Công văn 1791/BKHĐT-TH

Công văn 1791/BKHĐT-TH về báo cáo giải ngân khoản ứng trước được chuyển thành vốn cấp từ nguồn vượt thu và bội chi ngân sách nhà nước năm 2009 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1791/BKHĐT-TH báo cáo giải ngân khoản ứng trước được chuyển thành vốn


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1791/BKHĐT-TH
V/v báo cáo giải ngân các khoản ứng trước được chuyển thành vốn cấp từ nguồn vượt thu và bội chi NSNN năm 2009

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế nhà nước, các tổng công ty nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2101/TTg-KTTH ngày 16/11/2010 về việc chuyển vốn ứng trước thành vốn cấp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 8451/BKH-TH ngày 25/11/2010 về việc bổ sung vốn để thu hồi các khoản ứng trước từ nguồn vượt thu và bội chi Ngân sách Trung ương năm 2009 cho các bộ, ngành, cơ quan trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các tổng công ty nhà nước (dưới đây gọi tắt là các bộ, ngành và địa phương) về tổng mức và chi tiết danh mục dự án được chuyển vốn ứng trước ngân sách trung ương thành vốn cấp. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang làm việc với Kiểm toán Nhà nước về việc quyết toán NSNN kế hoạch năm 2009, bao gồm việc bổ sung vốn đầu tư phát triển từ nguồn vượt thu và bội chi NSNN năm 2009 để chuyển các khoản ứng thành cấp nêu trên; đồng thời Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nhận được văn bản của một số bộ, ngành và địa phương kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc chuyển ứng trước thành cấp. Để có cơ sở xác nhận chính thức với Kiểm toán Nhà nước về số vốn và danh mục các dự án ứng trước được chuyển thành cấp và trả lời các kiến nghị của các bộ, ngành và địa phương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo về nguyên tắc chuyển ứng thành cấp đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua và đề nghị các bộ, ngành và địa phương tái xác nhận số thực giải ngân các khoản ứng trước tại Kho bạc Nhà nước theo danh mục dự án đã được thông báo tại văn bản số 8451/BKH-TH ngày 25/11/2010. Cụ thể:

1. Nguyên tắc các khoản ứng trước được chuyển thành cấp

Trong năm 2009 thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép ứng trước vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN kế hoạch năm 2010 và các năm sau cho một số bộ, ngành và địa phương. Số vốn ứng trước nói trên theo quy định được phép giải ngân đến hết ngày 31/1/2010 và một số dự án ứng trước vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN theo các Quyết định ban hành sau ngày 1/7/2009 được kéo dài thời gian thanh toán đến hết ngày 30/6/2010 (ý kiến Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2881/VPCP-KTTH ngày 5/5/2010). Do đó, số vốn ứng trước được xem xét chuyển thành cấp được căn cứ trên số liệu giải ngân các khoản ứng trước của các bộ, ngành và địa phương đến hết ngày 31/1/2010 và 30/6/2010 đối với các dự án được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện.

Để xác định số vốn giải ngân các khoản ứng trước nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã căn cứ vào văn bản số 4769/BTC-ĐT và số 4770/BTC-ĐT ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính gửi các bộ, ngành và địa phương công khai về tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCB kế hoạch năm 2009; số liệu giải ngân các bộ, ngành và địa phương báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo yêu cầu tại văn bản số 5472/BKH-TH ngày 9/8/2010.

Qua xem xét số liệu báo cáo của Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) và các bộ, ngành, địa phương, thấy rằng một số bộ, ngành và địa phương điều chỉnh khá nhiều mức vốn ứng trước của từng dự án so với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc sử dụng vốn ứng trước bố trí cho các dự án không thuộc danh mục ứng trước vốn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc không giải ngân hết số vốn ứng trước theo thời gian quy định. Số liệu báo cáo giải ngân giữa các bộ, ngành, địa phương và báo cáo công khai của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước của nhiều bộ, ngành và địa phương có sự khác biệt khá lớn. Việc chuyển các khoản ứng trước trong năm 2007, 2008, 2009 từ ngân sách trung ương thành vốn cấp được Thủ tướng Chính phủ thông qua theo nguyên tắc như sau:

(1) Việc chuyển các khoản ứng trước từ Ngân sách Trung ương thành vốn cấp chỉ thực hiện với các dự án thuộc danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép ứng trước trong năm 2009 và một số các khoản ứng trước trong năm 2007, 2008; đến hết kế hoạch năm 2010 chưa thu hồi hoặc chưa thu hồi hết về ngân sách Trung ương. Không chuyển ứng thành cấp cho các dự án ngoài danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định cho ứng trước.

(2) Mức vốn chuyển ứng thành cấp các dự án được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước trong năm 2009 căn cứ trên số liệu giải ngân theo nguyên tắc dưới đây:

- Đối với các bộ, ngành và địa phương số liệu giải ngân thống nhất với số liệu của Bộ Tài chính mức vốn cấp căn cứ trên số liệu giải ngân trừ đi số đã thu hồi trong kế hoạch năm 2010 và số vốn đã cấp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3903/VPCP-KTTH ngày 8/6/2010.

- Đối với các bộ, ngành và địa phương số liệu giải ngân chênh lệch với số thông báo giải ngân của Bộ Tài chính:

+ Nếu số liệu thông báo giải ngân của Bộ Tài chính thấp hơn số liệu báo cáo của các bộ, ngành và địa phương thì căn cứ theo số liệu thông báo của Bộ Tài chính trừ đi số đã thu hồi trong kế hoạch năm 2010 và số đã cấp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3903/VPCP-KTTH ngày 8/6/2010.

+ Nếu số liệu giải ngân của các bộ, ngành và địa phương thấp hơn số liệu thông báo của Bộ Tài chính thì căn cứ theo số liệu báo cáo giải ngân của các bộ, ngành, địa phương trừ đi số đã thu hồi trong kế hoạch năm 2010 và số đã cấp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3903/VPCP-KTTH ngày 8/6/2010. Riêng các tỉnh Lào Cai, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế theo báo cáo của Bộ Tài chính Lào Cai giải ngân được 50 tỷ đồng vốn ứng trước; các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế chưa giải ngân số vốn ứng trước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản của các địa phương này có kèm theo xác nhận của Kho bạc Nhà nước của tỉnh về số liệu giải ngân các dự án ứng trước, nên được Thủ tướng Chính phủ cho phép lấy theo số liệu giải ngân Kho bạc Nhà nước của tỉnh.

- Đối với số vốn ứng trước cho chương trình xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo theo Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tạm thời cho phép chuyển ứng thành cấp bằng số vốn đã bố trí cho các địa phương để bảo đảm thực hiện mục tiêu xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo. Đến hết 31/1/2011 các địa phương không giải ngân hết số vốn ứng trước nêu trên thu hồi số vốn còn lại về ngân sách trung ương.

(3) Chuyển một số khoản ứng trước trong năm 2007, 2008 chưa hoàn trả ngân sách nhà nước trong kế hoạch thành cấp cho một số hộ, ngành và địa phương theo kết quả giải ngân các dự án ứng trước này.

(4) Thu hồi các khoản đã được bổ sung từ nguồn tăng kết chuyển từ năm 2008 sang năm 2009 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3903/VPCP-KTTH ngày 8/6/2010 nhưng đến hết thời gian quy định không giải ngân hết số vốn đã được ứng trước.

(5) Thu hồi các khoản ứng trước sai đối tượng, vượt mức Thủ tướng Chính phủ cho phép của các bộ, ngành và địa phương, các khoản vốn ứng trước giải ngân sau thời gian quy định.

Các địa phương sử dụng các khoản vốn ứng trước không đúng với danh mục và mức vốn ứng trước theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; giải ngân các khoản vốn ứng trước sau thời gian quy định chịu trách nhiệm bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương hoàn trả Ngân sách trung ương số vốn đã sử dụng sai mục đích.

2. Tái xác nhận số giải ngân các khoản ứng trước

Theo thông báo của cơ quan Kiểm toán Nhà nước về tổng quyết toán NSNN năm 2009, hiện nay số vốn giải ngân thực tế các khoản ứng trước của các bộ, ngành và địa phương tại Kho bạc Nhà nước Trung ương thấp hơn so với số vốn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo cho các bộ, ngành về chuyển vốn ứng trước thành cấp tại văn bản số 8451/BKH-TH ngày 25/11/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các ý kiến của Kiểm toán Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành và địa phương báo cáo tái xác nhận số vốn giải ngân các khoản ứng trước kế hoạch theo danh mục các dự án đã thông báo tại văn bản số 8451/BKH-TH ngày 25/11/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Số liệu giải ngân các khoản ứng trước trong năm 2007, 2008, 2009 và số vốn ứng trước cho chương trình xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo theo Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo các biểu mẫu đính kèm tương ứng số 1, 2, 3 và 4 gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 5/4/2011 kèm theo xác nhận của Kho bạc Nhà nước.

Các bộ, ngành và địa phương chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo kết quả giải ngân số vốn ứng trước nêu trên.

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, nếu có khó khăn, vướng mắc và các vấn đề phát sinh đề nghị các bộ, ngành và địa phương gửi văn bản về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo TTCP);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ TH (2 bản).

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

 

Biểu mẫu số 1

Bộ, ngành/Tỉnh, thành phố…………………….

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN ỨNG TRƯỚC NSNN THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TỪ 01/01/2007 ĐẾN 31/12/2007
(Kèm theo công văn số 1791/BKHĐT-TH ngày 25 tháng 3 năm 2011)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT

Danh mục công trình, dự án

Số vốn ứng trước

Quyết định ứng trước của TTCP (Số, ngày quyết định)

Klượng thực hiện đến hết 31/1/2008

Giải ngân đến hết 31/1/2008

Số vốn đã bố trí thu hồi trong:

Số vốn được bổ sung để thu hồi các khoản ứng trước từ các nguồn vốn khác

Ghi chú

Kế hoạch năm 2008

Kế hoạch năm 2009

Kế hoạch năm 2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu số 2

Bộ, ngành/Tỉnh, thành phố……………….

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN ỨNG TRƯỚC NSNN THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH TỪ 01/01/2008 ĐẾN 31/12/2008
(Kèm theo công văn số 1791/BKHĐT-TH ngày 25 tháng 3 năm 2011)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT

Danh mục công trình, dự án

Số vốn ứng trước

Quyết định ứng trước của TTCP (Số, ngày quyết định)

Klượng thực hiện đến hết 31/1/2009

Giải ngân đến hết 31/1/2009

Số vốn đã bố trí thu hồi

Số vốn được bổ sung theo 3903/VPCP-KTTH ngày 8/6/2010 để thu hồi các khoản ứng

Ghi chú

Kế hoạch năm 2009

Kế hoạch năm 2010

Số vốn được bổ sung theo 3903/VPCP-KTTH ngày 8/6/2010 để thu hồi các khoản ứng

Trong đó số vốn không sử dụng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu số 3

Bộ, ngành/Tỉnh, thành phố……………….

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN ỨNG TRƯỚC NSNN THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH TỪ 01/01/2009 ĐẾN 31/12/2009
(Kèm theo công văn số 1791/BKHĐT-TH ngày 25 tháng 3 năm 2011)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT

Danh mục công trình, dự án

Tổng số

Quyết định ứng trước của TTCP (Số, ngày quyết định)

Klượng thực hiện

Giải ngân

Số vốn đã thu hồi kế hoạch năm 2010

Số vốn được bổ sung theo 3903/VPCP-KTTH ngày 8/6/2010 để thu hồi các khoản ứng

Ghi chú

Đến hết 31/1/2010

Từ 1/2/2010 đến 30/6/2010

Tổng số

Đến hết 31/1/2010

Từ 1/2/2010 đến 30/6/2010

Số vốn được bổ sung theo 3903/VPCP-KTTH ngày 8/6/2010 để thu hồi các khoản ứng

Trong đó số vốn không sử dụng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu số 4

Tỉnh, thành phố………………

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO CÁC HỘ NGHÈO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/QĐ-TTg
(Kèm theo công văn số 1791/BKHĐT-TH ngày 25 tháng 3 năm 2011)

Đơn vị: Triệu đồng

Số vốn ứng trước

Quyết định ứng trước của TTCP (Số, ngày quyết định)

Giải ngân

Số vốn đã thu hồi kế hoạch năm 2010

Ghi chú

Tổng số

Đến hết 31/1/2010

Từ 1/2/2010 đến 31/1/2011

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1791/BKHĐT-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1791/BKHĐT-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2011
Ngày hiệu lực25/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1791/BKHĐT-TH báo cáo giải ngân khoản ứng trước được chuyển thành vốn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1791/BKHĐT-TH báo cáo giải ngân khoản ứng trước được chuyển thành vốn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1791/BKHĐT-TH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýVõ Hồng Phúc
        Ngày ban hành25/03/2011
        Ngày hiệu lực25/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1791/BKHĐT-TH báo cáo giải ngân khoản ứng trước được chuyển thành vốn

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1791/BKHĐT-TH báo cáo giải ngân khoản ứng trước được chuyển thành vốn

             • 25/03/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/03/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực