Công văn 1792/TTg-CN

Công văn 1792/TTg-CN năm 2017 về đề nghị tiếp tục thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và 86/2010/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1792/TTg-CN 2017 đề nghị tiếp tục thực hiện 09/2007/QĐ-TTg và 86/2010/QĐ-TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1792/TTg-CN
V/v đề nghị tiếp tục thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua một số Bộ, ngành và địa phương trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị (danh sách kèm theo), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Trong thời hạn chờ Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị có hiệu lực thi hành, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan khác ở Trung ương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: KTTH, NN, V.I, ĐMDN, PL;
- Lưu: Văn thư, CN (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

DANH SÁCH

CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG NGÀY 19/01/2007 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 86/2010/QĐ-TTG NGÀY 22/12/2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Công văn số 1792/TTg-CN ngày 22 tháng 11 năm 2017)

I. Đối với Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 1464/BVHTTDL-KHTC ngày 11/4/2017) về cơ sở nhà, đất tại số 48 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Tờ trình số 86/TTr-NHNN ngày 23/6/2017) về tiếp tục thực hiện chuyển nhượng khu đất tại số 117 - 119 - 121 Nguyễn Huệ và 16 Tôn Thấp Thiệp, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Bộ Tài chính (Công văn số 4501/BTC-QLCS ngày 04/4/2017) về bán, chuyển nhượng 02 khu đất quốc phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Bộ Tài chính (Công văn số 9563/BTC-QLCS ngày 18/7/2017 và UBND tỉnh Nghệ An (Công văn số 2778/UBND-KT ngày 25/7/2017) về cơ sở nhà, đất của Trường Trung cấp nghề Công nghệ và Truyền thông Nghệ An.

5. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Công văn số 423/HĐTVCSCN-KHĐT ngày 04/7/2017) về thủ tục mua nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Bộ Tư pháp (Công văn số 1194/BTP-KHTC ngày 11/4/2017) về bán cơ sở nhà, đất tại số 10 Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

7. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Công văn số 1850/VKSTC-C3 ngày 24/5/2017 và Công văn số 3213/VKSTC-C3 ngày 22/8/2017) về tiếp tục thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 401/TB-VPCP ngày 12/12/2016 của Văn phòng Chính phủ.

8. UBND tỉnh Cà Mau (Công văn số 4422/UBND-KT ngày 06/6/2017) về đề nghị được tiếp tục thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.

9. UBND tỉnh Kiên Giang (Công văn số 1237/UBND-KTTH ngày 04/8/2017) về đề nghị tiếp tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg đối với nhà, đất của Công an tỉnh Kiên Giang.

10. UBND tỉnh An Giang (Công văn số 1373/UBND-KTTH ngày 09/9/2017) về đề nghị tiếp tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.

11. UBND tỉnh Bình Thuận (Công văn số 3074/UBND-ĐTQH ngày 10/8/2017) về tiếp tục xử lý các cơ sở nhà, đất đã được UBND tỉnh Bình Thuận quyết định bán đấu giá trên địa bàn.

12. UBND tỉnh Hà Giang (Công văn số 2898/UBND-KTTH ngày 27/7/2017) về đề xin chủ trương triển khai các thủ tục về bán đấu giá tài sản nhà nước.

13. UBND tỉnh Sóc Trăng (Công văn số 1490/UBND-TH ngày 15/8/2017) về chuyển giao trụ sở Ngân hàng phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long.

14. Bộ Tài chính (Công văn số 11387/BTC-QLCS ngày 25/8/2017) về phương án xử lý đề nghị của Bộ Công an tại khu đất số 258 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

15. Bộ Tài chính (Công văn số 11562/BTC-QLCS ngày 30/8/2017) về đề nghị tạm dừng việc bán cơ sở nhà, đất tại số 65 đường Võ Văn Tần, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho ông Sơn Song Sơn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 342/TTg-V1 ngày 07/3/2017 về việc tạm dừng thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.

16. Bộ Công an (Tờ trình số 314/TTr-BCA-H41 ngày 11/8/2017) về đề nghị tiếp tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để có vốn thực hiện các dự án đầu tư xây dựng doanh trại Công an nhân dân.

17. Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Công văn số 11711/TGSS-NHCT11 ngày 28/8/2017) về cơ sở nhà, đất số 14-16-18 Nguyễn Huệ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

18. UBND Thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 366/UBND-KT ngày 12/5/2017 và Công văn số 491/UBND-KT ngày 21/6/2017) về đề nghị tiếp tục thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.

II. Đối với Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ:

1. Về triển khai thực hiện dự án Khu nhà ở Thương mại - Dịch vụ - Căn hộ tại số 1472 đường Võ Văn Kiệt (số cũ 270 - 277 đường Trần Văn Kiểu) và số 445-449 đường Gia Phú, Phường 3, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 14/2017/CV-VGP ngày 14/4/2017 của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Việt Phú Gia).

2. Về việc xin ý kiến chỉ đạo để đầu tư dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ - văn phòng - căn hộ tại số 606 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 06/2017/CV-TTCD ngày 24/3/2017 của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Tạo Thành Chương Dương).

3. Di dời CSSX gây ÔNMT và chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án theo quy hoạch không thuộc diện điều chỉnh bởi Công văn số 342/TTg-Vl (Công văn số 25/CV-LIX ngày 10/7/2017 của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix);

4. Di dời CSSX gây ÔNMT và chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án theo quy hoạch không thuộc diện điều chỉnh bởi Công văn số 342/TTg-VI (Công văn số 144/CV-XPHN ngày 06/7/2017 của Công ty CP Xà phòng Hà Nội).

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1792/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1792/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2017
Ngày hiệu lực22/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1792/TTg-CN

Lược đồ Công văn 1792/TTg-CN 2017 đề nghị tiếp tục thực hiện 09/2007/QĐ-TTg và 86/2010/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1792/TTg-CN 2017 đề nghị tiếp tục thực hiện 09/2007/QĐ-TTg và 86/2010/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1792/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành22/11/2017
        Ngày hiệu lực22/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1792/TTg-CN 2017 đề nghị tiếp tục thực hiện 09/2007/QĐ-TTg và 86/2010/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1792/TTg-CN 2017 đề nghị tiếp tục thực hiện 09/2007/QĐ-TTg và 86/2010/QĐ-TTg

           • 22/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực