Công văn 1787/UBND-ĐT

Công văn số 1787/UBND-ĐT về thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1787/UBND-ĐT thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1787/UBND-ĐT
Về thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị các Tổng Công ty trực thuộc thành phố.

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới; để từng bước khắc phục các mặt tồn tại của môi trường đầu tư thành phố, hạn chế đến mức thấp nhất tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới nhằm tận dụng cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần đạt mục tiêu đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Tập trung rà soát nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố:

1.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các Sở - ngành liên quan:

- Rà soát các quy định, các ưu đãi về đầu tư, kinh doanh còn chồng chéo, chưa phù hợp với các cam kết WTO, cơ chế phối hợp không đồng bộ, thiếu nhất quán, thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp… đề xuất điều chỉnh hoặc kiến nghị Bộ ngành Trung ương xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

- Tập trung rà soát các dự án đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; đề xuất biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Phối hợp với các Bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành tiến hành thẩm tra thận trọng hồ sơ các dự án đầu tư; trên các phương diện: công nghệ, năng lực thực hiện, nguy cơ ô nhiễm môi trường, .v.v... đặc biệt lưu ý về quy mô vốn của dự án đối với việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên như đất đai, khoáng sản, .v.v... trên cơ sở phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố, quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, quy hoạch ngành và chiến lược phát triển vùng nhằm bảo đảm sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn lực cũng như phát huy lợi thế để phát triển bền vững.

1.2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các Sở - ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Chỉ đạo tổ chức việc bồi thường giải tỏa để giao đất cho chủ đầu tư theo đúng cam kết, đặc biệt là các dự án quy mô lớn mà chủ đầu tư sẵn sàng giải ngân thực hiện dự án; bảo đảm việc giao đất phải được tiến hành theo tiến độ thực hiện dự án.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, không hiệu quả của các dự án đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư; đối với các dự án không có khả năng triển khai hoặc chưa có kế hoạch sử dụng hết diện tích đất đã được giao thì tiến hành ngay các thủ tục thu hồi đất và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư để có quỹ đất thực hiện các dự án đầu tư mới có hiệu quả hơn.

- Tổ chức nghiên cứu và báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị các Bộ ngành Trung ương để thống nhất ban hành quy định về suất đầu tư tối thiểu/ha đối với các dự án đầu tư có yêu cầu sử dụng diện tích đất lớn, đặc biệt là đất nông nghiệp chuyên trồng lúa.

1.3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung củng cố, kiện toàn nhân sự có năng lực cho Ban bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tổ chức tốt công tác tái định cư, nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

2. Tập trung và rà soát các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất các Bộ ngành điều chỉnh, bổ sung kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

2.1. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì phối hợp Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các quận, huyện khẩn trương hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung 24 quận, huyện, quy hoạch chi tiết 1/2000 các khu vực đô thị hóa trên địa bàn quận, huyện, các dự án trọng điểm của thành phố. Hoàn thành thiết kế đô thị khu trung tâm hiện hữu; tổ chức công bố công khai để kêu gọi đầu tư.

2.2. Ban Quản lý Dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2025 khẩn trương hoàn thành công tác nghiên cứu lập quy hoạch tổng thể để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ đã xác định.

2.3. Thủ trưởng các sở - ngành thành phố chủ động rà soát quy hoạch phát triển của ngành mình, kịp thời đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện mới; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt.

3. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị:

3.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì phối hợp Viện Nghiên cứu Phát triển và các Sở - ngành rà soát, cập nhật bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư phù hợp với nhu cầu đầu tư và quy hoạch phát triển của thành phố, quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm.

- Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp tiếp tục thực hiện việc xây dựng thông tin chi tiết về các dự án do thành phố đề xuất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1290/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2007 ban hành Danh mục quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006 - 2010, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước tháng 6 năm 2009 (đính kèm Quyết định số 1290/QĐ-TTg và Danh mục dự án số 3, số 109).

3.2. Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước và các ngành liên quan kiểm tra thường xuyên việc triển khai các dự án cầu, đường; các công trình thoát nước, chống ngập, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn thi công, an toàn lao động, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến ùn tắc giao thông và mỹ quan đô thị.

3.3. Sở Xây dựng khẩn trương triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, ký túc xá cho sinh viên các trường Đại học, trọng tâm là Đại học Quốc gia thành phố theo tinh thần kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng và triển khai “phương án đầu tư xây dựng thí điểm nhà ở xã hội”; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động trong các doanh nghiệp:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Liên đoàn Lao động thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn, tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, giải quyết cơ bản tình trạng đình công xảy ra không theo trình tự pháp luật quy định trên địa bàn.

5. Tổ chức thực hiện:

5.1. Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty trực thuộc thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ như đã phân công, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố.

5.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ và các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị; kịp thời tổng hợp, báo cáo tình hình cho Ủy ban nhân dân thành phố.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng CV;
- Lưu:VT, (ĐT-BT) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Tín

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1787/UBND-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1787/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2009
Ngày hiệu lực23/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1787/UBND-ĐT

Lược đồ Công văn 1787/UBND-ĐT thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1787/UBND-ĐT thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1787/UBND-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Trung Tín
        Ngày ban hành23/04/2009
        Ngày hiệu lực23/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1787/UBND-ĐT thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1787/UBND-ĐT thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ

           • 23/04/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/04/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực