thủ kho

 

Kế toán viên sơ cấp

Hạng IV

III

Nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

 

-

Lái xe

 

Lái xe cơ quan

Hạng IV

-

Bảo vệ

 

Nhân viên bảo vệ

Hạng IV

-

Tạp vụ

 

Nhân viên phục vụ

Hạng IV

-

Rửa dụng cụ, vệ sinh phòng K.nghiệm

 

Nhân viên phục vụ

Hạng IV

-

Nhận, mã hóa, phân phối mẫu, bảo quản mẫu lưu và trả kết quả kiểm nghiệm

 

Nhân viên phục vụ

Hạng IV

 

PHỤ LỤC 02:

SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ TOÀN HỆ THỐNG 2015

TT

Đơn vị

Số lượng

(người)

 

 

1

Cơ quan Cục

52

 

2

Cơ quan Trung bộ

8

 

3

Cơ quan Nam bộ

12

 

4

Trung tâm KNKC

11

 

5

Trung tâm vùng 1

37

 

6

Trung tâm vùng 2

35

 

7

Trung tâm vùng 3

39

 

8

Trung tâm vùng 4

93

 

9

Trung tâm vùng 5

77

 

10

Trung tâm vùng 6

98

 

 

Tổng

462

 

 

PHỤ LỤC 03:

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TẠI CƠ QUAN TRUNG BỘ

TT

Vị trí việc làm

Chức danh LĐ, quản lý (nếu có)

Nhân sự cần có 2015

Chi tiết nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ

Ghi chú

Lãnh đạo, quản lý, điều hành

C/môn, n/vụ

I

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

1

Vị trí cấp trưởng đơn vị (1)

 

 

 

 

-

Giám đốc Cơ quan

Giám đốc

1

0.6

 

Kiêm nhiệm chuyên môn QLCL&KN (0,4 người)

2

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị (1)

 

 

 

 

-

Phó Giám đốc Cơ quan

Phó GĐ

-

 

 

 

3

Vị trí cấp trưởng đơn vị trực thuộc (2)

 

 

 

 

-

Trưởng phòng QLCL và Kiểm nghiệm

T.phòng

1

0.3

 

Kiêm nhiệm chuyên môn QLCL&KN (0,7 người)

-

Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp

T.phòng

1

0.3

 

Kiêm nhiệm Kế toán trưởng (0.4 người); tổ chức, nhân sự (0.3 người)

4

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc (2)

 

 

 

 

-

Phó trưởng phòng QLCL và Kiểm nghiệm

Phó T.phòng

 

 

 

 

-

Phó trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp

Phó T.phòng

 

 

 

 

II

Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

 

 

1

Vị trí việc làm thuộc lĩnh vực QLCL và kiểm nghiệm (2)

 

 

 

 

-

Quản lý CL, ATTP nông lâm thủy sản

 

3

 

4.1

Tổng số nhân sự làm chuyên môn là 4,1 người (bao gồm 0,4 từ Giám đốc và 0,7 từ TP QLCL&KN)

-

Quản lý kiểm nghiệm

 

2

Vị trí việc làm thuộc lĩnh vực kế toán, tài chính, hành chính, tổng hợp, tổ chức, nhân sự

 

 

 

 

-

Tổ chức, nhân sự

 

 

 

 0.3

TP HT-CH kiêm nhiệm Kế toán trưởng (0,4 người), Tổ chức, nhân sự (0,3 người)

-

Kế toán trưởng

 

 

 

 0.4

 -

Kế toán thanh toán

 

1

 

0.5

1 nhân sự đảm nhận (kiêm nhiệm) các vị trí kế toán (0,5 người), hành chính, tổng hợp (0,5 người)

-

Hành chính, tổng hợp

 

0.5

-

Văn thư

 

1

 

0.5

1 nhân sự đảm nhận (kiêm nhiệm) các vị trí Văn thư (0,4 người), tiếp nhận/trả kết quả giải quyết TTH (0,2 người), thủ quỹ (0,3 người)

-

Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC

 

0.2

-

Thủ quỹ

 

0.3

III

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ (3)

 

 

 

 

-

Lái xe

 

-

 

 

 

-

Bảo vệ

 

-

 

 

 

-

Tạp vụ

 

-

 

 

 

 

TỔNG SỐ

 

8

1.2

6.8

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1769/QLCL-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1769/QLCL-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2015
Ngày hiệu lực02/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1769/QLCL-VP

Lược đồ Công văn 1769/QLCL-VP 2015 hoàn thiện Đề án vị trí việc làm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1769/QLCL-VP 2015 hoàn thiện Đề án vị trí việc làm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1769/QLCL-VP
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành02/07/2015
        Ngày hiệu lực02/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1769/QLCL-VP 2015 hoàn thiện Đề án vị trí việc làm

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1769/QLCL-VP 2015 hoàn thiện Đề án vị trí việc làm

              • 02/07/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/07/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực