Công văn 1787/BNV-TCBC

Công văn 1787/BNV-TCBC năm 2021 thực hiện Nghị định 62/2020/NĐ-CP, 106/2020/NĐ-CP và Văn bản 188/VPCP-TCCV do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1787/BNV-TCBC 2021 thực hiện Nghị định 62/2020/NĐ-CP


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1787/BNV-TCBC
V/v thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP , Nghị định số 106/2020/NĐ-CP và Văn bản số 188/VPCP-TCCV

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
.

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức (sau đây gọi tắt là Nghị định số 62/2020/NĐ-CP); Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 106/2020/NĐ-CP) và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 188/VPCP-TCCV ngày 25/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về biên chế công chức và biên chế sự nghiệp giai đoạn 2022 - 2030 (sau đây gọi tắt là Văn bản số 188/VPCP-TCCV), Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành, địa phương) triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP , Nghị định số 106/2020/NĐ-CP và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 188/VPCP-TCCV, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 3725/BNV-TCBC ngày 28/7/2020, Văn bản số 5168/BNV-TCBC ngày 01/10/2020, Văn bản s 437/BNV-TCBC ngày 01/02/2021 và Văn bản số 1538/BNV-TCBC ngày 13/4/2021 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa có văn bản gửi Bộ Nội vụ theo yêu cầu tại các văn bản nêu trên dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện 02 Nghị định này, đặc biệt là việc giao, thẩm định biên chế công chức, viên chức năm 2022 và các năm sau của các Bộ, ngành, địa phương. Do vậy, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ khn trương thực hiện nhiệm vụ tại các Văn bản nêu trên, sớm gửi Bộ Nội vụ đ thống nhất ý kiến, hoàn thiện văn bản và ban hành theo thẩm quyền.

2. Đối với các bộ, ngành, địa phương: Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm và xác định cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời thực hiện tinh giản biên chế công chức, viên chức gắn với sắp xếp lại cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP , Nghị định số 106/2020/NĐ-CP và Văn bản s 188/VPCP-TCCV, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quan tâm, sớm triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (đ
p/hợp);
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Duy Thăng;
- L
ưu: VT, TCBC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1787/BNV-TCBC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1787/BNV-TCBC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2021
Ngày hiệu lực27/04/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtHôm qua
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1787/BNV-TCBC

Lược đồ Công văn 1787/BNV-TCBC 2021 thực hiện Nghị định 62/2020/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1787/BNV-TCBC 2021 thực hiện Nghị định 62/2020/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1787/BNV-TCBC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Duy Thăng
        Ngày ban hành27/04/2021
        Ngày hiệu lực27/04/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtHôm qua

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1787/BNV-TCBC 2021 thực hiện Nghị định 62/2020/NĐ-CP

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1787/BNV-TCBC 2021 thực hiện Nghị định 62/2020/NĐ-CP

              • 27/04/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/04/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực